Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology A1

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 1AR052

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-10-27

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet arkeologi samt miljöarkeologi med en nordeuropeisk inriktning. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges en grundläggande orientering om arkeologins karaktär, dess utveckling, samt dess koppling till vårt nutida samhällsbygge. Vidare ges en orientering om grundläggande perspektiv på forntida människors levnadssätt, samt om vår möjlighet att tillvarata och förstå spåren efter de forntida människorna. I kursen ges även en introduktion till Nordens forntid, vilket inkluderar en orientering om forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, samt en introduktion till olika tolkningar kring forntida mänskligt liv i Norden. Kursen ger även en orientering om miljöarkeologiska perspektiv samt grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete.

Moment 1. Introduktion till arkeologin (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till arkeologin, till dess mångsidiga karaktär och till dess strävan efter att förstå människan i ett långtidsperspektiv. Detta inbegriper studier i ämnets historiska utveckling och dess roller i nutiden, i såväl praktiska som teoretiska sammanhang. Här ingår en orientering om arkeologins kunskapsproduktion och förutsättningarna för hur man kan återfinna och tolka spår efter forntida människor. Grundläggande aspekter på fältarkeologi, materiell kultur och källkritik tas upp i detta sammanhang. Utöver detta behandlas även grundläggande perspektiv på människoblivandet och på mänsklighetens mångfacetterade historia. Examinationen består av individuell skriftlig hemtentamen, aktivt muntligt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.

Moment 2. Forntid i Norden I (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den äldre delen av forntiden i Norden, särskilt stenålder och bronsålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av individuell skriftlig salstentamen, aktivt muntligt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.
 
Moment 3. Forntid i Norden II (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den yngre delen av forntiden i Norden, särskilt järnålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av individuell skriftlig salstentamen, aktivt muntligt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar

Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete (7,5 hp)
Momentet ger en breddad kunskap om hur man med naturvetenskapliga angreppssätt kan studera olika forntida fenomen. Tonvikten ligger på miljöarkeologin, på dess perspektiv och arbetssätt. Relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö utgör ett viktigt studietema. Momentet ger grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete. En del av undervisningen består av praktiska övningar vid Miljöarkeologiska laboratoriet. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, rapportskrivning efter genomförda laborationer, aktivt seminariedeltagande samt eventuella fältexkursioner och studiebesök.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:

Moment 1. Introduktion till arkeologin (7,5 hp)

Kunskap och förståelse:
 • ha visat god kunskap om arkeologins centrala begrepp och egenskaper
 • ha visat god förståelse för arkeologins roller i nutiden, särskilt inom historiebruk, kulturarv och kulturmiljöarbete
 • ha visat god kunskap om huvuddragen i arkeologins historiska utveckling, särskilt inom Norden
 • ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på människoblivandet samt för diversitet och förändring bland forntida och traditionella mänskliga samhällen
 • ha visat god kunskap om hur arkeologin med olika metoder kan återfinna och tillvarata spår efter forntida människor
Moment 2 och 3. Forntid i Norden I och Forntid i Norden II (7,5 + 7,5 hp)

Kunskap och förståelse:
 • ha visat god kunskap om arkeologins primära källmaterial, om viktiga drag inom forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, särskilt inom i Norden
 • ha visat god kunskap om grundläggande arkeologiska forskningsfrågor, samt om tolkningar kring viktiga forntida händelseförlopp, särskilt inom Norden
 • ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö, särskilt inom Norden 
 Färdighet och förmåga:
 • ha visat god förmåga att beskriva och diskutera tillgodogjord kunskap i skrift och tal,
 • ha visat god kunskap om hur man kan finna vetenskapliga och relevanta informationskällor
 • ha visat god färdighet att söka och samla relevant arkeologisk information
Moment 4.
 
