Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology A1

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 1AR052

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-07-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-07-01

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet arkeologi samt miljöarkeologi med en nordeuropeisk inriktning. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges en grundläggande orientering om arkeologins karaktär, dess utveckling, samt dess koppling till vårt nutida samhällsbygge. Vidare ges en orientering om grundläggande perspektiv på forntida människors levnadssätt, samt om vår möjlighet att tillvarata och förstå spåren efter de forntida människorna. I kursen ges även en introduktion till Nordens forntid, vilket inkluderar en orientering om forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, samt en introduktion till olika tolkningar kring forntida mänskligt liv i Norden. Kursen ger även en orientering om miljöarkeologiska perspektiv samt grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete.

Moment 1. Introduktion till arkeologin (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till arkeologin, till dess mångsidiga karaktär och till dess strävan efter att förstå människan i ett långtidsperspektiv. Detta inbegriper studier i ämnets historiska utveckling och dess roller i nutiden, i såväl praktiska som teoretiska sammanhang. Här ingår en orientering om arkeologins kunskapsproduktion och förutsättningarna för hur man kan återfinna och tolka spår efter forntida människor. Grundläggande aspekter på fältarkeologi, materiell kultur och källkritik tas upp i detta sammanhang. Utöver detta behandlas även grundläggande perspektiv på människoblivandet och på mänsklighetens mångfacetterade historia. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.

Moment 2. Forntid i Norden I (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den äldre delen av forntiden i Norden, särskilt stenålder och bronsålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.
 
Moment 3. Forntid i Norden II (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den yngre delen av forntiden i Norden, särskilt järnålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar

Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete (7,5 hp)
Momentet ger en breddad kunskap om hur man med naturvetenskapliga angreppssätt kan studera olika forntida fenomen. Tonvikten ligger på miljöarkeologin, på dess perspektiv och arbetssätt. Relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö utgör ett viktigt studietema. Momentet ger grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete. En del av undervisningen består av praktiska övningar vid Miljöarkeologiska laboratoriet. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, gruppövningar, aktivt seminariedeltagande samt eventuella fältexkursioner och studiebesök.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:

Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om arkeologins centrala begrepp och egenskaper
ha visat god förståelse för arkeologins roller i nutiden, särskilt inom historiebruk, kulturarv och kulturmiljöarbete
ha visat god kunskap om huvuddragen i arkeologins historiska utveckling, särskilt inom Norden
ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på människoblivandet samt för diversitet och förändring bland forntida och traditionella mänskliga samhällen
ha visat god kunskap om hur arkeologin med olika metoder kan återfinna och tillvarata spår efter forntida människor
ha visat god kunskap om arkeologins primära källmaterial, om viktiga drag inom forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, särskilt inom i Norden
ha visat god kunskap om grundläggande arkeologiska forskningsfrågor, samt om tolkningar kring viktiga forntida händelseförlopp, särskilt inom Norden
ha visat god förståelse för distinktionen mellan humanistisk-samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och för deras betydelse inom arkeologin
ha visat god kunskap om miljöarkeologins grunder, dess primära källmaterial och för laborativa arbetsmetoder
ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö, särskilt inom Norden 
ha visat god kunskap om hur man kan finna vetenskapliga och relevanta informationskällor

Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att beskriva och diskutera tillgodogjord kunskap i skrift och tal, samt hantera formalia på ett korrekt sätt  
ha visat god färdighet att söka och samla relevant arkeologisk och miljöarkeologisk information
ha visat god färdighet att praktiskt tillämpa enkla miljöarkeologiska och laborativa analysmetoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha tillägnat sig grunden till ett professionellt förhållningssätt till arkeologi- och miljöarkeologiämnet
ha tillägnat sig ett källkritiskt förhållningssätt, både i förhållande till ämnets primära källmaterial och i förhållande till övriga informationskällor

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Exkursioner och studiebesök kan tillkomma. Obligatoriskt deltagande gäller inom samtliga undervisningsformer med undantag för föreläsningarna.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga tentamensuppgifter (i form av hemtentamen eller salstentamen) samt aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar, studiebesök och exkursioner kan tillkomma. Studerande som inte har möjlighet att delta i samtliga obligatoriska kursinslag har möjlighet att erhålla betyget godkänd på dessa delar av examinationen genom att fullgöra ersättande examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För gruppövningar, seminariedeltagande och exkursioner ges något av betygen underkänd eller godkänd. God aktivitet på dessa kursinslag kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Med aktivt deltagande på seminarium avses till exempel att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga tentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 hp.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.


