"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - Professionellt resonemang 3, 6 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Professional reasoning 3

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT422

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Innehåll

Kursen fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande insatser och förbättringsområden inom olika arenor för arbetsterapi. I kursen ingår professionellt resonemang avseende risk- och friskfaktorer i olika miljöer och verksamheter utifrån aktivitets- och arbetsvetenskapliga perspektiv. Arbetsterapeutens roll och insatser inom folkhälsoarbete studeras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för arbetsterapeutens unika bidrag inom hälsofrämjande insatser i olika kontexter.

Färdigheter och förmåga:
2. På organisations- eller samhällsnivå företräda en vald målgrupps rätt till aktivitet utifrån identifierad aktivitetsorättvisa i närmiljön.
3. Planera en hälsofrämjande insats för en vald målgrupp i samhället.
4. Analysera fysiska och psykosociala riskfaktorer i en arbetsmiljö och skapa en åtgärdsplan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
5. Visa professionellt förhållningssätt i reflektion över egen arbetsterapeutisk kompetens.

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1, 2 och 3 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Kursen är uppbyggd kring såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Lärandet sker med stöd av kurslitteratur, föreläsningar, individuella uppgifter/grupparbeten och seminarier, samt handledning. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schema.
Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

FSR1 och 2 examineras gruppvis genom muntlig och skriftlig presentation
FSR 1 och 3 examineras gruppvis genom muntlig presentation av och skriftlig plan för intervention.
FSR 1 och 4 examineras genom individuell skriftlig redogörelse
FSR 1 och 5 examineras genom individuellt skriftligt reflektionsprotokoll

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik [Elektronisk resurs]
  Regeringskansliet : 2018-04-20T14:59:58+02:00 :
  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718249
  Obligatorisk

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
  Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
  ISBN: 9789144078236
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wagman Petra
  Hälsa och aktivitet i vardagen : ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
  Tredje, reviderade och uppdaterade upplagan : Nacka : Sveriges Arbetsterapeuter : 2022 : 206 sidor :
  ISBN: 9789187837791
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (e-resurs) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf. Obligatorisk Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd under förändringsprocessen https://www.arbetsterapeuterna.se/foerbundet/webbutik-och-gratismaterial/kartlaeggning-av-levnadsvanor/ Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Människan i arbetslivet : teori och praktik
  Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
  2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
  ISBN: 9789144079790
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden
  Marmot Michael, Grip Göran
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 403, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11192-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An occupational perspective of health
  Wilcock Ann Allart, Hocking Clare
  3. ed. : 2015 : xvii, 493 s. :
  ISBN: 9781617110870
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
  Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Hultqvist Jenny
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 349 sidor :
  ISBN: 9789144125985
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ValMO-modellen : arbetsterapi för hälsa genom görande
  Erlandsson Lena-Karin, Persson Dennis
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 157 sidor :
  ISBN: 9789144133096
  Se Umeå UB:s söktjänst

  OBS! Vetenskapliga artiklar och annan litteratur tillkommer beroende på vald inriktning inom de två olika gruppuppgifterna.

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik [Elektronisk resurs]
  Regeringskansliet : 2018-04-20T14:59:58+02:00 :
  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/04/prop.-201718249
  Obligatorisk

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kroksmark Ulla
  Hälsa och aktivitet i vardagen : ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv
  2., [rev.] uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) : 2018 : 178 s. :
  ISBN: 9789187837449
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
  Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
  ISBN: 9789144078236
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
  Hedin Anna, Svensson Lennart
  2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 978-91-44-07288-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (e-resurs) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf. Obligatorisk Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd under förändringsprocessen https://www.arbetsterapeuterna.se/foerbundet/webbutik-och-gratismaterial/kartlaeggning-av-levnadsvanor/ Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Människan i arbetslivet : teori och praktik
  Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
  2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
  ISBN: 9789144079790
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden
  Marmot Michael, Grip Göran
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 403, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11192-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An occupational perspective of health
  Wilcock Ann Allart, Hocking Clare
  3. ed. : 2015 : xvii, 493 s. :
  ISBN: 9781617110870
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Aktivitet & relation : mål och medel inom psykosocial rehabilitering
  Eklund Mona, Gunnarsson Birgitta, Hultqvist Jenny
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 349 sidor :
  ISBN: 9789144125985
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ValMO-modellen : arbetsterapi för hälsa genom görande
  Erlandsson Lena-Karin, Persson Dennis
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 157 sidor :
  ISBN: 9789144133096
  Se Umeå UB:s söktjänst

  OBS! Vetenskapliga artiklar och annan litteratur tillkommer beroende på vald inriktning inom de två olika gruppuppgifterna.