Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning mot beteendevetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Master thesis in Working Life and Health with specialisation in Behavioral Sciences

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2PS274

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Innehåll

Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt projektarbete inom området arbetsliv och hälsa med inriktning mot psykologi. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Det självständiga arbetet sker under handledning och presenteras i en uppsats. Även försvar av den egna uppsatsen samt presentation och opposition av annan kursdeltagares uppsats ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
-    Uppvisa övergripande och fördjupad kunskap av relevanta teorier inom området arbetsliv och hälsa
-    Uppvisa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
-    Uppvisa kunskap om individskyddskrav och andra etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
Färdigheter och förmåga:
-    Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ett syfte och formulera avgränsande frågeställningar
-    Visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i en uppsats  
-    Visa förmåga att integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa företeelser
-    Tillämpa metoder för litteratursökning, samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
-    Visa förmåga och medvetenhet om etiska aspekter på projektarbetet
-    Visa förmåga att självständigt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med andra vid ett seminarium
-    Konstruktivt granska, värdera och diskutera kurskamraters uppsats i en opposition
visa fördjupade kunskaper i psykologi.
-    Publicera uppsatsen i DiVa

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-    Kunna tillämpa relevanta forskningsetiska principer
-    Kunna förhålla sig kritiskt till egna resultat
-    Kunna genomföra opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa med inriktning mot beteendevetenskap. Lägst betyg G på samtliga kurser termin 1 och 2, samt på kursen "Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa", termin 3.

Undervisningens upplägg

Studierna sker på halvfart och är till största delen nätbaserade. Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier. Handledning ges inom ramen för de tider som gäller för uppsatskursen. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Kursen är upplagd som en distanskurs på halvfart med en obligatorisk träff på Campus Umeå. Kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator, internet, webkamera och headset med mikrofon. Examensarbetet kan komma att utföras individuellt eller i par men studenterna arbetar självständigt under handledning. Examensarbetet redovisas vid ett obligatoriskt seminarium på Campus Umeå.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras individuellt genom ett självständigt arbete under kursens gång. Deltagande vid uppsatsseminarier är obligatoriskt och den studerande skall medverka kring andra projektarbeten i kursen.

Som betyg används en tregradig betygsskala Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande:
- godkänd skriftlig projektplan som godkänns av disputerad handledare och kursansvarig
- att examinator godkänt uppsatsen efter att den presenterats och försvarats vid ett seminarium
- godkänd insats vid presentation av och opponering på kurskamrats uppsats
- fullgjorda obligatoriska moment

För betyget Väl godkänd på kursen krävs utöver kraven för godkänd betyget Väl godkänd på uppsatsen. Studenten har rätt till totalt fem examinationstillfällen, men skall efter tre prov ansöka om plats i förnyad kurs. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för magisterprogrammet i Arbetsliv och häls

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.