Tillgodoräknande
Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 26

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1,2,4,11.

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF. Sid. 32-34

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Del 1: sid. 14-53, 74-145

  Cummings Vicki
  The anthropology of hunter-gatherers : key themes for archaeologists
  London : Bloomsbury Academic : 2013 : 163 pages :
  ISBN: 9781780932026
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Sid. 1-163

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 9-50, 87-130

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Sid. 1-248

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 5-50

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Sid. 1-31

  Reitan Gaute
  Mesolittisk kronologi I Sørøst-Norge. Et forslag til justering.
  Viking 2016, bind LXXIX. : 2016 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 23-51

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Sid. 24-43, 46-148, 174-197, 703-709

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Moment 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF. Sid. 54-103

  Björck Niclas
  Bostäder och boplatsorganisation under stenålder
  In Situ Archaeologica 2009-2010 : 2010 :
  Online:
  Obligatorisk

  Det Neolitiska samhället i Östra Mellansverige. En problematisering av tolkningsgrunden.
  Björck Niclas, Larsson Fredrik
  Arkeologi E4 Uppland, Volym 1. Red. Niklas Stenbäck : 2007 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 67-96

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Del 1: sid. 147-211, 213-249, 256-261, 266-301, 310-331, 348-359, 364-397, 402-421, 424-461.

  Population genomics of Mesolithic Scandinavia. Investigation of early postglacial migration routes and high-latitude adaptation.
  Günther Torsten, et al
  PLOS Biology 2018 : 2018 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-22

  The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon.
  Malmström Helena, et al
  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2019 : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-8

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aareavaara, northernmost Sweden.
  Möller Per, et al
  The Holocene 2012 : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: The Holocene 2012, vol. 23, pp. 104-116

  Tidigmesolitiska säljägare i Tyresta för 10 000 år sedan. Späckbetong, gråsäl och tomtning på en kobbe i Ancylussjön 120 km från fastlandet.
  Pettersson Mattias, Wikell Roger
  Fornvännen 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 73-92

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Pp. 31-250

  Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe.
  Skoglund Pontus, et al
  Science : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 336, pp. 466-469

  Deglaciation of Fennoscandia.
  Stroeven Arjen P, et al
  Quaternary Science Reviews : 2016 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 142, pp. 91-121

  Sørensen Lasse
  Farmers on the move – the expansion of agrarian societies during the Neolithic and Bronze Age in Scandinavia.
  The Northern Worlds conference at the National Museum, 28-30 November 2012. Eds. H.C. Gulløv, P.A. Toft & C.P. Hansgaard. Copenhagen: The National Museum of Denmark. : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 463-489

  The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia. Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC.
  Sørensen Mikkel, et al
  Norwegian Archaeological Review : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp.1-38

  Del 1. Neoliticum-bronsålder 3900-500 f.Kr. Det svenska jordbrukets historia.
  Welinder Stig, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr.

  Moment 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF Sid. 104-159

  The Viking world.
  Brink Stefan, Price Neil
  London & New York: Routledge. : 2008 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 11-22, 32-48, 67-76, 94-125, 140-158, 193-203, 274-280, 341-349, 368-378, 411-433, 439-484, 496-561, 621-628, 645-674

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. 2.
  Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
  ISBN: 91-27-07823-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Del 2: sid. 13-95, 100-149, 151-285, 287-295, 298-506

  Del 2. Järnålder 500 f.Kr.-1000 e.Kr. Det svenska jordbrukets historia
  Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, et al
  Stockholm: Natur & Kultur : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Band 1. Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.-1000 e. Kr Sid. [237]-459

