Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK), 10 hp

Engelskt namn: Subject Didactics for Vocational Teachers

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 6PE281

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-18

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-11

Innehåll

Ämnesdidaktik för yrkeslärare utgår från studentens eget yrkeskunnande och behandlar didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning. I kursen behandlas också mötet mellan yrkesutbildning och arbetsliv, samt kommunikationens roll i yrkeslärarprofessionens olika dimensioner. Kursen tar även upp olika metoder för bedömning av yrkeslärande och betygsättning samt elevers lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. Innehållet behandlas med utgångspunkt i styrdokument, aktuell forskning, hållbar utveckling och krav i yrkesutövningen. I  kursen ingår även ett inslag om röst och tal.
 
Kursen behandlar två områden Yrkesämnesdidaktik 6 hp, och Betyg och bedömningspraktik 4 hp, som var och en bygger på och fördjupar innehållet i tidigare kurser.
 
Modul 1
Yrkesämnesdidaktik, 6 hp

Subject Didactics
 
I modulen förenas aktuell forskning om yrkesutbildning, didaktik, teorier om ungas och vuxnas kunskapsutveckling, samt specialpedagogiska förhållningssätt till undervisning. Yrkeslärares möjligheter att kommunicera yrkeskunnande i skilda lärsituationer och lärmiljöer behandlas och diskuteras. Särskilt fokuseras hur pedagogisk planering och yrkesämnesdidaktiska val kan göras som främjar alla elevers lärande oberoende av förutsättningar och levnadsvillkor. Betydelsen av digitala verktyg, lärresurser och läromedel i pedagogisk verksamhet uppmärksammas och värderas. Yrkeslärares samverkan med arbetslivet aktualiseras och problematiseras, exempelvis handledarfunktionens betydelse för utbildningens kvalitet och strategier för att göra bedömningar av elevernas lärande och utveckling i arbetsplatsförlagt lärande.
 
Modul 2
Betyg och bedömningspraktik, 4 hp

Grades and Assessment Practice

I modulen fokuseras på betygssättning och på konstruktion och granskning av olika typer av provfrågor inom olika bedömningsmetoder, på vetenskapliga grunder och enligt vedertagna riktlinjer. Här behandlas de lagar, regler och rekommendationer som gäller vid betygssättning samt de verktyg som lärare kan använda för att genomföra tillförlitliga, giltiga och ändamålsenliga bedömningar av elevers kunskaper och färdigheter, utifrån skolans styrdokument. Här behandlas även vanliga metoder för poängsättning, kravgränssättning och analys av bedömningars kvalitet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Modul 1
Yrkesämnesdidaktik, 6 hp
Subject Didactics

Kunskap och förståelse
 • redogöra för relevanta teorier om lärande och kunskap i relation till de kunskapsformer som kännetecknar yrkesämnet och till hur yrkeskunnandet kan kommuniceras i undervisning
Färdighet och förmåga
 • planera undervisning i det egna yrkesämnet, med utgångspunkt i styrdokument, teorier om didaktik och lärande samt forskning med koppling till yrkesutbildning
 • identifiera didaktiska utmaningar i yrkesämnet och diskutera lärares förhållningssätt och lärmiljöns betydelse för att främja alla elevers lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och problematisera betydelsen av samverkan och kommunikation mellan skola och arbetsliv, särskilt avseende det arbetsplatsförlagda lärandet och handledningsfunktionen
 • Problematisera och värdera användning av digitala verktyg och andra lärresurser i det egna ämnet, i relation till yrkesutövningen och hållbar utveckling
   
Modul 2
Betyg och bedömningspraktik, 4 hp
Grades and Assessment Practice

Kunskap och förståelse
 • Förstå hur kunskapsmätningars kvalitet kan påverkas av olika faktorer
 • Visa fördjupade kunskaper om betygssättning och hur det nuvarande betygssystemet är utformat
Färdighet och förmåga
 • Med utgångspunkt i bedömningsteori, planera för summativ bedömning
 • Med utgångspunkt i riktlinjer för provkonstruktion, planera och konstruera prov med olika typer av provfrågor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt granska olika typer av bedömningar och bedömningsmetoder i relation till deras syften, för att kunna avgöra och argumentera för om tillförlitliga och giltiga mätningar kan komma ur dessa

Behörighetskrav

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK) 10 hp, Värdegrund, etik och mångfald (UVK) 10 hp, Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UVK) 10 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide. Studenternas yrkeskunnande och erfarenheter utgör utgångspunkt för kursens uppgifter och genomförande.  Undervisningen består av varierande arbetsformer där de studerande har en aktiv roll, exempelvis i workshops, gruppsamtal, seminarier, fallstudier, samt i diskussionsforum på lärplattformen.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom följande inslag:

Modul 1
Yrkesämnesdidaktik, 6 hp
Subject Didactics
 • en skriftlig individuell hemtentamen bestående av tre uppgifter, varav två bedöms i en tvågradig skala (U eller G), och en bedöms i en tregradig (U, G eller VG).  
 • ett examinerande seminarium/muntlig redovisning (U/G)
Modul 2
Betyg och bedömningspraktik, 4 hp
Grades and Assessment Practice
 • individuell skriftlig tentamen genomförd via digital lärplattform (U/G)
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett examinerande seminarium (U/G)

Samtliga uppgifter behandlas i processform i workshops och gruppdiskussioner innan de examineras.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För kursbetyget Godkänd (G) krävs att kursens samtliga moduler är bedömda som godkända (G). För kursbetyget Väl Godkänd (VG) krävs att både modul 1 och 2 är bedömda som väl godkända (VG).

