Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Ämnesdidaktik (UK), 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Subject Didactics

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 6PE267

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-04-11

Innehåll

I kursen behandlas vad som karaktäriserar respektive skolämne som vetenskap och vad av detta innehåll som återfinns i skolans kurser på olika nivåer. En tydlig anknytning görs till studentens eget undervisningsämne/n. Innehållet i styrdokument, som läroplaner och ämnes-/kursplaner, studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet diskuteras. Vilka svårigheter elever i skolan har att förstå viktiga begrepp inom skolämnet studeras. Hur undervisning som tar hänsyn till dessa svårigheter kan läggas upp behandlas genom att de studerande väljer ett område i skolans kurs, studerar vilka svårigheter den ämnesdidaktiska forskningen beskriver att elever har inom detta område och ger förslag på upplägg av undervisningen i lektionsplaneringar. Elevers prestationer i och attityder till skolämnena och hur dessa förändrats över tid studeras, exempelvis med hjälp av internationella undersökningar såsom PISA eller genom den ämnesdidaktiska forskningen.

Under kursens gång kommer grundläggande konkreta didaktiska områden att studeras, exempelvis läromedlens roll för undervisningen eller användning av digitala verktyg för visualisering och simulering av fenomen och processer. I kursen behandlas också säkerhetsföreskrifter vid laborativt arbete för ämnen med laborativ verksamhet.

Olika arbetsformer och arbetssätt som kan användas i undervisningen studeras och diskuteras, t ex, lärargenomgång för att presentera innehållet i det aktuella området; hjälp till eleverna att internalisera begrepp och förklaringsmodeller inom skolämnet, t.ex. genom diskussioner i klassen eller i smågrupper eller genom problemlösning; systematiskt undersökande arbete med värdering och argumentation för ställningstaganden, både inom det specifika skolämnet och i samverkan med andra ämnen i skolan. Kursen behandlar även bedömning av elevers kunskapsutveckling i skolämnena med såväl summativ som formativ bedömning.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera möjligheter och svårigheter som elever, enligt ämnesdidaktisk forskning, kan ha med viktiga begrepp och kunna föreslå sätt att arbeta med dessa möjligheter och svårigheter i undervisningen,
 • visa insikt om internationella undersökningar om kunskaper i och attityder till skolans ämnen och kunna diskutera betydelsen av sådana resultat,
 • visa kunskaper om såväl summativ som formativ bedömning i anknytning till skolämnets undervisning,

Färdighet och förmåga
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål till förslag till undervisning och bedömning i anknytning till det aktuella skolämnet,
 • visa sin förmåga att planera undervisning där hänsyn tas till elevers möjligheter och svårigheter inom skolämnet,
 • välja arbetssätt i olika sammanhang t.ex. språkutvecklande arbetssätt, hur digitala verktyg och miljöer eller praktiska arbetssätt, kan vara ett stöd och hjälpmedel för att lära sig skolämnet,
 • visa sin förmåga att utifrån forskningsresultat kunna diskutera problem och möjligheter med en specifik uppläggning av undervisningen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera arbetssättets betydelse för lärande av skolämnets begrepp och sammanhang,
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som den studerande möter under kursen.
 • kritiskt granska såväl det egna som andras förhållningssätt till skolämnet och dess undervisning,
 • värdera olika val av arbetssätt med speciell hänsyn till elevers svårigheter, förekomst av kommunikation, elevaktivitet och elevengagemang.

Behörighetskrav

Univ: Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Ämneskrav i ett ämne om minst 90 hp för inriktning mot åk 7-9 eller 120 hp i minst ett ämne för inriktning mot gymnasiet, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, seminarier och undervisningsövningar delvis på distans. Under kursen ges studenten tillfälle att utvärdera kursens mål, värdera och bedöma hur kursen administrerats och hur kurstiden disponerats, utvärdera formerna för kunskapsredovisning samt ge synpunkter på kurslitteratur och övrigt undervisningsmaterial.
 