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Pp. 250-377

  Stenbäck-Lönnquist Ulrika
  Att gräva i kolbottnar och kolarkojor.
  Fornvännen : 2011 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 106, nr. 3, Sid. 205-214

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden: from the Middle Ages to modernity.
  Post-Classical Archaeologies : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 4, pp. 447-470

  Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 3, 9, 10, 11

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Environmental Archaeology.
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 5, 7-9, 12-14

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1-6

  Agricultural lime disturbs natural strontium isotope variations. Implications for provenance and migration studies.
  Thomsen Erik, Andreasen Rasmus
  Science Advances : 2019 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: vol. 5, no. 3, pp. 1-11

  Viklund Karin
  Hållbart järnåldersjordbruk vid Kallerstad?
  Ingår i:
  Kallerstad
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford 2008 : 2008 :
  Online:

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekets söktjänst

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
  Online:

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
  Riksantikvarieämbetet : 2018 :
  Online:

  Sveriges nationalatlas [Kartografiskt material] : Kulturminnen och kulturmiljövård
  Wastenson Leif, Selinge Klas-Göran
  1. utg. : Stockholm : Sveriges nationalatlas (SNA : 1994 : 184 s. :
  SNA webbatlas
  ISBN: 9187760258
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 24

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford 2008 : 2008 :
  Online:

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning : Version 4.1 [Elektronisk resurs]
  Riksantikvarieämbetet : 2014 :
  http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8539

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekets söktjänst

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
  Online:

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Robertsson Daniel
  Handbok i fornminnesvård
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. : 1
  2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 495 s. :
  ISBN: 978-91-27-13131-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: från stenålder till vikingatid
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 2015: 288 sidor : 2015 :
  Kan beställas från Stockholms universitet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789163787368

  Goldhahn Joakim
  Hällbildsstudier i norra Europa: trender och tradition under det nya millenniet
  Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, Göteborg : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Jensen Jørgen
  Danmarks Oldtid
  Gyldendal : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Welinder Stig
  Del 1. Neoliticum-bronsålder 3900-500 f.Kr. Det svenska jordbrukets historia, Jordbrukets första femtusen år
  Stockholm: Natur och Kultur: 1998 : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk

  Moment 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF

  The Viking world
  Brink Stefan, Price Neil S
  Routledge, London : 2008 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. : 2
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 540 s. :
  ISBN: 978-91-27-13478-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: från stenålder till vikingatid
  Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 2015: 288 sidor : 2015 :
  Kan beställas från Stockholms universitet
  Obligatorisk

  Jensen Jørgen
  Danmarks Oldtid
  Gyldendal : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Del 2. Järnålder 500 f.Kr.-1000 e. Kr. Det svenska jordbrukets historia, Jordbrukets första femtusen år
  Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats
  Stockholm: Natur och Kultur: 1998 : 1998 :
  Online:
  Obligatorisk

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden : from the Middle Ages to modernity
  European Journal of Post-Classical Archaeologies 4. : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Historical Archaeology in Sweden, 24 sid.

  Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Environmental Archaeology
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 : 2012 :
  Online:
  Obligatorisk

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 2014 :
  Online:
  Obligatorisk

  Viklund Karin
  Hållbart järnåldersjordbruk vid Kallerstad?
  Ingår i:
  Kallerstad
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig som PDF

 • Giltig från: 2017 vecka 34

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 :
  Online

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1.
  Riksantikvarieämbetet : 2014 :
  Online

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekets söktjänst

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc : 2008 :
  Online

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Balme, Jane, Paterson, Alistair
  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  John Wiley & Sons Inc : 21013 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Robertsson Daniel
  Handbok i fornminnesvård
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Till salu hos studieadministratör på institutionen

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. : 1
  2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 495 s. :
  ISBN: 978-91-27-13131-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Goldhahn Joakim
  Hällbildsstudier i norra Europa: trender och tradition under det nya millenniet
  Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, Göteborg : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Jensen Jørgen
  Danmarks Oldtid
  Gyldendal : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Myrdal Janken et al
  Det svenska jordbrukets historia 1
  Natur och kultur, Stockholm : 1998 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.

