Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationer i sensornätverk, 7,5 hp

Engelskt namn: Applications in Sensor Networks

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5TF069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Denna kurs behandlar trådlösa sensornätverk som ett system. Först studeras sensorteknik för insamling av information från omgivningen. Denna information kan exempelvis vara fysiologiska signaler från människor eller djur, position, rörelse, ljud, video eller temperatur. I nästa steg studeras hur den insamlade informationen kommuniceras och analyseras för tolkning och presentation. Kursen innefattar bland annat sensorteori, mätteknik, klassificering, sensornätverksprotokoll, energihantering och systemdesign.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- ingående redogöra för de olika delar som ingår i ett sensornätverk,
- ingående redogöra för protokoll som används i sensornät,
- självständigt planera, designa, utveckla, implementera och utvärdera ett avancerat system med trådlösa sensorer där den insamlade informationen behandlas och presenteras.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier som skall inkludera minst en av följande kurser Signaler och System, 7.5 hp, Digital signalbehandling, 7.5 hp, Mediesignaler, 15 hp, Bildbehandling, 7.5 hp, Trådlösa sensornätverk, 7.5 hp eller Transformmetoder, 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen grundar sig på 3-5 genomförda och inrapporterade teoretiska och experimentella inlämningsuppgifter. På inlämningsuppgifterna ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kursen innehåller även två frivilliga fördjupningsuppgifter där betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) ges. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För betyget Godkänd (3) krävs att alla obligatoriska inlämningsuppgifter är godkända. För betyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs att kraven för betyget Godkänd (3) uppfylls, samt att en fördjupningsuppgift har erhållit betyget Väl godkänd (VG). För betyget Med beröm godkänd (5) krävs att kraven för betyget Godkänd (3) uppfylls, samt att två fördjupningsuppgifter erhållit betyget Väl godkänd (VG).

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.