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig rapport kring områden som rör styrdokument, ämnesdidaktiska ämnesinnehållet, digitala verktyg, arbetssätt samt summativ/formativ bedömning av elevers kunskaper, (U, G, VG)
 • muntlig examination i samband med undervisningsövning i att hålla lektion, (U, G)
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift läromedelsanalys (U, G)
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift lektionsplanering (U, G)
Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga rapporten bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.


 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 46

  Gemensam kurslitteratur

  Kurslitteratur för samtliga studenter

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Lärobok i det skolämne du ska undervisa
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

  Vetenskapliga artiklar tillkommer
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

  Bild

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot bild

  Lundgren Ulf P.
  Uttryck, intryck, avtryck : lärande, estetiska uttrycksformer och forskning
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2006 : 152 s. :
  http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/Rapport%204.2006.pdf
  ISBN: 91-7307-083-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Lindström Lars
  Nordic visual arts education in transition : a research review
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2009 : 215 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789173071482
  Se bibliotekets söktjänst

  Biologi

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot biologi

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik
  Sjøberg Svein, Andersson Sten, Claesdotter Annika, Strömdahl Helge
  3., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 544 s. :
  ISBN: 9789144053493
  Se bibliotekets söktjänst

  Reiss Michael J.
  Teaching secondary biology
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
  ISBN: 9781444124316 (pbk.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Hellberg Annika
  Så arbetar du med kemikalier i skolan
  5. uppl. : Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2013 : 137 s. :
  ISBN: 9789174644999
  Se bibliotekets söktjänst

  Engelska

  Second language acquisition : a theoretical introduction to real world applications
  Benati Alessandro G., Angelovska Tanja
  London : Bloomsbury Academic : 2016 : xii, 183 pages :
  ISBN: 9780567200198
  Se bibliotekets söktjänst

  Basic English grammar : a web linked course
  Hudson Jean, Paradis Carita, Warren Beatrice
  3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 164 s. :
  ISBN: 9789144076072
  Se bibliotekets söktjänst

  Lundahl Bo
  Engelsk språkdidaktik
  3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 : 448 s. :
  ISBN: 978-91-44-07714-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Filosofi

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot filosofi

  Teaching Philosophy in Europe and North America
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 2011 :
  Länk

  Schaffar Birgit
  Filosofins didaktik : filosofiska betraktelser om att lära sig att tänka
  Stockholm : Thales : 2013 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7235-087-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Franska

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
  ISBN: 9789140691507
  Se bibliotekets söktjänst

  Fysik

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot fysik

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Se bibliotekets söktjänst

  Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik
  Sjøberg Svein, Andersson Sten, Claesdotter Annika, Strömdahl Helge
  3., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 544 s. :
  ISBN: 9789144053493
  Se bibliotekets söktjänst

  Sang David.
  Teaching secondary physics
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011 : xii, 275 p. :
  ISBN: 9781444124309
  Se bibliotekets söktjänst

  Hellberg Annika
  Så arbetar du med kemikalier i skolan
  5. uppl. : Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2013 : 137 s. :
  ISBN: 9789174644999
  Se bibliotekets söktjänst

  Företagsekonomi

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot företagsekonomi

  A business to change the world: Moral responsibility in textbooks for International Economics
  Andersson Pernilla, Öhman Johan, Östman Leif
  Utbildning och Demokrati : 2011 :

  Ferber Marianne A
  Guidelines for pre-college economics education: A critique
  Feminist Economics : 1999 :

  Så tänds eldsjälar : en introduktion till entreprenöriellt lärande
  Westlund Marielle, Westlund Christer
  1. uppl. : Stockholm : Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) : 2007 : 116 s. :
  ISBN: 978-91-7318-383-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Geografi

