Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arduino i estetiska ämnen - slöjd, 7,5 hp

Engelskt namn: Aurdinio for Creative Studies - Sloyd

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 1SL009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-10-11

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande uppvisa:
 
Kunskap och förståelse
  • Kunskap om centrala begrepp och definitioner relaterade till tekniska lösningar.
  • Grundläggande förståelse för vad programmering och kod är.
  Färdighet och förmåga
  • Förmåga att själv kunna styra egna konstruktioner eller andra föremål med enkel programmering.
  • Förmåga att självständigt kunna driva ett projekt genom att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Förmåga att kritiskt granska styrdokumentens möjligheter och begränsningar rörande digitala verktyg i slöjdundervisning.
  • Grundläggande förståelse för hur algoritmer och kod påverkar vårt samhälle och oss som individer.

Behörighetskrav

30 hp trä- och metall slöjd eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, teknikgenomgångar, workshops, individuellt arbete, litteraturstudier, handledning och grupparbete.
 
Utgångspunkt för studierna skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, främst individuellt men även i grupp, med problemorienterade studier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör främst grunden för genomförandet.
 
En stor del av kursens innehåll kommuniceras via en kommunikationsplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga inlämningar, samt visuellt under den digitala kursträffen genom uppvisade färdigheter och förmågor i form av en digital utställning.
 
Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.