Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1, 15 hp

Engelskt namn: School-Based Studies I

Denna kursplan gäller: 2019-10-07 och tillsvidare

Kurskod: 6ES066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-10-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-12-16

Innehåll

Kursen omfattar en längre verksamhetsförlagd utbildning samt campusförlagt förberedelse- och efterarbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar läraryrket som helhet. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt granska undervisningen kritiskt. Detta sker bland annat med utgångspunkt i hur undervisningsämnet/ undervisningsämnena formuleras i styrdokument och i aktuell didaktisk forskning och i relevant litteratur. Den studerande tränas i att entusiasmera, utmana och kommunicera med eleverna. Särskilt fokus läggs på att identifiera och bedöma elevers lärande. Här ingår kunskaper om utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, elevvårdskonferenser, utvecklingssamtal och om kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Juridiska frågor för skolväsendet behandlas med särskild fokus på betygsättning och på behandling av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
 
Centralt i kursen är förmågan att reflektera över sin egen professionsutveckling och det egna pedagogiska ledarskapet, samt identifiera sina egna utvecklingsområden med utgångspunkt i kursens förväntade studieresultat, kurslitteratur samt i examensordningen. Målen ska vara förankrade hos lokal lärarutbildare och universitetslärare. De individuellt satta målen övas under den verksamhetsförlagda utbildningen och utvärderas tillsammans med lokal lärarutbildare och universitetslärare, som sammanfattas i en reflekterande rapport.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och förståelse för hur ämnesdidaktiska teorier kan användas för att stödja undervisning och lärande
 • visa kunskap om bedömning, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner
 • kunskap om faktorer och kontextuella förutsättningar som påverkar undervisningens genomförande
 Färdighet och förmåga
 • omsätta tidigare förvärvade ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper till undervisning med eleverna
 • skapa en god lärandemiljö i klassrummet samt väcka elevers intresse  för ämnet
 • planera, genomföra och utvärdera egen undervisning tillsammans med lokal lärarutbildare
 • konstruera, genomföra och analysera prov och bedömningar i syfte att stödja elevers kunskapsutveckling
 • kunna planera, genomföra och utvärdera ett utvecklingssamtal med elever
 • använda olika medierande verktyg och varierande lärandemiljöer för att stimulera lärandet
 • kunna ge återkoppling till och ta till vara kommentarer från medstudenter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska egen undervisning
 • kritiskt granska och ge återkoppling till medstudenters dokumentation

Behörighetskrav

Godkänd kurs Kunskap, undervisning och lärande 1, 10 hp (UK I), Demokrati, individ, samhälle, 10 hp (UK I) Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10hp (UK1) och genomgången kurs Kunskap undervisning och lärande II

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten. VFU är en obligatorisk del av kursen som är skolförlagd och omfattar heltidsstudier inklusive planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter, inläsning av litteratur samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i huvudsak i sitt ingångsämne. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.
 

Examination

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer dels i samband med VFU-besök som består av bedömning av den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och hens bidrag till det efterföljande trepartssamtalet, dels genom bedömning av en skriftlig VFU-rapport. 
Kursen examineras genom följande prov:
Ett undervisningstillfälle vid VFU-besök,
Ett uppföljande handledningssamtal i anslutning till ovanstående VFU-besök,
En individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) 
Lektioner genomförda vid VFU-besöket och det efterföljande handledningssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga prov bedömts med resultatet väl godkänt (VG).

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14). Rätten till förnyat provtillfälle för de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14), begränsad till två perioder inklusive ordinarie praktikperiod (VFU). 

Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov inom kursens verksamhetsförlagda delar alternativt genomgått ordinarie prov samt ett omprov inom kursens övriga delar, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF samt artikel 2.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14)). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
 
Underkännande av student under pågående praktik

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 
 

Övriga föreskrifter

Registerkontroll
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 40

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
4 uppl : Umeå : Fundo, cop : 2009 : 73 s :
Obligatorisk

Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
ISBN: 9789147114580
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå University : 2007 :
http://www.lh.umu.se/forskning/publikationer/lof/monografier/moten-%26-medieringar/
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket : 2011 :
Länk
Obligatorisk

Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Stockholm : Skolverket : 2013 : 29 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175590721
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren i samband med undervisning.