Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analytisk kemi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge den studerande ett solitt fundament i analytisk kemi som i huvudsak fokuserar på klassiska analysmetoder som fortfarande används i bred omfattning, kombinerat men en översikt över instrumentella tekniker som används i modern kemisk analys, i syfte att förbereda för fortsatta studier inom ämnet. Kursen startar med en intro­duktion till analytisk kemi från en historisk och filosofisk infallsvinkel. Därefter diskuteras grunderna i den analytiska processen med fokus på isolering, detektion, kvantifiering och identifiering av föreningar. Vikten av doku­mentation understryks, i synnerhet hur man etablerar av ett arbetsflöde som leder till pålitliga analytiska protokoll, korrekt loggning och utvärdering av experiment, etc.
Provtagningsprocessen har en central roll, där frågeställningar som särskilt adresseras är sätt att säkra homogenitet och integritet hos prover tagna från matriser av olika fysikalisk form. Korrekt provstorlek och uppskattning/fortplantning av fel diskuteras, liksom kalibrering och användning av olika typer av standarder samt källor till störningar och sätt att hantera dessa i analytiska mätningar. Experimentella fel och statistiska sätt att uppskatta dessa ingår, med inriktning på sätt att kvalitetssäkra analytiska data.
Bland de klassiska metoderna som behandlas under kursen ingår gravimetri, förbränningsmetoder och titreringar (syra-bas, redox, komplexometriska, och vattenfria). Grunderna i electrokemiska tekniker behandlas med fokus på potentiometri (jonselektiva elektroder inklusive pH), coulometri/ampero­metri och voltammetri. Vidare ingår grundläggande teori och applikationer av atom- och molekylspektro­metri, en introduktion till kromatografiska och elektroforetiska separationstekniker och radiokemiska metoder. Undervisning ges som föreläsningar, lektioner med problemlösning och som tutorials.
Laboratorieövningarna följer kursen teoripensum och innefattar att sätta upp klassiska analysmetoder enligt standardiserade procedurer, liksom träning i grundläggande elektrokemi, spektrofotometri och kromatografiska tekniker.

Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Solomon Tesfalidet