Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ämnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningar, 15 hp

Engelskt namn: School Subject didactics in Creativ Studies with specialzation

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 6ES054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2012-02-17

Innehåll

Ämnesdidaktik i estetiska ämnen, 5 hp Utbildningsvetenskap i estetiska ämnen 10 hp, eller Gestaltning inom utbildningsvetenskap i estetiska ämnen, 10 hp, Det kursspecifika innehållet avser att i en gemensam del om 5 hp utveckla kännedom om forsknings- och utvecklingsarbete inom det estetiska ämnesområdet, belysa relevanta kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv samt olika forskningsansatser och forskningsmetoder. Estetiska ämnen/estetiska innehåll och dess funktioner i skolans verksamhet diskuteras och analyseras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt. Etiska frågeställningar, genus-, klass- och etnicitetsfrågor inom estetiska ämnen uppmärksammas. Därefter väljer studenten inriktning antingen mot Gestaltning inom utbildningsvetenskap i estetiska ämnen, 10 hp eller mot Utbildningsvetenskap i estetiska ämnen, 10 hp. Valet ska ha relevans gentemot den inriktning studenten väljer på magisterarbetet. Gestaltning inom utbildningsvetenskap i estetiska ämnen, 10 hp. Momentet innehåller fördjupade studier i forskningsmetoder med relevans för gestaltning/konstnärligt arbete, där även olika vetenskapsteoretiska perspektiv ingår. En gestaltning planeras, genomförs och dokumenteras, för att sedan bearbetas vidare i magisterarbetet Kurs 4. Ett didaktiskt/utbildningsvetenskapligt perspektiv ska beaktas inom gestaltningen. Utbildningsvetenskap i estetiska ämnen 10 hp. Momentet innehåller fördjupade studier av relevanta kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv samt olika forskningsansatser och forskningsmetoder. En forskningsöversikt görs över det valda forskningsområdet med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs med fördjupning mot gestaltning skall den studerande kunna: – planera, utveckla och genomföra en gestaltning med grund i vetenskapliga rön och med en tydlig didaktisk inriktning – beskriva några för ämnesområdet relevanta gestaltande (vetenskapliga) metoder samt ta ställning till perspektiv, forskningsansatser samt olika mediespecifika uttryck – problematisera och kritiskt förhålla sig till forsknings- och utvecklingsarbete i estetiska ämnen – redogöra för och relatera olika forskning och utvecklingsarbeten till egen praktik och gestaltande arbete För godkänd kurs med fördjupning mot utbildningsvetenskap skall den studerande kunna: – problematisera och kritiskt förhålla sig till forsknings- och utvecklingsarbete i estetiska ämnen – relatera presenterad forskning och utvecklingsarbete till egen praktik – beskriva några för ämnesområdet relevanta vetenskapliga metoder samt ta ställning till perspektiv, forskningsansatser samt olika mediespecifika uttryck. – genomföra en forskningsöversikt med ett vetenskapligt, kritiskt värderande förhållningssätt

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Största delen av kursen omfattar ett eget gestaltande eller skriftligt arbete som presenteras och diskuteras i ett avslutande seminarium. Det gestaltande arbetet ska även omfatta en kortare skriven del. Närvaro är obligatorisk vid kursträffarna eftersom examination sker på grundval av de campusförlagda seminarierna förutom de individuella inlämningsuppgifterna.

Examination

Den studerandes kunskaper prövas i muntlig och/eller skriftlig/gestaltande form enskilt och i grupp. Examination sker i form av inlämningsuppgifter, kommentarer och diskussioner av andras texter/gestaltningar samt aktivt deltagande i seminarier och i Cambro eller Moodle -konferensen. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. För betyget Väl godkänd skall den studerande kunna uppvisa en tydlig vetenskaplig nivå i sina texter samt i sina resonemang medvetet kunna förhålla sig till olika teoretiska perspektiv. Det egna skriftliga/gestaltande arbetet skall vara tydligt avgränsat och metodiskt väl genomfört och dokumenterat, inkluderande en ansats till självständig analys. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas efter skriftlig ansökan av kursansvarig vid institutionen för estetiska ämnen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas efter skriftlig ansökan av humanistisk fakultet. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Den studerande behöver ha tillgång till Internetuppkopplad dator med cd-läsare och ljudkort för att kunna delta i kursens konferenser, skicka in uppgifter och diskutera vissa frågeställningar. De vanligaste operativsystemen i lärarutbildningen är Windows och Mac OS. Kommunikationsplattformen Cambro/Moodle används i kursen

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

Borg Kajsa
Kreativitet eller problemlösning : vad bedömer vi i slöjden
Ingår i:
Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (s. 199-210). (tillhandahålls av institutionen.)