För att bli godkänd på modul 1 krävs att samtliga examinerande delar är godkända (G). För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på modulen, krävs att samtliga examinerande delar är godkända (G), samt att betyget Väl godkänd (VG) har uppnåtts på den skriftliga individuella hemtentamen.  För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på modul 2 krävs att samtliga examinerande delar är godkända (G), samt att betyget Väl godkänd (VG) har uppnåtts på den individuella skriftliga hemtentamen.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för
högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Yrkesdidaktikens mångfald
Fejes Andreas, Lindberg Viveca, Wärvik Gun-Britt
Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 275 sidor :
ISBN: 9789188149213
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Köpsén Susanne
Lära till yrkeslärare
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 256 sidor :
ISBN: 9789144132259
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144091785
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: OBS! Även äldre upplagor går bra att använda.

Wikström Christina
Konsten att göra bra prov : vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : [2013] : 193 sidor :
ISBN: 9789127828667
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: OBS! Även äldre tryckningar går bra att använda.

Texter tillgängliga via Cambro eller via länk

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Gronlund Norman E.
Constructing achievement tests
(3rd ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall : 1982 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Chapter 5: Constructing essay tests. (Tillhandahålls via Cambro)

Gustavsson S
Trepartssamtalet i APL
Ingår i:
Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram
Lund : Studentlitteratur : 2012 : 232 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

A Review of Multiple-ChoiceItem-Writing Guidelinesfor Classroom Assessment
M. Haladyna Thomas, M. Downing Steven, C. Rodriguez Michael
Ingår i:
Applied measurement in education.
Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates : 1988- : 15 : sid. 309-334 :
Länk
Obligatorisk
Läsanvisning: (Tillhandahålls även via Cambro)

Lemar S
Samverkan för kvalitet i yrkesutbildning
Umeå universitet : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

Näsström G
Bedömningsmetriser - en liten handbok
Umeå universitet : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

Student Learning: Doing it right – Using it well
Stiggins R, Arter J.A, Chappuis J, Chappuis S
Essex: Assessment Training Institute Inc : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Tillhandahålls via Cambro)

Specialpedagogik : för mångfald i skola och samhälle
Ström K, Linnanmäki K
Ingår i:
Allmändidaktik
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
Obligatorisk
Läsanvisning: ss. 231-247 (Tillhandahålls via Cambro)

Aspelin Jonas
Relationell specialpedagogik : i teori och praktik
Kristianstad : Kristianstad University Press : 2013 : 192 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-979422-8-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (ss. 13-25, 27-41, 107-123, 143-162)

Bedömning av yrkesrelaterat kunnande
Carlsson C.G, Gerrevall P, Pettersson A
Stockholm: Lärarhögskolan : 2006 :
Fulltext
Obligatorisk

Diaz Patricia
Digitala verktyg för ökad klassrumskommunikation
Lärportalen. www.skolverket.se : 2016 :
Fulltext
Obligatorisk

Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling
Lundegård Iann, Malmberg Claes, Hasslöf Helen, Dessen Jankell Lotta, Urbas Anders
Lärportalen. www.skolverket.se : 2019 :
Fulltext
Obligatorisk

Moskal Barbara M
Recommendations for developing classroom performance assessments and scoring rubrics
Ingår i:
Practical assessment, research & evaluation [Elektronisk resurs]
College Park, Md. : ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation and the Department of Measurement, Statistics, and Evaluation at the University of Maryland : 1989- : 8 :
Fulltext
Obligatorisk

Pettersson Gerd
Inre kraft och yttre tryck : perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor
Umeå : Umeå universitet : 2017 : 115, [23] s. :
Fritt tillgänglig via Umeå Universitet
ISBN: 9789176016497
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (ss. 18-30).

Preparing effective essay questions: A self-directed workbook for educators
Reiner C.M, Bothell T.W, Sudweeks R.R, Wood B
New Forums Press : 2002 :
Fulltext
Obligatorisk

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer : sammanfattande analys
Stockholm : Skolverket : 2009 : 56 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2258
ISBN: 9789185545667
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolverket
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer
Stockholm: Skolverket : 2014 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Obligatorisk

Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
2018 : 46 sidor :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
ISBN: 9789175593326
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Söka och värdera digitala läromedel
Åkerfeldt A, Selander S
Lärportalen. www.skolverket.se : 2016 :
Fulltext
Obligatorisk