Kunskap och förståelse:
 • ha visat god förståelse för distinktionen mellan humanistisk-samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och för deras betydelse inom arkeologin
 • ha visat god kunskap om miljöarkeologins grunder, dess primära källmaterial och för laborativa arbetsmetoder
Färdighet och förmåga:
 • ha visat god förmåga att beskriva och diskutera tillgodogjord kunskap i skrift och tal, samt hantera formalia på ett korrekt sätt  
 • ha visat god färdighet att praktiskt tillämpa enkla miljöarkeologiska och laborativa analysmetoder
 • ha visat god färdighet att söka och samla relevant miljöarkeologisk information
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • ha tillägnat sig grunden till ett professionellt förhållningssätt till arkeologi- och miljöarkeologiämnet
 • ha tillägnat sig ett källkritiskt förhållningssätt, både i förhållande till ämnets primära källmaterial och i förhållande till övriga informationskällor

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Exkursioner och studiebesök kan tillkomma. Obligatoriskt deltagande gäller inom samtliga undervisningsformer med undantag för föreläsningarna.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga tentamensuppgifter (i form av hemtentamen eller salstentamen) samt aktivt deltagande i muntliga seminarier och gruppövningar, studiebesök och exkursioner kan tillkomma. Studerande som inte har möjlighet att delta i samtliga obligatoriska kursinslag har möjlighet att erhålla betyget godkänd på dessa delar av examinationen genom att fullgöra ersättande examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare.

För gruppövningar, seminariedeltagande och exkursioner ges något av betygen underkänd eller godkänd. God aktivitet på dessa kursinslag kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Med aktivt deltagande på seminarium avses till exempel att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga tentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 39

  På samtliga moduler kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av modulansvarig lärare i början av respektive modul, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Modul 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid. 13, 18-23, 44-53 & 80-101.

  Arrhenius Birgit
  Laborativ arkeologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 102-103

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 32-34

  Björnhem Nils
  Öresundsförbindelsen. Den nordiska arkeologins äldsta historia.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 26-31

  Burenhult Niclas
  Vad vet vi om Nordens språkliga förhistoria?
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 144-145

  Burström Mats
  Skilda synsätt ger skilda forntider.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 40-41

  Cederlund Carl Olof
  Från Nydamskepppet till Vasaskeppet. Hundra år av nordisk marinarkeologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 54-61

  Cederlund Carl Olof
  Marinarkeologin i Norden. Framtidsperspektivet.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 62-67

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 9-50, 87-130

  Den nordiska arkeologins äldsta historia
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 24-25.

  During Ebba
  Om benbestämningar inom arkeologin.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 124-127

  Etnoarkeologin som arkeologisk tolkningsmetod.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 132-137.

  Forntiden i det tredje årtusendet e. Kr. IT och framtidens arkeologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 42-43.

  Archaeology: an introduction. Fifth edition.
  Greene Kevin, Moore Tom
  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-248

  Göransson Hans
  Pollenanalys och miljöhistoria.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 120-123

  Holdaway Simon
  Chapter 4. Absolute Dating. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
  Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 85-117

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 5-50

  Knutsson Kjel
  Slitspårsanalyser av stenredskap.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 104-105

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Lindeberg Staffan
  Hälsans arkeologi. Om evolutionsmedicinens möjligheter.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 138-139

  Ljungberg Tomas
  Arkeologi och humanetologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 140-143

  Malmer Mats P.
  Arkeologisk teori och metod.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 36-39

  Metodutveckling och digital teknik inom arkeologin.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 76-79.

  Döda ben och levande förhistoria.
  Molnar Petra, Olson Carina, Storå Jan
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 128-131

  Pettitt Paul
  Chapter 4. The Rise of Modern Humans
  Ingår i:
  The human past
  New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 108-148

  Possnert Göran
  Arkeologisk datering med kol-14
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 116-119

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-31

  Synnestvedt Anita
  Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
  Göteborg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 197-230

  Säfvestad Ulf
  Arkeologiska undersökningar för Västkustbanan.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 32-35

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Chapter 1. Introduction. The Study of the Human Past. Page 24-43 Chapter 6. The World Transformed. From Foragers and Farmers to States and Empires. Page 74-197. Chapter 20. The Human Past. Retrospect and Prospect. Page 703-709

  Chapter 1. Collaborating with Stakeholders. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
  Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
  Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-25

  Österholm Inger
  Keramik under förhistorisk tid.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 106-111

  Fosfatkartering som arkeologisk prospekteringsmetod.
  Österholm Inger, Österholm Sven
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 74-75