  Moment 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Till salu hos studieadministratören på institutionen

  The Viking world
  Brink Stefan, Price Neil S
  Routledge, London : 2008 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. : 2
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 540 s. :
  ISBN: 978-91-27-13478-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Jørgen
  Danmarks Oldtid
  Gyldendal : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Myrdal Janken et al
  Det svenska jordbrukets historia 1
  Natur och kultur, Stockholm : 1998 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden : from the Middle Ages to modernity
  European Journal of Post-Classical Archaeologies 4. : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Historical Archaeology in Sweden, 24 sid.

  Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Balme, Jane, Paterson, Alistair
  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Environmental Archaeology
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 516 sidor.

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Wiley Blackwell, Chichester : 2013 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 352 sidor.

  Räf Erika
  Kallerstad : en gård bland många andra
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  ISBN: 9789185908721
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Viklund, Karin 2009. Hållbart jordbruk vid Kallerstad. Hela artikeln, 14 s. Finns som PDF.

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 :
  Online

  Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1.
  Riksantikvarieämbetet : 2014 :
  Online

  Olsson Anders
  Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
  4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
  ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
  Se bibliotekets söktjänst

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc : 2008 :
  Online

  Moment 1. Introduktion till arkeologin

  Obligatorisk läsning

  Balme, Jane, Paterson, Alistair
  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  John Wiley & Sons Inc : 21013 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Robertsson Daniel
  Handbok i fornminnesvård
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Ola
  Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
  Riksantikvarieämbetet : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Kulturmiljölagen
  Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Extra läsning (frivillig)

  Arkeologi och samhälle
  Holtorf Cornelius, Jennbert Kristina, Petersson Bodil
  Inst. för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Lund : 2009 :
  Online:fulltext
  Läsanvisning: Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° No 58

  Jarzombek Mark M
  Architecture of First Societies: A Global Perspective
  Wiley : 2013 :
  Online:fulltext

  Rönnby Johan
  Forntidsresan : introduktion till arkeologistudierna
  Huddinge : Södertörns högskola : 2005 : 53 s. :
  Fulltext
  ISBN: 91-89315-53-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Welinder Stig
  Min svenska arkeologihistoria : ett ekonomiskt och socialt perspektiv på 1900-talet
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 206 s. :
  ISBN: 91-44-04219-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2. Forntid i Norden I

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Till salu hos studieadministratör på institutionen

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Goldhahn Joakim
  Hällbildsstudier i norra Europa: trender och tradition under det nya millenniet
  Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, Göteborg : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Jensen Jørgen
  Danmarks Oldtid
  Gyldendal : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Myrdal Janken et al
  Det svenska jordbrukets historia 1
  Natur och kultur, Stockholm : 1998 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Extra läsning (frivillig)

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. : 1
  2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 495 s. :
  ISBN: 978-91-27-13131-6
  Se bibliotekets söktjänst

  Finlands historia. 1
  Norrback Märtha, Edgren Torsten, Törnblom Lena
  Esbo : Schildt : 1992 : 437 s. :
  ISBN: 951-50-0566-3
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Den förhistoriska tiden - Torsten Edgren.

  Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
  Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-44-07317-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Kristiansen Kristian
  The archaeology of household
  Oxbow Book, Oxford : 2013 :
  Online:fulltext
  Läsanvisning: Households in context. Cosmology, Economy and long-term change in the Bronze Age of northern Europe. 28 s.

  Moment 3. Forntid i Norden II

  Obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Till salu hos studieadministratören på institutionen

  The Viking world
  Brink Stefan, Price Neil S
  Routledge, London : 2008 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Jørgen
  Danmarks Oldtid
  Gyldendal : 2006 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Myrdal Janken et al
  Det svenska jordbrukets historia 1
  Natur och kultur, Stockholm : 1998 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Wienberg Jes
  Historical archaeology in Sweden : from the Middle Ages to modernity
  European Journal of Post-Classical Archaeologies 4. : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Historical Archaeology in Sweden, 24 sid.

