"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alternativa världar i engelskspråkig spekulativ fiktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Alternative Worlds in Anglophone Speculative Fiction

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 1EN090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-23

Innehåll

I den breda genren spekulativ fiktion möter läsaren alternativa världar som på olika sätt kontrasterar mot verkligheten. Samtidens hopp och rädslor utgör startpunkter för föreställningar kopplade till teknologisk utveckling men också till sociala, kulturella och miljöanknutna diskurser. Via analyser av ett urval texter undersöker denna litteraturvetenskapliga kurs hur engelskspråkig spekulativ fiktion på unika sätt kan få oss att uppfatta och kritiskt förhålla oss till en mängd frågeställningar kopplade till områden som miljö och klimat, identitet, föränderliga familjestrukturer och artificiell intelligens.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
*    exemplifiera och redogöra för framställningar av alternativa världar i ett urval av spekulativ fiktion;
*    redogöra för hur kursens temaområden kommer till uttryck i kursmaterialet;
*    redogöra för och diskutera modern litteraturkritik och relevanta litteraturvetenskapliga teorier;

Färdighet och förmåga
*    självständigt analysera litterärt källmaterial;
*    relatera sina analyser till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument;
*    skriftligt kommunicera analyser av primär- och sekundärmaterial på avancerad akademisk nivå;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kritiskt granska primärmaterial som uttryck för förmedling eller ifrågasättande av sociala, kulturella och miljöanknutna normer;
*    kritiskt granska vetenskaplig argumentation;
*    kritiskt värdera kulturella och tidsbundna ställningstaganden i både primär- och sekundärmaterial.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet engelska, eller motsvarande. För att kunna bli antagen till kursen krävs att den sökande tidigare fullgjort introduktionskurs samt fördjupningskurs i engelskspråkig litteratur på universitetsnivå, eller motsvarande. Alternativt 90 högskolepoäng i Litteraturvetenskap. Gy: Engelska B/Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Självstudier samt gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas delta aktivt i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar. Undervisningsspråket är engelska, och kunskaper i svenska är inte ett krav.

Examination

Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter. Vid bedömningen av skriftliga inlämningsuppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) respektive Underkänd (U). Vid bedömningen av gruppdiskussioner används betygsgraderna Godkänd (G) respektive Underkänd (G). All examination sker på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Itäranta Emmi
Memory of water : a novel
First edition : New York : Harper Voyager : [2014] : 266 pages :
ISBN: 9780062326157
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aldiss Brian W.
Supertoys last all summer long, and other stories of future time
1st St. Martin's Griffin ed. : New York : St. Martin's Griffin : 2001 : xix, 232 pages :
http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0623/2001031837-b.html
ISBN: 0312280610
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller följande utgåva som e-bok: Aldiss, Brian Supertoys Trilogy Harper Collins pb, 2014, e-bok ISBN: 9780007580477

Ishiguro Kazuo
Klara and the sun
Paperback edition : London : Faber & Faber : 2022 : 340 sidor :
ISBN: 9780571364909
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Burke Sue
Semiosis : a novel of first contact
Paperback original edition : London : Harper Voyager : [2018] : 325 sidor :
ISBN: 9780008300777
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pulley Natasha
The Bedlam stacks
Paperback edition : New York : Bloomsbury Publishing : 2018 : 337 sidor :
https://s2.adlibris.com/images/32107747/the-bedlam-stacks.jpg
ISBN: 9781620409695
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare texter, omfattande ca 150 sidor, finns tillgängliga elektroniskt via Umeå universitetsbibliotek, eller via aktuell lärplattform. Obligatorisk.

Studenter väljer en eller två av nedanstående titlar för uppsatsarbete. Obligatorisk.

VanderMeer Jeff
Borne
New York : MCD/Farrar, Straus and Giroux : 2018 : 348 sidor :
https://s1.adlibris.com/images/30762177/borne.jpg
ISBN: 9780374537654
Se Umeå UB:s söktjänst

Winterson Jeanette
The stone gods
1st Mariner books ed. : Boston : Houghton Mifflin Harcourt : 2009 : 206 pages :
ISBN: 9780156035729
Se Umeå UB:s söktjänst

Miller Sam J.
Blackfish City
London, England : Orbit : 2018 : 328 pages :
ISBN: 0356510042
Se Umeå UB:s söktjänst