  Österholm Sven
  Litiska råvaror i nordisk stenålder. Redskap av sten
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 112-115

  Chapter 2. African Origins
  Hoth Nicholas, Schick Kathy
  Ingår i:
  The human past
  New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 46-70

  Klein Richard
  Chapter 3. Hominin Dispersals in the Old World
  Ingår i:
  The human past
  New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 71-107

  Modul 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  . The Neolithic Pitted Ware culture foragers were culturally but not genetically influenced by the Battle Axe culture herders.
  Cautinho Alexandra, Günther Torsten, Munters Arielle R, Svensson Emma M, Götherström Anders, Storå Jan, Malmström Helena, Jakobsson Mattias
  Ingår i:
  American journal of physical anthropology [Elektronisk resurs]
  1996- : 172 : sid. 638-649 :
  American Journal of Physical Anthropology 2020, vol. 172, pp. 638-649
  Obligatorisk

  Mobile or stationary? An analysis of strontium and carbon isotopes from Västerbjers, Gotland, Sweden.
  Ahlström Torbjörn, Price T. Douglas
  Ingår i:
  "Journal of archaeological science, reports" [Elektronisk resurs]
  2015- : 36 : sid. 1-10 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X21001140?via%3Dihub
  Obligatorisk

  Palissadkomplexet i Dösjebro
  Andersson Magnus, Svensson Mac
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 306-309

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1: sid. 147-211, 213-249, 256-261, 266-301, 310-331, 348-359, 364-397, 402-421, 424-461.

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 54-103

  Berglund Björn E
  Odlingslandskapet framväxt i Norden
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 250-255

  Det Neolitiska samhället i Östra Mellansverige. En problematisering av tolkningsgrunden.
  Björck Niclas, Larsson Fredrik
  Arkeologi E4 Uppland, Volym 1. Red. Niklas Stenbäck : 2007 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 67-96

  Björk Niclas
  Den neolitiska säljakten. Blomstring och kris.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 346-347

  Broadbent Noel
  Norrländsk förhistoria.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 398-401

  Cummings Vicki
  The Anthropology of Hunter-Gatherers. Key Themes for Archaeologists
  London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-163

  Mesolitiska hyddor i Bohuslän.
  Hernek Robert, Johansson Glenn
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 206-209

  Tågerup. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Sverige.
  Karsten Per, Knarrström Bo
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 202-205

  Larsson Lars
  Människor och miljö i ett kustsamhälle för 7000 år sedan.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 234-239

  Larsson Thomas B.
  Symboler, ideologier och förbindelser under äldre bronsålder.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 422-432

  Boplatslägen på västkusten.
  Lönn Marianne, Åhrberg Eva Schaller
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 210-211

  Malmer Mats P.
  Alvastra pålbyggnad.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 332-335

  Malmer Mats P.
  Stidsyxekulturen.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 360-363

  The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon.
  Malmström Helena, et al
  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2019 : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-8

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northernmost Sweden.
  Möller Per, et al
  The Holocene 2012 : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: The Holocene 2012, vol. 23, pp. 104-116

  Nordqvist Bengt
  Tidiga kustbosättningar i Västsverige
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 174-177

  Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan. Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet.
  Pettersson Mattias, Wikell Roger
  Fornvännen 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 73-92

  Population genomics of Mesolithic Scandinavia [Elektronisk resurs] : Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation
  Günther Torsten, Malmström Helena, Svensson Emma, Omrak Ayca, Sanchez-Quinto Federico, Kilinc Gülsah Merve, Krzewińska Maja, Eriksson Gunilla, Fraser Magdalena, Edlund Hanna, Munters Arielle, Coutinho Alexandra, Simões Luciana G., Vicente Mário, Sjölander Anders, Sellevold Berit Jansen, Jørgensen Roger, Claes Peter, Shriver Mark D., Valdiosera Cristina, Netea Mihai G., Apel Jan, Liden Kerstin, Skar Birgitte, Storå Jan, Götherström Anders, Jakobsson Mattias
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-346367
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-22

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 31-250

  Sjögren Karl-Göran
  Gånggrifterna på Falbygden.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 302-305

  Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe.
  Skoglund Pontus, et al
  Science : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 336, pp. 466-469