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot geografi

  Geografididaktik : perspektiv och exempel
  Møller Jens Peter, Axelsson Sture
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 119, [1] s. :
  ISBN: 91-47-05140-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Björneloo Inger
  Hållbar utveckling : att undervisa utifrån helheter och sammanhang
  2., [uppdat.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 141 s. :
  ISBN: 978-91-47-10038-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Ämnesdidaktiska insikter och strategier : berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap
  Schüllerqvist Bengt, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press : 2009 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-85335-93-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Molin Lena
  Rum, frirum och moral : en studie av skolgeografins innehållsval
  Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University : 2006 : 233 s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-6884
  ISBN: 91-506-1876-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Bonnett Alastair
  What is geography? [Elektronisk resurs]
  London : SAGE Publications : 2008. : 1 PDF-fil (vi, 158 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0838/2007941278-d.html
  ISBN: 1-84920-649-X (ebk)
  Se bibliotekets söktjänst

  Hem- och konsumentkunskap

  Handboken. Den systematiskt planerade läraren.
  De Ron Lena, Feldt Maria
  Vulkan : 2017 : 46 sidor :
  ISBN: 978-91-88713-71-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 : [att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen]
  De Ron Lena, Feldt Maria
  [Lidingö] : Maria Feldt : cop. 2013 : 72 s. :
  ISBN: 9789163733888
  Se bibliotekets söktjänst

  Hipkiss Anna Maria
  Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 275 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93671
  ISBN: 9789176011003
  Se bibliotekets söktjänst

  Höijer Karin
  Contested food : the construction of home and consumer studies as a cultural space
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2013 : 101 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-204458
  ISBN: 9789155487126
  Se bibliotekets söktjänst

  Bohm Ingela
  “We’re made of meat, so why should we eat vegetables?” : food discourses in the school subject home and consumer studies
  Umeå : Umeå universitet : 2016 : 124 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-128176
  ISBN: 9789176016176
  Se bibliotekets söktjänst

  Lindblom Cecilia
  Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet : förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse
  Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2016 : 84 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789176014981
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32548-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Historia

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot geografi

  Liljegren Bengt
  Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-44-05682-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Hermansson Adler
  Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik
  Liber : 2014 :
  Läsanvisning: ISBN: 9789147106608

  Ämnesdidaktiska insikter och strategier : berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap
  Schüllerqvist Bengt, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press : 2009 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-85335-93-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Lozic Vanja
  Historieundervisningens utmaningar : historiedidaktik för 2000-talet
  1 uppl. : Malmö : Gleerups : cop. 2011 : 157 s. :
  ISBN: 91-40-67442-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Juridik

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot juridik

  Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
  Långström Sture, Virta Arja
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 277 s. :
  ISBN: 9789144111605
  Se bibliotekets söktjänst

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Se bibliotekets söktjänst

  Kemi

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot kemi

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Se bibliotekets söktjänst

  Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik
  Sjøberg Svein, Andersson Sten, Claesdotter Annika, Strömdahl Helge
  3., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 544 s. :
  ISBN: 9789144053493
  Se bibliotekets söktjänst

  Taber Keith
  Teaching Secondary Chemistry [Elektronisk resurs]
  London : Hodder Education : 2012 :

  Hellberg Annika
  Så arbetar du med kemikalier i skolan
  5. uppl. : Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2013 : 137 s. :
  ISBN: 9789174644999
  Se bibliotekets söktjänst

  Matematik

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot matematik

  Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6
  Björklund Camilla, Grevholm Barbro
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 320 s. :
  ISBN: 9789144102481
  Se bibliotekets söktjänst

  Grevholm Barbro
  Matematikdidaktik : ett nordiskt perspektiv
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 351 s. :
  ISBN: 91-44-01835-5 ;
  Se bibliotekets söktjänst

  Lundin Sverker
  Skolans matematik : en kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling = The mathematics of schooling : a critical analysis of the prehistory, birth and development of Swedish mathematics education
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2008 : 398 s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-9395
  ISBN: 978-91-554-7348-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Musik