  Extra läsning (frivillig)

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. : 2
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 540 s. :
  ISBN: 978-91-27-13478-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Finlands historia. : 1
  Edgren Torsten, Huldén Lena, Norrback Märtha
  Esbo : Schildt : 1992 : 437 s. :
  ISBN: 951-50-0566-3
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Den förhistoriska tiden - Torsten Edgren

  Martens Jes
  Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia
  Verlag Marie Leidorf : 2010 :
  Online:fulltext
  Läsanvisning: Kapitel i: Meyer, Michael (red). Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlischen Mitteleuropa, 18 sid.

  Myrdal Janken et al
  Det svenska jordbrukets historia 2
  Natur och Kultur/LTs förlag, Borås : 1999 :
  Online:fulltext
  Läsanvisning: Jordbruket under feodalismen 1000-1700.

  Solberg Bergljot
  Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
  Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
  ISBN: 82-02-19871-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

  Obligatorisk läsning

  Balme, Jane, Paterson, Alistair
  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk

  Räf Erika
  Kallerstad : en gård bland många andra
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  ISBN: 9789185908721
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Viklund, Karin 2009. Hållbart jordbruk vid Kallerstad. Hela artikeln, 14 s. Finns som PDF.

  Environmental Archaeology
  Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
  Springer US, Boston, MA : 2012 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 516 sidor.

  The Holocene: an environmental history
  Roberts Neil, Roberts Victoria
  Wiley Blackwell, Chichester : 2013 :
  Online:fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 352 sidor.

  Extra läsning (frivillig)

  Branch Nick
  Environmental archaeology : theoretical and practical approaches
  London : Arnold : 2005 : 240 s. :
  ISBN: 0-340-80871-3
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 240 s

  Grabowski Radoslaw
  Cereal husbandry and settlement: expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2014 :
  Online:fulltext
  Läsanvisning: 69 sidor.

 • Giltig från: 2016 vecka 27

  Moment 1. Arkeologi i Norden

  Obligatorisk läsning

  Andrén Anders
  Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 228, [3] s. :
  ISBN: 91-7139-353-6 (inb.) ; 260:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 11-18 och 112-187.

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 444 s

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkelogi.
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: hela boken, 63 s.

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 13-146, 133 s

  Kulturmiljölagen
  Kulturmiljölagen :
  http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
  Obligatorisk

  Extra läsning (frivillig)

  Olsen Björnar
  Fra ting til tekst : teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
  Oslo : Universitetsforlaget : 1997 : 319 s. :
  ISBN: 82-00-22890-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 319 s

  Extra läsning (frivillig)

  Moment 2. Förhistoria i Norden I, stenålder - äldre bronsålder

  Översikter över stenålder - äldre bronsålder, obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Den går bl a att beställa hos Britt-Marie Söderqvist (britt-marie.soderqvist@umu.se) på inst. för idé- och samhällsstudier

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden.
  Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
  ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 147-244 och 405-461, 153 s

  Goldhahn Joakim
  Hällbildsstudier i norra Europa : trender och tradition under det nya millenniet
  Göteborg : Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet : 2006 : 193 s. :
  ISBN: 91-85245-26-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jensen Jørgen
  The prehistory of Denmark
  London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
  ISBN: 0-415-11957-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 1-189, 189 s

  Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
  Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-44-07317-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 224 s.

  Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.].
  Myrdal Janken, Welinder Stig, Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, Nordiska museet , Stiftelsen Lagersberg
  Stockholm : Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg : 1998 : 504 s. : ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. :
  ISBN: 91-27-34892-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 8-236, 228 s.

  Extra läsning (frivillig)

  The Oxford handbook of the European Bronze Age [Elektronisk resurs]
  Fokkens Harry, Harding A. F.
  Oxford : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780191750526
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Goldhahn, Joakim, 2013 Bronze Age Rock Art in northern Europe: Contexts andinterpretations. Kapitel s 270-290, 20 s

  Lang Valter
  The Bronze and Early Iron Ages in Estonia [Elektronisk resurs]
  University of Tartu : 2007 :
  Fritt tillgänglig via
  Läsanvisning: s 11-47, 36 s

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 520 s.