  Deglaciation of Fennoscandia.
  Stroeven Arjen P, et al
  Quaternary Science Reviews : 2016 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 142, pp. 91-121

  The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia. Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC.
  Sørensen Mikkel, et al
  Norwegian Archaeological Review : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp.1-38

  The Ølby Woman. A Comparehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak- Coffin Burial
  Reiter Samantha S, Frei Karin, Norgaard Heide Wrobel, Kaul Flemming
  Danish Journal of Archaeology : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 8, pp. 1-22

  Del 1. Neoliticum-bronsålder 3900-500 f.Kr. Det svenska jordbrukets historia.
  Welinder Stig, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr. Sid. [11]-236.

  Werbart Bozena
  De mänskliga kontakterna i Östersjöområdet.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 336-339

  Österholm Inger
  Stenålder på Gotland.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 340-341

  Österholm Inger
  Säljägaren på Ajvide.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 342-345

  Modul 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. 2.
  Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
  ISBN: 91-27-07823-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid. 13-155, 158-295, 298-365, 376-506.

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 104-159

  The Viking world.
  Brink Stefan, Price Neil
  London & New York: Routledge : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 11-22, 32-48, 67-76, 94-125, 140-158, 193-203, 274-280, 341-349, 368-378, 411-433, 439-484, 496-561, 621-628, 645-674

  Del 2. Järnålder 500 f.Kr.-1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia
  Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr Sid. [237]-459

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 250-377

  Stenbäck-Lönnquist Ulrika
  Att gräva i kolbottnar och kolarkojor.
  Fornvännen : 2011 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 106, nr. 3, Sid. 205-214

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden: from the Middle Ages to modernity.
  Post-Classical Archaeologies : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 4, pp. 447-470

  Modul 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Farm establishment, abandonment and agricultural practices during the last 1,300 years : a case study from southern Sweden based on pollen records and the LOVE model
  Fredh Erik Daniel, Lagerås Per, Mazier Florence, Björkman Leif, Lindbladh Matts, Broström Anna
  Vegetation History and Archaeobotany : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 28 no. 5, pp. 529-544

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 2-57

  Nitrogen isotopes and the trophic level of humans in archaeology
  Hedges Robert E.M, Reynards Linda M
  Ingår i:
  Journal of archaeological science [Elektronisk resurs]
  London : Academic Press : 1993- : 34 : sid. pp. 1240-1251. :
  Obligatorisk

  Jacomet Stefanie
  Plant Macrofossil Methods and Studies. Use of Environmental Archaeology
  Ingår i:
  Encyclopedia of Quaternary Science [Elektronisk resurs]
  Amsterdam : Elsevier : cop. 2007 : 3 : sid. 2384-2412 :
  Obligatorisk

  Dietary reconstruction, mobility, and the analysis of ancient skeletal tissues: Expanding the prospects of stable isotope research in archaeology
  Makarewicz Cheryl, Sealy Judith
  Ingår i:
  Journal of archaeological science [Elektronisk resurs]
  London : Academic Press : 1993- : 56 : sid. 146-158 :
  Obligatorisk

  Montgomery Janet
  Passports from the past: Investigating human dispersals using strontium isotope analysis of tooth enamel
  Ingår i:
  Annals of human biology [Elektronisk resurs]
  1974- : 37 : sid. 325-346 :
  Online artikel
  Obligatorisk

  Pearsall Deborah M.
  Paleoethnobotany : a handbook of procedures
  San Diego : Academic Press : cop. 1989 : xii, 470 s. :
  ISBN: 0-12-548040-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2 and 3

  Environmental Archaeology.
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 5, 7-9, 12-14

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-6

  Viklund Karin
  Hållbart järnåldersjordbruk vid Kallerstad?
  Ingår i:
  Kallerstad
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF

  Archaeology in practice : a student guide to archaeological analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  2nd ed. : Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : xxxvi, 468 s. :
  ISBN: 9780470657164
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3, 9, 10, 11

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford 2008 : 2008 :
  Online:

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
  Online:

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
  Riksantikvarieämbetet : 2018 :
  Online:

  Sveriges nationalatlas [Kartografiskt material] : Kulturminnen och kulturmiljövård
  Wastenson Leif, Selinge Klas-Göran
  1. utg. : Stockholm : Sveriges nationalatlas (SNA : 1994 : 184 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 9187760258
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  På samtliga moduler kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av modulansvarig lärare i början av respektive modul, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Modul 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid. 13, 18-23, 44-53 & 80-101.

