Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatisk ekosystemekologi, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Aquatic ecosystem ecology

Denna kursplan gäller: 2017-09-18 och tillsvidare

Kurskod: 5BI209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innehåller två moment.
Mom 1: Projektarbete 4 hp: Ett projektarbete där studenterna planerar och utför en vetenskaplig studie för testa en ekologisk frågeställning. 
Mom 2: Teori, 3,5 hp: Ett fördjupat teoriblock med fokus på storlekstrukturerad dynamik, habitatskoppling och beteenderesponseffekter för populations- och samhällsdynamik samt spridning och kolonisationsprocesser i akvatiska ekosystem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd  kunna:

Mom 1: Projektarbete 4 hp
1.  Planera och genomföra ett vetenskapligt projekt, sammanställa erhållna data, kritiskt analysera och utvärdera resultat samt redovisa projektet både muntligt och skriftligt i en vetenskaplig rapport.

Mom 2: Teori, 3,5 hp
2. Förklara mekanistiskt och beskriva konsekvenserna av storlekstrukturerad dynamik, habitatskoppling och beteenderesponseffekter för populations- och samhällsdynamik och ekossystemfunktion.

3. Redogöra för teoribildning och förklara spridning och kolonisationsprocesser mekanistiskt i akvatiska ekosystem samt beskriva konsekvenserna av dessa för olika arters utbredningsmönster.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd  kunna:

1 Prediktera effekter av ekologiska processer i akvatiska ekosystem

Behörighetskrav

Univ: 180 hp varav Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar  samt ett projektarbete med både skriftlig och muntlig presentation av arbetet. Projektarbetet, redovisningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet och genom en skriftlig hemtentamen. De betyg som ges projektarbetet är Underkänd (U) eller Godkänd (G). De betyg som ges på den skriftliga hemtentamen tentamen samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen av resultaten vid den skriftliga examinationen och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.