"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatisk ekosystemekologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Aquatic ecosystem ecology

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5BI253

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-27

Innehåll

Kursen innehåller två moduler.
Modul 1: Projektarbete 4 hp: Ett projektarbete där studenterna planerar och utför en vetenskaplig studie för testa en ekologisk frågeställning. 
Modul 2: Teori, 3,5 hp: Ett fördjupat teoriblock med fokus på storlekstrukturerad dynamik, habitatskoppling och beteenderesponseffekter för populations- och samhällsdynamik samt spridning och kolonisationsprocesser i akvatiska ekosystem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd  kunna:

Modul 1: Projektarbete 4 hp
1.  Planera och genomföra ett vetenskapligt projekt, sammanställa erhållna data, kritiskt analysera och utvärdera resultat samt redovisa projektet både muntligt och skriftligt i en vetenskaplig rapport.

Modul 2: Teori, 3,5 hp
2. Förklara mekanistiskt och analysera konsekvenserna av storlekstrukturerad dynamik, habitatskoppling och beteenderesponseffekter för populations- och samhällsdynamik och ekossystemfunktion.

3. Redogöra för teoribildning och analysera  spridnings- och kolonisationsprocesser mekanistiskt i akvatiska ekosystem samt beskriva konsekvenserna av dessa för olika arters utbredningsmönster.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd  kunna:

4.  Förutsäga effekter av ekologiska processer i akvatiska ekosystem

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav Akvatiska ekosystem 5BI247, 7,5 hp, alternativt 120 hp varav 90 hp biologi. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar  samt ett projektarbete med både skriftlig och muntlig presentation av arbetet. Projektarbetet, redovisningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet och genom en skriftlig hemtentamen. De betyg som ges projektarbetet är Underkänd (U) eller Godkänd (G). De betyg som ges på den skriftliga tentamen samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen av resultaten vid den skriftliga examinationen och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten. Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform för individuell anpassning i enlighet med Regler för betyg och examination.  

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.