  Arrhenius Birgit
  Laborativ arkeologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 102-103

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 32-34

  Björnhem Nils
  Öresundsförbindelsen. Den nordiska arkeologins äldsta historia.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 26-31

  Burenhult Niclas
  Vad vet vi om Nordens språkliga förhistoria?
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 144-145

  Burström Mats
  Skilda synsätt ger skilda forntider.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 40-41

  Cederlund Carl Olof
  Från Nydamskepppet till Vasaskeppet. Hundra år av nordisk marinarkeologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 54-61

  Cederlund Carl Olof
  Marinarkeologin i Norden. Framtidsperspektivet.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 62-67

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 9-50, 87-130

  Den nordiska arkeologins äldsta historia
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 24-25.

  During Ebba
  Om benbestämningar inom arkeologin.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 124-127

  Etnoarkeologin som arkeologisk tolkningsmetod.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 132-137.

  Forntiden i det tredje årtusendet e. Kr. IT och framtidens arkeologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 42-43.

  Archaeology: an introduction. Fifth edition.
  Greene Kevin, Moore Tom
  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-248

  Göransson Hans
  Pollenanalys och miljöhistoria.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 120-123

  Holdaway Simon
  Chapter 4. Absolute Dating. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
  Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 85-117

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 5-50

  Knutsson Kjel
  Slitspårsanalyser av stenredskap.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 104-105

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Lindeberg Staffan
  Hälsans arkeologi. Om evolutionsmedicinens möjligheter.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 138-139

  Ljungberg Tomas
  Arkeologi och humanetologi.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 140-143

  Malmer Mats P.
  Arkeologisk teori och metod.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 36-39

  Metodutveckling och digital teknik inom arkeologin.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 76-79.

  Döda ben och levande förhistoria.
  Molnar Petra, Olson Carina, Storå Jan
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 128-131

  Pettitt Paul
  Chapter 4. The Rise of Modern Humans
  Ingår i:
  The human past
  New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 108-148

  Possnert Göran
  Arkeologisk datering med kol-14
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 116-119

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-31

  Synnestvedt Anita
  Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
  Göteborg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 197-230

  Säfvestad Ulf
  Arkeologiska undersökningar för Västkustbanan.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 32-35

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Chapter 1. Introduction. The Study of the Human Past. Page 24-43 Chapter 6. The World Transformed. From Foragers and Farmers to States and Empires. Page 74-197. Chapter 20. The Human Past. Retrospect and Prospect. Page 703-709

  Chapter 1. Collaborating with Stakeholders. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
  Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
  Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-25

  Österholm Inger
  Keramik under förhistorisk tid.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 106-111

  Fosfatkartering som arkeologisk prospekteringsmetod.
  Österholm Inger, Österholm Sven
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 74-75

  Österholm Sven
  Litiska råvaror i nordisk stenålder. Redskap av sten
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 112-115

  Chapter 2. African Origins
  Hoth Nicholas, Schick Kathy
  Ingår i:
  The human past
  New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 46-70

  Klein Richard
  Chapter 3. Hominin Dispersals in the Old World
  Ingår i:
  The human past
  New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 71-107

  Modul 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  . The Neolithic Pitted Ware culture foragers were culturally but not genetically influenced by the Battle Axe culture herders.
  Cautinho Alexandra, Günther Torsten, Munters Arielle R, Svensson Emma M, Götherström Anders, Storå Jan, Malmström Helena, Jakobsson Mattias
  Ingår i:
  American journal of physical anthropology [Elektronisk resurs]
  1996- : 172 : sid. 638-649 :
  American Journal of Physical Anthropology 2020, vol. 172, pp. 638-649
  Obligatorisk

  Mobile or stationary? An analysis of strontium and carbon isotopes from Västerbjers, Gotland, Sweden.
  Ahlström Torbjörn, Price T. Douglas
  Ingår i:
  "Journal of archaeological science, reports" [Elektronisk resurs]
  2015- : 36 : sid. 1-10 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X21001140?via%3Dihub
  Obligatorisk

  Palissadkomplexet i Dösjebro
  Andersson Magnus, Svensson Mac
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 306-309

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1: sid. 147-211, 213-249, 256-261, 266-301, 310-331, 348-359, 364-397, 402-421, 424-461.

