Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Bachelor Thesis

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3AT113

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-05-29

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla förmåga att tillämpa vetenskaplig metod för att studera områden inom ämnet arbetsterapi. Val av område och relevant vetenskaplig metod för att studera området, görs av studenten i samråd med handledare. Arbetet sker under handledning och presenteras i ett examensarbete. Såväl presentation och försvar av examensarbetet som opposition av annan studerandes arbete ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 1. kritiskt välja och bearbeta relevant vetenskaplig litteratur utifrån aktuell frågeställning
 2. formulera ett avgränsat syfte för en studie inom valt problemområde
 3. välja och motivera relevant metod utifrån aktuell frågeställning
 4. bearbeta och redovisa insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder
 5. diskutera, värdera och dra slutsatser utifrån arbetets resultat
 6. tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt och ett akademiskt språk i examensarbetets alla delar
 7. självständigt presentera, diskutera och försvara sitt examensarbete
 8. granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbete

Behörighetskrav

Avklarade kurser motsvarande termin 1, 2 och 3 och genomgångna kurser i termin 4 samt kurserna Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledare, 7,5 hp och Forskningsmetodik - kvantitativ och kvalitativ metod, 7,5 hp i termin 5 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Kursen innebär att studenter parvis och endast i undantagsfall individuellt, ska genomföra ett examensarbete i en självständig process under kontinuerlig handledning. Studenten har rätt till maximalt 20 handledningstimmar. Handledningstid disponeras under kursens gång för inbokade träffar inklusive inläsningstid för handledaren. Handledningstiden nyttjas företrädesvis under kursens gång. Vid underkänt arbete kan eventuellt ytterligare handledningstid erbjudas i rimlig omfattning och då i mån av tillgängliga resurser.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.

Examination

Seminarium (FSR 1,2,3,6,7, 8). Skriftligt examensarbete (FSR 1,2,3,4,5,6)

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget  utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är    genomförda med godkänt resultat. Den vetenskapliga uppsatsen granskas utifrån fastställda kriterier och bedöms på en tregradig skala (väl godkänd, godkänd eller underkänd). Bedömning av presentation och försvar av den egna uppsatsen samt opposition av kurskamraters examensarbete bedöms på en tvågradig skala (godkänd eller underkänd). För betyget väl godkänt på kursen krävs bedömningen väl godkänt på examensarbetet samt godkänt på presentation och försvar av den egna uppsatsen samt bedömningen godkänd på opposition av en kurskamrats examensarbete. En av universitetet utsedd examinator gör en sammanvägd bedömning av studentens prestation i kursens olika delar

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. För vidare information - se studiehandledning.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

Uppsatskursen examineras av kursexaminator senast två veckor efter uppsatsseminarium, och utifrån:
 1. Det självständiga examensarbetet
 2. Arbetsprocessen
 3. Eget utfört respondentskap
 4. Eget utfört opponentskap
Om slutligt prov underkänts ska detta rapporteras in och tid för omprov fastställas inom två veckor. Antal provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen.

I det fall en kurs har upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling  (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser [Elektronisk resurs]
Johanneshov : MTM : 2016 : 1 CD-R :
Obligatorisk

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
ISBN: 978-91-44-11863-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
ISBN: 91-47-10051-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forsberg Christina, Wengström Yvonne
4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127146549
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.