Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - processmodeller, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Process Models

Denna kursplan gäller: 2019-12-16 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT222

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-12-12

Innehåll

Kursens innehåll är främst inriktat på att utforska och använda aktivitetsfokuserade och personcentrerade modeller som vägleder arbetsterapeutens arbete med klienter. Här ingår granskning av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och forskningsetiska överväganden relaterade till val av instrument och metoder. I kursen ingår också att tillägna sig egna erfarenheter av vad det kan innebära att leva med olika funktionsnedsättningar, samt identifiera och argumentera för rättighetsperspektiv samt rapportera behov av arbetsterapiinsatser i samhället. Även övning i att formulera och diskutera forskningsfrågor och metoder inom arbetsterapi förekommer. Dessutom ges i kursen möjlighet att utveckla färdigheter i att leda aktivitetsgrupper.

Förväntade studieresultat

 1. Beskriva vad som kännetecknar ett personcentrerat arbetssätt
 2. Jämföra och presentera arbetsterapeutiska processmodellers uppbyggnad
 3. Tillämpa processmodell och beskriva genomförandet
 4. Kritiskt granska bedömningsinstrument och göra forskningsetiska överväganden vid val och användning av metoder för datainsamling
 5. Genomföra och redogöra för aktivitets-, miljö- och utförandeanalys
 6. Utifrån mångfalds- och likabehandlingsprinciper identifiera behov av tillgänglighet och delaktighet i samhället och argumentera för arbetsterapiinsatser
 7. Formulera och diskutera forskningsfrågor inom arbetsterapi och olika metoder för insamling av forskningsdata
 8. Förklara forskningsmetodiska begrepp relaterade till olika metoder och bedömningsinstrument
 9. Leda gruppaktivitet med terapeutisk aktivitet till utsedd målgrupp samt reflektera över de egna interaktionsfärdigheterna och behov av ytterligare kunskap och kompetens
 10. Visa färdigheter i att tillämpa ett akademiskt språk, vedertagna formalia och lämpliga former för presentation

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, individuella-, par- och gruppövningar, seminarier samt handledning. Den genomgående pedagogiska idén är att den teoretiska kunskapen kontinuerligt behöver omsättas i praktisk handling och att "peer learning" utgör en viktig del i lärandet. Dessutom utgör portfoliometoden en viktig pedagogisk strategi för att främja studentens förmåga till reflektion, synliggöra den egna utvecklingen, och för att skapa sammanhang i studierna.

Examination

Studentens prestationer examineras genom skriftliga, muntliga och praktiska prov, individuellt och i grupp.

FSR 1 examineras vid seminarium där klientcentrerat arbetssätt förklaras med individuell, muntlig presentation i grupp
FSR 2 examineras vid muntlig presentation i par gällande jämförelser av två processmodeller.
FSR 3, 4 och 10 examineras genom individuell, skriftlig hemtentamina avseende tillämpning av processmodell till ett case
FSR 5 examineras vid muntlig, individuell presentation av olika analyser, i grupp
FSR 6 examineras vid argumenterande debattseminarium i grupp om missförhållanden i samhället
FSR 4, 7 och 8 examineras genom litteraturseminarium och laborationer i grupp med skriftlig rapport
FSR 9 examineras genom praktiskt prov i form av att ledartrio planerar och leder en aktivitetsgrupp med terapeutisk aktivitet till avsedd målgrupp

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

En student vars resultat på kursens prov inte uppfyller kursens förväntade studieresultat, men ligger nära gränsen för godkänt betyg, kan ges möjlighet till komplettering. Beslut om komplettering fattas av examinator och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
  Törnquist Kristina, Sonn Ulla
  Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
  ISBN: 9789187837234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Min mening om olika aktiviteter : självskattning av kompetens och värderingar (OSA-S)
  Baron Kathi, Haglund Lena
  Svensk version 3.0 : Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2019 : 37 sidor, 20 onumrerade sidor :
  ISBN: 9789187837616
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Law Mary
  COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
  5. uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : cop. 2016 : 60 s. :
  ISBN: 9789187837203
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
  ISBN: 9789147140312
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
  Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Hultqvist Jenny
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 349 sidor :
  ISBN: 9789144125985
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Barns mening om aktiviteter : självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) : svensk version 1.0 (2016) av Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2 (2014)
  Kramer Jessica, Peny-Dahlstrand Marie, Öhrvall Ann-Marie, Munkholm Michaela, Bjuvmar Eva
  Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 59 s. + :
  ISBN: 978-91-87837-16-6
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
  Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Leufstadius Christel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-04868-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 10: Arbetsterapeutiska gruppmodeller, sid 201-215.

  Taylor Renée R.
  The intentional relationship : occupational therapy and use of self
  Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
  ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
  Törnquist Kristina, Sonn Ulla
  Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
  ISBN: 9789187837234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Min mening om olika aktiviteter : självskattning av kompetens och värderingar (OSA-S)
  Baron Kathi, Haglund Lena
  Svensk version 3.0 : Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2019 : 37 sidor, 20 onumrerade sidor :
  ISBN: 9789187837616
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Law Mary
  COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
  5. uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : cop. 2016 : 60 s. :
  ISBN: 9789187837203
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Barns mening om aktiviteter : självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) : svensk version 1.0 (2016) av Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2 (2014)
  Kramer Jessica, Peny-Dahlstrand Marie, Öhrvall Ann-Marie, Munkholm Michaela, Bjuvmar Eva
  Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 59 s. + :
  ISBN: 978-91-87837-16-6
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 51

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  Olsson Henny, Sörensen Stefan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
  ISBN: 91-47-10051-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album