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 54-103

  Berglund Björn E
  Odlingslandskapet framväxt i Norden
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 250-255

  Det Neolitiska samhället i Östra Mellansverige. En problematisering av tolkningsgrunden.
  Björck Niclas, Larsson Fredrik
  Arkeologi E4 Uppland, Volym 1. Red. Niklas Stenbäck : 2007 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 67-96

  Björk Niclas
  Den neolitiska säljakten. Blomstring och kris.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 346-347

  Broadbent Noel
  Norrländsk förhistoria.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 398-401

  Cummings Vicki
  The Anthropology of Hunter-Gatherers. Key Themes for Archaeologists
  London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-163

  Mesolitiska hyddor i Bohuslän.
  Hernek Robert, Johansson Glenn
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 206-209

  Tågerup. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Sverige.
  Karsten Per, Knarrström Bo
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 202-205

  Larsson Lars
  Människor och miljö i ett kustsamhälle för 7000 år sedan.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 234-239

  Larsson Thomas B.
  Symboler, ideologier och förbindelser under äldre bronsålder.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 422-432

  Boplatslägen på västkusten.
  Lönn Marianne, Åhrberg Eva Schaller
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 210-211

  Malmer Mats P.
  Alvastra pålbyggnad.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 332-335

  Malmer Mats P.
  Stidsyxekulturen.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 360-363

  The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon.
  Malmström Helena, et al
  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2019 : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-8

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northernmost Sweden.
  Möller Per, et al
  The Holocene 2012 : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: The Holocene 2012, vol. 23, pp. 104-116

  Nordqvist Bengt
  Tidiga kustbosättningar i Västsverige
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 174-177

  Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan. Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet.
  Pettersson Mattias, Wikell Roger
  Fornvännen 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 73-92

  Population genomics of Mesolithic Scandinavia [Elektronisk resurs] : Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation
  Günther Torsten, Malmström Helena, Svensson Emma, Omrak Ayca, Sanchez-Quinto Federico, Kilinc Gülsah Merve, Krzewińska Maja, Eriksson Gunilla, Fraser Magdalena, Edlund Hanna, Munters Arielle, Coutinho Alexandra, Simões Luciana G., Vicente Mário, Sjölander Anders, Sellevold Berit Jansen, Jørgensen Roger, Claes Peter, Shriver Mark D., Valdiosera Cristina, Netea Mihai G., Apel Jan, Liden Kerstin, Skar Birgitte, Storå Jan, Götherström Anders, Jakobsson Mattias
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-346367
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-22

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 31-250

  Sjögren Karl-Göran
  Gånggrifterna på Falbygden.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 302-305

  Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe.
  Skoglund Pontus, et al
  Science : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 336, pp. 466-469

  Deglaciation of Fennoscandia.
  Stroeven Arjen P, et al
  Quaternary Science Reviews : 2016 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 142, pp. 91-121

  The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia. Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC.
  Sørensen Mikkel, et al
  Norwegian Archaeological Review : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp.1-38

  The Ølby Woman. A Comparehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak- Coffin Burial
  Reiter Samantha S, Frei Karin, Norgaard Heide Wrobel, Kaul Flemming
  Danish Journal of Archaeology : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 8, pp. 1-22

  Del 1. Neoliticum-bronsålder 3900-500 f.Kr. Det svenska jordbrukets historia.
  Welinder Stig, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr. Sid. [11]-236.

  Werbart Bozena
  De mänskliga kontakterna i Östersjöområdet.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 336-339

  Österholm Inger
  Stenålder på Gotland.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 340-341

  Österholm Inger
  Säljägaren på Ajvide.
  Ingår i:
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 342-345

  Modul 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. 2.
  Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
  ISBN: 91-27-07823-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid. 13-155, 158-295, 298-365, 376-506.

