Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling i Java, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Application Development in Java

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV135

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen behandlar tekniker som används vid applikationsprogrammering i Java. Kursen ger fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering mha Java. Tekniker för händelsestyrd programmering och trådar täcks. Dessutom behandlas olika tekniker för datalagring såsom databaser och XML. Vidare tillämpas objektorienterad design på fördjupad nivå, inkluderande bland annat designmönster. Delar av UML utöver klassdiagram gås igenom.

Moment 1, teori, 3 högskolepoäng.
Teoretisk behandling av kursens innehåll.

Moment 2, problemlösning, 4,5 högskolepoäng.
Momentet utgörs av ett antal obligatoriska uppgifter och ett projekt som ska utföras i grupp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • värdera och välja lämpliga konstruktioner för applikationsprogrammering i ett objektorienterat språk (FSR1),
 • ur ett objektorienterat mjukvaruperspektiv förklara en tråd, hur de skapas, hanteras och avslutas samt kritiskt analysera datatyper och objekt samt tillämpa synkronisering för att uppnå trådsäkerhet (FSR2),
 • förklara vanliga designmönsters uppbyggnad och använda dessa vid utveckling av mjukvara (FSR3),
 • beskriva en traditionell projektmodells delar och samt hur dessa samverkar (FSR4).

Färdighet och förmåga
 • i enlighet med en traditionell projektstyrningsmetodik vara en aktiv deltagare i en grupp och genomföra ett programmeringsprojekt samt presentera detta (muntligt och skriftligt) (FSR5),
 • konstruera program med händelsestyrd programmering genom användandet av grafiska användargränssnitt, samt utvärdera dessa enligt vedertagna analysmetoder (FSR6),
 • inkludera strukturerad datahantering (exempelvis XML) i mjukvarulösningar (FSR7),
 • använda sig av testdriven utveckling (TDD) (FSR8),
 • använda sig av UML-notation för att beskriva statiskt och dynamiskt beteende för en design/ett program (FSR9).


Värderingar och förhållningssätt
 • analysera den egna förmågan att arbeta i grupp och i projekt (FSR10),
 • analysera egna styrkor och svagheter vid muntliga presentationer (FSR11).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna
1) Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133)
2) Antingen kursen DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV161) eller Datastrukturer och algoritmer (5DV127/5DV128/5DV149/5DV150), samt
3) Antingen kursen Interaktionsteknik (5DV132) eller kursen Människa-dator interaktion med inriktning mot kognition och design (5DV045) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen av Moment 1 (teori) som omfattar 3hp sker genom en skriftlig tentamen (FSR 1-4,9). Moment 2 (problemlösning) som omfattar 4,5hp examineras via ett antal obligatoriska uppgifter varav ett projekt som ska genomföras i grupp (FSR 1-3,5-11). Studenter som inte blivit godkända på projektet vid kursens slut kan få uppskov om det bedöms kunna slutföras inom en överskådlig tidsram som bestäms i samförstånd med kursansvarig lärare. Enskilda studenter som inte godkänts på projektet vid kursens slut men som regelbundet deltagit i arbetet med detta kan få en extrauppgift. Studenter som inte deltagit i projektet får betyget Underkänd (U) på momentet och kommer erbjudas ytterligare provtillfällen endast när kursen ges nästa gång om inte en hel grupp studenter önskar göra uppgiften i samband med uppsamlingstillfället.

På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På problemlösningsmomentet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt för denna kurs gäller att den inte kan ingå i en examen tillsammans med kursen Applikationsprogrammering i Java, 5DV085.

Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.