Kress Gunther R.
Multimodal teaching and learning : the rhetorics of the science classroom
London : Continuum : 2001 : xv, 188 s. :
ISBN: 0-8264-4860-7 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Journal of Teacher Education 2/2007
Erixon Per-Olof, Örtegren Hans
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/lof/index.html

Kultur i läroprocessen
Höglund Carl-Magnus, Reuterstrand Siri, Wigerfelt Christer
Göteborg : Krut : 2008 : 87 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Nr 131 (3/2008) Kan beställas från tidskriften.krut@telia.com

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 270 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33337-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05440-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindström Lars
Creativity: What is it? Can you Assess it? Can it be Thaught?
Jade 25.1 : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (tillhandahålls av institutionen.)

Gender, youth and culture : young masculinities and femininities
Nayak Anoop, Kehily Mary Jane
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : ix, 218 p. :
ISBN: 1-4039-4977-8 (pbk.) : £18.99
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Persson Torgil
Det låg i luften- : den kommunala musikskolans framväxt : en studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås
Göteborg : Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen : 1998 : 360 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Skrifter från Institutionen för musikvetenskap. Göteborgs universitet nr 68, (s. 25 – 36)

En kulturskola för alla : estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv
Marner Anders, Örtegren Hans
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling :b Liber distribution : 2003 : 136 s. :
http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=96&file=publication
ISBN: 91-85128-26-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Forskning i fokus nr 16. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling Kan hämtas från Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se

Skåreus Eva
Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2007 : 263 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-1328
ISBN: 978-91-7264-341-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapsrådets anvisningar kring forskningsetiska frågor
www.vetenskapsradet.se/publikationer/index.asp :
Obligatorisk

Pedagogisk bedömning - Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Lindberg Viveca (red), Lindström Lars (red)
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2008 :
Obligatorisk

Litteratur (mer ämnesspecifik)

Musik (urval)

Saar Tomas
Musikens dimensioner : en studie av unga musikers lärande
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : cop. 1999 : [6], 184, [6] s. :
ISBN: 91-7346-348-5
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Göteborg Studied in Educational Science 133. (s. 100–162).

Monica Lindgren och Claes Ericsson (2010).The Rock Band context as Discursive Governance in Music Education in Swedish schools. Action, Critisism & Theory for Music Education, Vol 9, No. 3, October 2010. E. Georgii-Hemming and M. Westvall, (2010), Music education – a personal matter? Examining the current discourses of music education in Sweden. British Journal of Music Education 2010 27:1, pp. 21 – 33.

Slöjd (urval)

Skolverket: Samtliga ämnesrapporter från Nationella utvärderingen i bild, musik, slöjd. Samt samtalsguider för respektive ämne från Myndigheten för skolutveckling. Kan hämtas via hemsidorna. Nygren-Landgärds, Christina; Borg, Kajsa Slöjdforskning. Artiklar från forskarutbildningskursen Slöjd

Hetland, Louise, Sheridan, Kim, Veenema, Shirley, Winner, Ellen (2007)
”Developing Artistic Mind”, i Johansson, Marléne, Porko-Hudd, Mia, Techne series Research in Sloyd Education and Craft Science A:10/2007

Läsanvisning: Vasa: NordFo

Johansson Marléne
Slöjdpraktik i skolan : hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2002 : [14], 306, [10] s. :
http://hdl.handle.net/2077/15749
ISBN: 91-7346-444-9 : 191:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Göteborg studies in Educational Siences 183.

Lindqvist Anna
Dansens plats i skolan :b tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommunc Anna Lindqvist
Umeå : Univ. : 2007 : 142 s., 10 bil. :
ISBN: 978-91-7264-353-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Samt ett urval artiklar av Lindqvist, Anna från hennes kommande avhandling.

Bild

Developing Artistic mind. The Studio Thinking Framework
Hetland Lois, mfl
Ingår i:
Knowledge, qualities and sloyd
Vaasa : NordFo : 2007 : 104 s. :

Bild : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Marner Anders, Örtegren Hans
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2008 : 62 s. :
http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=595&file=publicationz Fulltext
ISBN: 978-91-85589-48-7
Se bibliotekskatalogen Album

Leiderstam Matts
See and seen : seeing landscape through artistic practice
Malmö : Malmö Academies of Performing Arts : 2006 : 84 s. +e 1 CD-skiva :
Läsanvisning: http://www.seeandseen.net/dissertation/ (20091103).

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
ISBN: 91-7305-955-2
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tidskrift för lärarutbildning och forskning (145 s.)

Marner, Anders; Skåreus, Eva (2009) ”Tema: Bildanalys”, Tilde, rapport nr 2, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet