Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Algebra for Engineers

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 5MA147

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-02

Innehåll

Kursen behandlar algebraiska regler och räknefärdighet, elementära funktioner och deras grundläggande egenskaper, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal. Kursen behandlar dessutom några grundläggande begrepp i linjär algebra, såsom linjära ekvationssystem och matriser.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse                                 
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos elementära funktioner och deras inverser
Färdighet och förmåga                                                                                                      
  • tillämpa algebraiska räkneregler för att förenkla uttryck
  • använda och räkna med grundläggande geometriska begrepp, som koordinatsystem och ekvationerna för linjer och kvadratiska kurvor
  • lösa polynom-, potens-, exponential-, logaritm- och trigonometriska ekvationer
  • tillämpa exponential-, logaritm- och trigonometriska formler för att förenkla uttryck
  • lösa olikheter av några enklare typer, däribland olikheter som innehåller absolutbelopp 
  • räkna med och illustrera komplexa tal på standardform och polär form 
  • lösa linjära ekvationssystem med olika metoder   
  • räkna med matriser och determinanter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3) eller Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Envariabelanalys med datorstöd
Brandell Gerd, Sjöstrand Sigrid
1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 616 s. :
ISBN: 9789144109183
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album