"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp

Engelskt namn: Labour Law for Human Resource Management Professionals

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 2JU226

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-27

Innehåll

Kursen inleds med en orientering om det svenska rättssystemet och en genomgång av rättskällorna. Därefter behandlas grunderna i den allmänna avtalsrätten. Kursens tyngdpunkt ligger på ett studium av den svenska arbetsrätten. Efter en historisk översikt behandlas arbetsrättens placering i det juridiska systemet och den arbetsrättsliga regleringens särdrag, som bl.a. hänger samman med kollektivavtalet som rättsligt regleringsinstrument samt parternas ställning på den svenska arbetsmarknaden. Därefter behandlas arbetsrättens centrala regelverk; anställningsskyddet, ledighetslagstiftningen, föreningsrätten, förhandlingssystemet, stridsåtgärder fredsplikten och medbestämmande. Avslutningsvis behandlas diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen samt de problem och utmaningar som den svenska arbetsrättsliga modellen ställts inför som en följd av EU-medlemskapet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet och om förhållandet mellan svensk rätt och EU:s rättsordning
 • ha goda kunskaper om den svenska arbetsrätten
 • självständigt kunna identifiera, analysera och lösa arbetsrättsliga problem.

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av seminarier som förbereds i basgrupper. Salsföreläsningar och övningar förekommer också. Vilka moment som är obligatoriska framgår av schema.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid seminarier.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 12

  Kurslitteratur

  Arbetsrätt -
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  5 uppl. : Studentlitteratur AB : 2023 : 650 sidor :
  ISBN: 9789144162348
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2022
  Del Sante Naiti, Rasmussen Maria
  Reviderad upplaga : Stockholm : Norstedts juridik : 2022 : 755 sidor :
  ISBN: 9789139025931
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
  ISBN: 9789144131061
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Per Henning
  Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
  Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 188 sidor :
  ISBN: 9789147146802
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 12

  Kurslitteratur

  Arbetsrätt
  Glavå Mats, Hansson Mikael
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor :
  ISBN: 9789144139531
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grauers Per Henning
  Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
  Fjärde upplagan : [Stockholm] : Liber : [2017] : 181 sidor :
  ISBN: 9789147113057
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsregler : en introduktion till juridiken
  Hydén Håkan, Hydén Therese
  Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 188 sidor :
  ISBN: 9789144131061
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2021
  Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus, Del Sante Naiti
  Reviderad upplaga : Stockholm : Norstedts juridik : 2021 : 701 sidor :
  ISBN: 9789139023500
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst