Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytisk mekanik C, 6 hp

Engelskt namn: Analytical Mechanics

Denna kursplan gäller: 2009-10-26 och tillsvidare

Kurskod: 5FY001

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-21

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-08-18

Innehåll

Kursen behandlar rörelse relativt accelererade referenssystem, system med variabel massa, variationskalkyl, Lagrange- och Hamiltondynamik med en introduktion till Poissonparenteser, centralrörelse, kopplade svängande system samt stela kroppens dynamik i tre dimensioner inklusive tröghetstensorn, Eulervinklar och Eulers ekvationer. Tyngdpunkten ligger på Lagrangeformuleringen av den klassiska mekaniken.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för centrala moment som relativ rörelse, Lagranges och Hamiltons ekvationer, centralrörelse, kopplade svängningar och stela kroppens dynamik, - härleda viktiga resultat inom ovanstående områden, som t.ex. Lagranges ekvationer, rörelseekvationerna vid små svängningar och stela kroppens rörelseekvationer, - ställa upp Lagranges ekvationer för olika fysikaliska situationer och i enklare fall lösa dessa, - ställa upp rörelsekvationerna för kopplade system och lösa dessa för små svängningar, - ställa upp rörelseekvationerna för en stel kropp och i enklare fall lösa dessa, - behandla en partikels rörelse i ett roterande referenssystem, - ställa upp och lösa rörelseekvationerna för centralrörelse.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder (5MA014, 15 hp) eller Differentialekvationer (5MA054, 7,5 hp) och Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) samt Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt vid kursens slut genom ett skriftligt prov som omfattar såväl problemlösning som teoriuppgifter. På provet, och på hela kursen, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 33

Classical dynamics of particles and systems
Thornton Stephen T., Marion Jerry B.
5. ed. : Belmont, Calif. : Brooks/Cole - Thomson learning : cop 2004 : xvi, 656 s. :
ISBN: 0-534-40896-6
Se bibliotekskatalogen Album