Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - processmodeller, 15 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Process Models

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT222

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2019-12-12

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Innehåll

Kursens innehåll är främst inriktat på att utforska och använda aktivitetsfokuserade och personcentrerade modeller som vägleder arbetsterapeutens arbete med klienter. Olika typer av arbetsterapeutiska analyser behandlas både teoretiskt och praktiskt. I kursen ingår granskning av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och datainsamlingsmetoder. I kursen ingår också att tillägna sig egna erfarenheter av vad det kan innebära att leva med olika funktionsnedsättningar. Dessutom ingår i kursen att utveckla färdigheter i att leda grupper.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1.  Beskriva vad som kännetecknar ett klientcentrerat arbetssätt
2.  Visa förståelse för en arbetsterapeutisk processmodells teoretiska grund
3.  Relatera forskningsmetodiska begrepp till olika typer av datainsamling i arbetsterapi

Färdigheter och förmåga:
4.  Tillämpa arbetsterapeutisk processmodell och beskriva genomförandet
5.  Kritiskt granska och motivera val av bedömningsinstrument samt genomföra datainsamling
6.  Redogöra för genomförandet av grundläggande arbetsterapeutiska analyser
7.  Planera och leda terapeutisk gruppaktivitet samt observera gruppskeenden

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
8.  Med ett arbetsterapeutiskt perspektiv argumentera för behov av tillgänglighet i samhället
9.  Reflektera över egna ledar- och interaktionsfärdigheter

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, individuella-, par- och gruppövningar, seminarier samt handledning. Den genomgående pedagogiska idén är att den teoretiska kunskapen kontinuerligt behöver omsättas i praktisk handling och att "peer learning" utgör en viktig del i lärandet. Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

FSR 1 prövas individuellt muntligt vid gruppseminarium
FSR 2, 4, 5 och del av FSR 6 prövas individuellt genom skriftlig case-rapport
FSR 3 prövas i grupp genom skriftligt seminarieprotokoll
FSR 6 prövas individuellt genom muntlig presentation och skriftlig rapport samt i grupp genom muntlig presentation och skriftlig rapport
FSR 7 och 9 prövas individuellt genom praktiskt prov, att leda ett terapeutiskt grupptillfälle
FSR 8 prövas individuellt genom deltagande i paneldebatt

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Taylor Renée R.
Kielhofner's model of human occupation : theory and application
Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
ISBN: 978-1-4511-9034-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
ISBN: 189543789X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
4 uppl. : Liber : 2021 : 328 sidor :
ISBN: 9789147140312
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Hultqvist Jenny
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 349 sidor :
ISBN: 9789144125985
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Taylor Renée R.
The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Second edition : Philadelphia : F.A. Davis Company : [2020] : 382 pages :
ISBN: 9780803669772
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
Törnquist Kristina, Sonn Ulla
Andra upplagan : Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2017 : 39 sidor, 27 onumrerade sidor :
ISBN: 9789187837395
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Law Mary
COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
5. reviderade uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : 2020 : 66 s. :
ISBN: 9789187837722
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Barns mening om aktiviteter : självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) : svensk version 1.0 (2016) av Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2 (2014)
Kramer Jessica, Peny-Dahlstrand Marie, Öhrvall Ann-Marie, Munkholm Michaela, Bjuvmar Eva
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 59 s. + :
ISBN: 978-91-87837-16-6
Se bibliotekskatalogen Album

Min mening om olika aktiviteter : självskattning av kompetens och värderingar (OSA-S)
Baron Kathi, Haglund Lena
Svensk version 3.0 : Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2019 : 37 sidor, 20 onumrerade sidor :
ISBN: 9789187837616
Se bibliotekskatalogen Album

Powerful practice : a model for authentic occupational therapy
Fisher Anne G., Marterella Abbey
Fort Collins, Colorado : CIOTS, Center for Innovative OT Solutions : [2019] : 384 sidor :
ISBN: 9780998634517
Se bibliotekskatalogen Album