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 104-159

  The Viking world.
  Brink Stefan, Price Neil
  London & New York: Routledge : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 11-22, 32-48, 67-76, 94-125, 140-158, 193-203, 274-280, 341-349, 368-378, 411-433, 439-484, 496-561, 621-628, 645-674

  Del 2. Järnålder 500 f.Kr.-1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia
  Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr Sid. [237]-459

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 250-377

  Stenbäck-Lönnquist Ulrika
  Att gräva i kolbottnar och kolarkojor.
  Fornvännen : 2011 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 106, nr. 3, Sid. 205-214

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden: from the Middle Ages to modernity.
  Post-Classical Archaeologies : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 4, pp. 447-470

  Modul 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 3, 9, 10, 11

  Farm establishment, abandonment and agricultural practices during the last 1,300 years : a case study from southern Sweden based on pollen records and the LOVE model
  Fredh Erik Daniel, Lagerås Per, Mazier Florence, Björkman Leif, Lindbladh Matts, Broström Anna
  Vegetation History and Archaeobotany : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 28 no. 5, pp. 529-544

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 2-57

  Nitrogen isotopes and the trophic level of humans in archaeology
  Hedges Robert E.M, Reynards Linda M
  Ingår i:
  Journal of archaeological science [Elektronisk resurs]
  London : Academic Press : 1993- : 34 : sid. pp. 1240-1251. :
  Obligatorisk

  Jacomet Stefanie
  Plant Macrofossil Methods and Studies. Use of Environmental Archaeology
  Ingår i:
  Encyclopedia of Quaternary Science [Elektronisk resurs]
  Amsterdam : Elsevier : cop. 2007 : 3 : sid. 2384-2412 :
  Obligatorisk

  Dietary reconstruction, mobility, and the analysis of ancient skeletal tissues: Expanding the prospects of stable isotope research in archaeology
  Makarewicz Cheryl, Sealy Judith
  Ingår i:
  Journal of archaeological science [Elektronisk resurs]
  London : Academic Press : 1993- : 56 : sid. 146-158 :
  Obligatorisk

  Montgomery Janet
  Passports from the past: Investigating human dispersals using strontium isotope analysis of tooth enamel
  Ingår i:
  Annals of human biology [Elektronisk resurs]
  1974- : 37 : sid. 325-346 :
  Online artikel
  Obligatorisk

  Pearsall Deborah M.
  Paleoethnobotany : a handbook of procedures
  San Diego : Academic Press : cop. 1989 : xii, 470 s. :
  ISBN: 0-12-548040-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2 and 3

  Environmental Archaeology.
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 5, 7-9, 12-14

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-6

  Viklund Karin
  Hållbart järnåldersjordbruk vid Kallerstad?
  Ingår i:
  Kallerstad
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford 2008 : 2008 :
  Online:

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
  Online:

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
  Riksantikvarieämbetet : 2018 :
  Online:

  Sveriges nationalatlas [Kartografiskt material] : Kulturminnen och kulturmiljövård
  Wastenson Leif, Selinge Klas-Göran
  1. utg. : Stockholm : Sveriges nationalatlas (SNA : 1994 : 184 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 9187760258
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 43

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 32-34

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1: sid. 14-53, 74-145

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 9-50, 87-130

  Archaeology: an introduction. Fifth edition.
  Greene Kevin, Moore Tom
  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge : 2010 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-248

  Holdaway Simon
  Chapter 4. Absolute Dating. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
  Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 85-117

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 5-50

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-31

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid. 24-43, 46-148, 174-197, 703-709

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Synnestvedt Anita
  Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
  Göteborg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 197-230

  Chapter 1. Collaborating with Stakeholders. Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition
  Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
  Malden, MA: Blackwell Publishing : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-25

  Moment 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 54-103

  Det Neolitiska samhället i Östra Mellansverige. En problematisering av tolkningsgrunden.
  Björck Niclas, Larsson Fredrik
  Arkeologi E4 Uppland, Volym 1. Red. Niklas Stenbäck : 2007 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 67-96

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1: sid. 147-211, 213-249, 256-261, 266-301, 310-331, 348-359, 364-397, 402-421, 424-461.