  Lärande i musik : barn och lärare i tongivande samspel
  Wallerstedt Cecilia, Lagerlöf Pernilla, Pramling Niklas
  Malmö : Gleerup : 2014 : 113 s. :
  ISBN: 978-91-40-68763-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Musikkundervisningens didaktikk
  Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
  2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
  ISBN: 978-82-02-27038-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Naturkunskap

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot naturkunskap

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Se bibliotekets söktjänst

  Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik
  Sjøberg Svein, Andersson Sten, Claesdotter Annika, Strömdahl Helge
  3., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 544 s. :
  ISBN: 9789144053493
  Se bibliotekets söktjänst

  Hellberg Annika
  Så arbetar du med kemikalier i skolan
  5. uppl. : Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2013 : 137 s. :
  ISBN: 9789174644999
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedagogik

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot pedagogik

  Wahlström Ninni
  Läroplansteori och didaktik
  2 uppl. : Malmö : Gleerup Utbildning AB : 2016 : 213 s. :
  ISBN: 9789140694768
  Se bibliotekets söktjänst

  Psykologi

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot psykologi

  Psykologiska perspektiv
  Schultz Larsen Ole, Nilsson Björn
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 149 s. :
  ISBN: 91-44-00269-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Samhällskunskap

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot samhällskunskap

  Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande
  Långström Sture, Virta Arja
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 277 s. :
  ISBN: 9789144111605
  Se bibliotekets söktjänst

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Se bibliotekets söktjänst

  Ämnesdidaktiska insikter och strategier : berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap
  Schüllerqvist Bengt, Osbeck Christina
  Karlstad : Karlstad University Press : 2009 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-85335-93-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Spanska

  Lärare, elever och spanska som modernt språk : styrkor och svagheter - möjligheter och hot
  Francia Guadalupe, Riis Ulla
  Uppsala : Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet : 2013 : 166 s. :
  ISBN: 9789150623604
  Se bibliotekets söktjänst

  MCER El marco común européo de referencias para las lenguas: aprendizaje enseñanza, evaluación
  Instituto Cervantes :
  Länk

  Svenska

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot svenska

  Svensklärarens påverkan och praktik : på spaning efter konsten att undervisa
  Renberg Bo, Friberg Ingemar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 305 s. :
  ISBN: 9789144106236
  Se bibliotekets söktjänst

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Bergman Lotta
  Gymnasieskolans svenskämnen : en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser
  Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen : 2007 : 364 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197653787
  Se bibliotekets söktjänst

  Molloy Gunilla
  Skolämnet svenska : en kritisk ämnesdidaktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-01998-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Teknik

  Kurslitteratur för studenter som läser med inriktning mot teknik

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Se bibliotekets söktjänst

  Bedömning för lärande i teknikklassrummet
  Moreland Judy, Jones Alister, Barlex David
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 53 s. :
  ISBN: 9789147111961
  Se bibliotekets söktjänst

  Vries Marc de
  Teaching about technology : an introduction to the philosophy of technology for non-philosophers
  Dordrecht : Springer : 2005 : ix, 170 s. :
  ISBN: 1-4020-3409-1 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Grimvall Göran
  Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
  ISBN: 9789144094786
  Se bibliotekets söktjänst

  Tyska

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
  ISBN: 9789140691507
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 9

  Att se helheter i undervisningen [Elektronisk resurs] : naturvetenskapligt perspektiv
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 115 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets hemsida
  ISBN: 978-91-87115-30-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Reiss Michael J.
  Teaching secondary biology
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
  ISBN: 9781444124316 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sang David.
  Teaching secondary physics
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011 : xii, 275 p. :
  ISBN: 9781444124309
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
  Eilks Ingo, Hofstein Avi
  Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
  ISBN: 9789462091382 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Valfri lärobok i biologi/fysik/kemi/naturkunskap för gymnasieskolan
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
  Obligatorisk

  Övrigt: Vetenskapliga artiklar med anknytning till biologididaktik tillkommer
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
  Obligatorisk