Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, 15 hp

Engelskt namn: School-Based Studies II

Denna kursplan gäller: 2019-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 6ES067

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-10-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-06-17

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna från Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 1, 15 hp. Kursen omfattar en längre verksamhetsförlagd utbildning kompletterad med campusförlagt förberedelse- och efterarbete. I kursen sammanlänkas utbildningens olika delar, tidigare ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesdidaktik och tidigare genomförd verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med den kommande yrkesrollen. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera längre undervisningsavsnitt samt granska detta kritiskt. Detta sker bland annat med utgångspunkt i hur undervisningsämnet/ undervisningsämnena formuleras i styrdokument, i aktuell didaktisk forskning samt i relevant litteratur. Den egna undervisningen planeras, analyseras och utvärderas av den studerande med utgångspunkt i kursen Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 1, 15 hp och aktuell kursplan. Dessutom ingår i kursen att utveckla den egna skolpraktiken med utgångspunkt i aktuell didaktisk forskning. Kursens olika delar redovisas i en skriftlig rapport och ventileras i seminarieform.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan
 • visa sådana ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som krävs för att kunna planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning
 • visa kunskap om vetenskapliga rapporters struktur och upplägg.
   
Färdighet och förmåga
 • i skolpraktiken kunna omsätta och kommunicera de kunskaper i såväl utbildningsvetenskap som ämnesteori och ämnesdidaktik som förvärvats under tidigare studier
 • kunna självständigt planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar
 • motivera sina val utifrån styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet
 • kritiskt granska och försvara en vetenskaplig rapport i seminarieform.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förhålla sig till den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten och konkretisera denna i  såväl undervisningssituationer som i skolans övriga verksamhet
 •  analysera och reflektera över den egna professionsutvecklingen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap utifrån teoretiska perspektiv, handledares kommentarer och de egna erfarenheter som gjorts under VFU-perioderna
 • kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper
  kunna bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt.
 • kritiskt granska undervisningsmiljön på den verksamhetsförlagda utbildningen

Behörighetskrav

Genomgången kurs Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 1

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten. VFU är en obligatorisk del av kursen som är skolförlagd och omfattar heltidsstudier inklusive planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter, inläsning av litteratur samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i huvudsak i sitt ingångsämne. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer dels i samband med VFU-besök som består av bedömning av den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och hens bidrag till det efterföljande trepartssamtalet, dels genom bedömning av en skriftlig VFU-rapport. 

Kursen examineras genom följande prov:
- Ett undervisningstillfälle vid VFU-besök,
- Ett uppföljande handledningssamtal i anslutning till ovanstående VFU-besök,
- En individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) 

Lektioner genomförda vid VFU-besöket och det efterföljande handledningssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga prov bedömts med resultatet väl godkänt (VG).

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Rätten till förnyat provtillfälle för de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14), begränsad till två perioder inklusive ordinarie praktikperiod (VFU). 

Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov inom kursens verksamhetsförlagda delar alternativt genomgått ordinarie prov samt ett omprov inom kursens övriga delar, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF samt artikel 2.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14)). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
 
Underkännande av student under pågående praktik

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Registerkontroll
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Vetenskapsteori för lärarstudenter
Brinkkjaer Ulf, Høyen Marianne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 127 s. :
ISBN: 9789144093468
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utöver dessa titlar läses en avhandling i grupp, som väljs i överenskommelse med momentansvarig lärare. Ev. tillkommer även någon artikel som tillhandahålls i samband med föreläsningar.

Referenslitteratur

Texter om konstarter och lärande
Lindgren Monica, Karlsson Häikiö Tarja, Johansson Marléne
Göteborg : Art Monitor : 2014 : 267 s. :
http://www.konst.gu.se/artmonitor/bokserie
ISBN: 9789197847681
Se bibliotekskatalogen Album

Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
ISBN: 9789147114580
Se bibliotekskatalogen Album

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning : cop. 2005 : 145 s. :
ISBN: 91-7305-955-2
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan (Lgr 11)
Skolverket :
http://www.skolverket.se/

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Se bibliotekskatalogen Album

Uljens Michael
Didaktik : teori, reflektion och praktik
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 267 s. :
ISBN: 91-44-47941-7 ;
Se bibliotekskatalogen Album