"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 7,5 hp

Engelskt namn: The Occupational Therapist as Supervisor, Entrepreneur and Leader

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT523

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-02-12

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla beredskap för ledarskap, handledning och entreprenörskap som är relaterat till den kompetensbeskrivning som gäller för arbetsterapeuter. Utgångspunkten för kursen är de erfarenheter som gjorts under verksamhetsförlagd utbildning avseende organisationers uppbyggnad, ledarskap och teamarbete. Det handlar bland annat om att identifiera förutsättningar för att verksamheter ska fungera ändamålsenligt och vad som kan påverka yrkesutövandet som arbetsterapeut. Beredskap för entreprenörskap tar sin utgångspunkt i de aktivitetsutmaningar som kan uppfattas bland samhällets medborgare och som kan ligga utanför hälso- och sjukvårdens arenor.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. Redogöra för olika aspekter av vad som ingår i rollen som ledare
2. Exemplifiera utmaningar i organisationer
3. Lista viktiga förutsättningar för ett välfungerande teamarbete
4. Beskriva och jämföra olika handledningsmodeller
5. Identifiera viktiga förutsättningar för entreprenörskap

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
6. Analysera och kritiskt granska olika verksamheter gällande ansvar och ledning av hälso- och sjukvård
7. Planera för ett utvecklingsarbete inom en verksamhet
8. Använda och analysera tillämpningen av modell för handledning
9. Identifiera och företräda en grupps aktivitetsutmaningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
10. Reflektera över arbetsterapeutens kompetens för ledarskap, handledning och entreprenörskap, samt värdera egen beredskap för dessa olika roller

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande termin 1, 2, 3 och 4, samt genomgångna kurser Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7.5 hp och Arbetsterapi - examensarbete, 15 hp, inom arbetsterapeutprogrammet enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Undervisningens upplägg baseras på studerandeaktiva former med case, problembaserade uppgifter, praktiska övningar och seminarier, där föreläsningar och handledning utgör en resurs för genomförandet. För att främja studentens reflektion, synliggöra den egna utvecklingen, och skapa sammanhang i studierna tillämpas en pedagogisk metod (portfoliometoden) genom hela kursen. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

FSR 1-3 och 6-7 prövas genom en skriftlig rapport i grupp samt muntlig presentation med individuell bedömning
FSR 4 och 8 prövas genom muntlig redogörelse och filminspelning i grupp med individuell bedömning
FSR 5 och 9 prövas genom att individuellt skapa och genomföra en workshop
FSR 10 prövas genom skriftligt individuellt reflektionsprotokoll  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 39

Organisation och ledning i sjukvård : en reflekterande ansats
Alvesson Mats, Cizinsky Stella
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 302 sidor :
ISBN: 9789144120195
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Borg Jörgen
Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144101965
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Yrkesmässig handledning - mer än ord
Tveiten Sidsel, Ruthman Karin, Ruthman Mia
Femte upplagan / översättning: Karin Ruthman & Mia Ruthman : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144136271
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ni kommer också att använda er av vetenskapliga artiklar och annan litteratur relaterade till de uppgifter som ni gör och som ni själva söker fram efter aktuellt behov. Länkar till annat material som är av intresse och nytta för de olika delarna i kursen kommer också att läggas in allt eftersom.