"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - professionellt resonemang 2, 12 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Professional reasoning 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT323

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

I denna kurs ligger tonvikten på arbetsterapeutisk utredning och intervention för personer med psykiatrisk, neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning. Vikten av professionell dokumentation, samverkan och juridiska ramverk betonas. En fortsatt fördjupning inom reflektion och kliniskt resonemang sker baserat på föregående professionskurs.

Förväntade studieresultat

  1. Söka, välja, motivera och tillämpa arbetsterapeutiska insatser för barn och vuxna med psykiatriska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar
  2. Leda workshop i interventionsmetoder som kan användas inom arbetsterapi
  3. Genomföra och med ett professionellt språk dokumentera arbetsterapeutiska utredningar och ADL-intyg
  4. Reflektera kring arbetsterapeutens roll i samverkan med andra professioner involverade i insatser för klient

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 och 2 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Upplägget baseras på studerandeaktiva former med case, workshops, seminarier, reflektionsprotokoll, problembaserade skriftliga uppgifter och utformning av formella dokument.

Examination

FSR 1 examineras i två muntliga prov i grupp, ett skriftligt prov i grupp, samt ett skriftligt individuellt prov
FSR 2 examineras i ett skriftligt prov i grupp samt två praktiska prov i grupp
FSR 3 examineras i ett skriftligt individuellt prov
FSR 4 examineras i ett muntligt prov i grupp, ett skriftligt prov i grupp, samt två individuella, skriftliga prov

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Hultqvist Jenny
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 349 sidor :
ISBN: 9789144125985
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Arbetsterapi för barn och ungdom
Eliasson Ann-Christin, Lidström Helene, Peny-Dahlstrand Marie
Studentlitteratur AB : 2016 : s. :
ISBN: 9789144092485
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Parkinson Sue
Recovery through activity : increasing participation in everyday life
London : Speechmark : 2014 : 211 p. :
ISBN: 9781909301207
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
The intentional relationship : occupational therapy and use of self
Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2008 : xiv, 321 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2007040663.html
ISBN: 978-0-8036-1365-2 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jacobson Dina
Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
Tredje upplagan : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : [2019] : 77 sidor :
ISBN: 9789187837579
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bedömning av viljeuttryck : (VQ-S) : svensk version 4.0 (2018) av the Volitional Questionnaire (VQ), version 4.1 (2007)
Heras Carmen Gloria de las, Geist Rebecca, Kielhofner Gary, Li Yangling, Alfredsson Ågren Kristin, Kjellberg Anette
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : [2018] : 31 sidor, 10 onumrerade sidor :
ISBN: 9789187837418
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Remotivationsprocessen : interventionsmetod för att främja den egna viljan till aktivitet
Heras Carmen Gloria de las, Wahlström Wärngård Gunilla
Version 3.0 : Nacka : Sveriges Arbetsterapeuter : [2018] : 85 sidor :
ISBN: 9789187837425
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter : (ACIS-S) : svensk version 4.1 (2017) av The assessment of communication & interaction skills (ACIS), version 4.0 (1998)
Haglund Lena, Kjellberg Anette, Forsyth Kirsty, Salamy Marcelle, Simon Sandy, Kielhofner Gary
Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) : [2017] : 37 sidor :
ISBN: 9789187837364
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar, Nationella riktlinjer, arbetsmaterial samt delar ur referenslitteraturen tillkommer.

Referenslitteratur

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
Heister Trygg Boel, Andersson Ida (red.)
3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2009 : 224 s. :
ISBN: 978-91-85435-71-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Hemmingsson Helena
Bedömning av anpassningar i skolmiljön : BAS, version 3.1
Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) : cop. 2014 : 45, [10] s. + :
ISBN: 9789186210830
Se Umeå UB:s söktjänst

Barns mening om aktiviteter : självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) : svensk version 1.0 (2016) av Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2 (2014)
Kramer Jessica, Peny-Dahlstrand Marie, Öhrvall Ann-Marie, Munkholm Michaela, Bjuvmar Eva
Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 59 s. + :
ISBN: 978-91-87837-16-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
Kielhofner's model of human occupation : theory and application
Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
ISBN: 978-1-4511-9034-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
ISBN: 189543789X
Se Umeå UB:s söktjänst

ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
Törnquist Kristina, Sonn Ulla
Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
ISBN: 9789187837234
Se Umeå UB:s söktjänst

Bedömning av delaktighet i aktivitet : (OCAIRS-S) : svensk version 2.2 (2017) av The occupational circumstances assessment interview and rating scale (OCAIRS), version 4.0 (2005)
Forsyth Kirsty, Haglund Lena
Version 2.2 : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : [2017] : 27 sidor :
ISBN: 9789187837357
Se Umeå UB:s söktjänst

Screening av delaktighet i olika aktiviteter : (MOHOST-S) : svensk version 2.1 (2014) av Model of human occupation screening tool (MOHOST), version 2.0 (2006)
Parkinson Sue, Forsyth Kirsty, Kielhofner Gary, Haglund Lena
Andra upplagan : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) : [2017] : 46 sidor :
ISBN: 9789187837326
Se Umeå UB:s söktjänst