  Cummings Vicki
  The Anthropology of Hunter-Gatherers. Key Themes for Archaeologists
  London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 1-163

  Population genomics of Mesolithic Scandinavia [Elektronisk resurs] : Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation
  Günther Torsten, Malmström Helena, Svensson Emma, Omrak Ayca, Sanchez-Quinto Federico, Kilinc Gülsah Merve, Krzewińska Maja, Eriksson Gunilla, Fraser Magdalena, Edlund Hanna, Munters Arielle, Coutinho Alexandra, Simões Luciana G., Vicente Mário, Sjölander Anders, Sellevold Berit Jansen, Jørgensen Roger, Claes Peter, Shriver Mark D., Valdiosera Cristina, Netea Mihai G., Apel Jan, Liden Kerstin, Skar Birgitte, Storå Jan, Götherström Anders, Jakobsson Mattias
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-346367
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-22

  The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon.
  Malmström Helena, et al
  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2019 : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-8

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northernmost Sweden.
  Möller Per, et al
  The Holocene 2012 : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: The Holocene 2012, vol. 23, pp. 104-116

  Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan. Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet.
  Pettersson Mattias, Wikell Roger
  Fornvännen 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 73-92

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 31-250

  The Ølby Woman. A Comparehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak- Coffin Burial
  Reiter Samantha S, Frei Karin, Norgaard Heide Wrobel, Kaul Flemming
  Danish Journal of Archaeology : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 8, pp. 1-22

  Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe.
  Skoglund Pontus, et al
  Science : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 336, pp. 466-469

  Deglaciation of Fennoscandia.
  Stroeven Arjen P, et al
  Quaternary Science Reviews : 2016 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 142, pp. 91-121

  The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia. Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC.
  Sørensen Mikkel, et al
  Norwegian Archaeological Review : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp.1-38

  Del 1. Neoliticum-bronsålder 3900-500 f.Kr. Det svenska jordbrukets historia.
  Welinder Stig, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr.

  Moment 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas Sid. 104-159

  The Viking world.
  Brink Stefan, Price Neil
  London & New York: Routledge : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 11-22, 32-48, 67-76, 94-125, 140-158, 193-203, 274-280, 341-349, 368-378, 411-433, 439-484, 496-561, 621-628, 645-674

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. 2.
  Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
  ISBN: 91-27-07823-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 2: sid. 13-95, 100-149, 151-285, 287-295, 298-506

  Del 2. Järnålder 500 f.Kr.-1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia
  Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr Sid. [237]-459

  Price T.Douglas
  Ancient Scandinavia. An Archaeological History from the First Humans to the Vikings
  Oxford: Oxford University : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 250-377

  Stenbäck-Lönnquist Ulrika
  Att gräva i kolbottnar och kolarkojor.
  Fornvännen : 2011 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 106, nr. 3, Sid. 205-214

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden: from the Middle Ages to modernity.
  Post-Classical Archaeologies : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 4, pp. 447-470

  Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 3, 9, 10, 11

  Farm establishment, abandonment and agricultural practices during the last 1,300 years : a case study from southern Sweden based on pollen records and the LOVE model
  Fredh Erik Daniel, Lagerås Per, Mazier Florence, Björkman Leif, Lindbladh Matts, Broström Anna
  Vegetation History and Archaeobotany : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 28 no. 5, pp. 529-544

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Movement of agricultural products in the Scandinavian Iron Age during the first millennium AD : 87Sr/86Sr values of archaeological crops and animals in southern Sweden
  Larsson Mikael, Magnell Ola, Styring Amy, Lagerås Per, Evans Jane
  Science and Technology of Archaeological Research : 2020 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 6, no.1, pp. 96-112

  Environmental Archaeology.
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 5, 7-9, 12-14

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-6

  Viklund Karin
  Hållbart järnåldersjordbruk vid Kallerstad?
  Ingår i:
  Kallerstad
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF i Canvas

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford 2008 : 2008 :
  Online:

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
  Online:

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
  Riksantikvarieämbetet : 2018 :
  Online:

  Sveriges nationalatlas [Kartografiskt material] : Kulturminnen och kulturmiljövård
  Wastenson Leif, Selinge Klas-Göran
  1. utg. : Stockholm : Sveriges nationalatlas (SNA : 1994 : 184 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 9187760258
  Se bibliotekskatalogen Album