  Moment 3 - förhistoria i Norden II, yngre bronsålder - järnålder

  Översikter över yngre bronsålder - järnålder, obligatorisk läsning

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Den går bl.a att beställa hos Britt-Marie Söderqvist (britt-marie.soderqvist@umu.se) på inst för idé- och samhällsstudier.

  Burenhult Göran
  Arkeologi i Norden. 2.
  Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
  ISBN: 91-27-07823-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 506 s

  Martens Jes
  Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia
  Kapitel i: Meyer, Michael (red). Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlischen Mitteleuropa. Verlag Marie Leidorf : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 229-247, 18 s.

  Jensen Jørgen
  The prehistory of Denmark
  London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
  ISBN: 0-415-11957-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 191-331, 141 s finns som e-bok via Umeå universitetsbibliotek

  Solberg Bergljot
  Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
  Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
  ISBN: 82-02-19871-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: 371 s

  Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.].
  Myrdal Janken, Welinder Stig, Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, Nordiska museet , Stiftelsen Lagersberg
  Stockholm : Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg : 1998 : 504 s. : ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. :
  ISBN: 91-27-34892-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: s 237-459, 222 s. Ebok till nedladdning

  Extra läsning (frivillig)

  Wealth and complexity : economically specialised sites in Late Iron Age Denmark
  Stidsing Ernst, Høilund Nielsen Karen, Fiedel Reno
  Aarhus : Aarhus University Press : 2014 : 290 s. :
  ISBN: 9788771243246
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Holst, Mads. 2014, Warrior aristocracy and village community . Two fundamental forms of social organisation in the Late Iron Age and Viking Age. Hela artikeln, 14 s E-artikel till nedladdning

  The archaeology of household
  Kovács Gabriella, Kulcsarne-Berzsenyi Birgitta, Godino Ivan Briz i, Madella Marco
  Oxford : Oxbow Books : 2013 : vii, 288 p. :
  ISBN: 1842175173
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kristiansen, Kristian. 2013. Households in context. Cosmology, Economy and long-term change in the Bronze Age of northern Europe. 235-263, 28 s E-artikel till nedladdning

  Lang Valter
  The Bronze and Early Iron Ages in Estonia [Elektronisk resurs]
  University of Tartu : 2007 :
  Fritt tillgänglig via

  Gene : en stormansgård från äldre järnålder i Mellannorrland
  Lindqvist Anna-Karin, Ramqvist Per H.
  Umeå : Prehistorica : 1993 : 146 s. :
  ISBN: 91-630-1803-9 (inb.) ; 210:00
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Kan beställas från författaren: per.ramqvist@umu.se

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 520 s

  Tvauri andreas
  The Migration Period, Pre-Viking Iron Age and Viking Age in Esstonia.
  Tartu University Press. Hela boken (380 s) Ebok till nedladdning : 2012 :

  Moment 4 - Landskap och miljö i Norden

  Obligatorisk läsning

  Environmental Archaeology. A guide to the theory and practice of methods, from sampling and recovery to post-excavation
  Campbell Gill, Mofett Lisa, Straker Vanessa
  2nd edition. English heritage (hela dokumentet, 12 s) : 2011 :
  Obligatorisk

  Miljöarkeologisk provtagning vid arkeologiska undersökningar.
  Engelmark Roger, Gustafsson S, Linderholm Johan, Viklund Karin
  MAL, Umeå universitet (tillhandahålls på MAL) : 1998 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: distribueras till studenter via Cambro (hela dokumentet, 12 s)

  Grabowski Radoslaw
  Identification and delineation of settlement space functionsin the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches.
  Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: hela artikeln, 50 s e-artikel till nedladdning

  Roberts Neil.
  The Holocene : an environmental history
  3. ed. : Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 352 s. :
  ISBN: 9781118712573
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: det finns flera äldre upplagor som också går att använda. hela boken, ca 250-300 s beroende på upplaga.

  Viklund Karin
  Miljöarkeologi
  I boken: Spår från 10 000 år. Väåsterbottens läns hembygdsförbund : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 47-51, 5 s

  Räf Erika
  Kallerstad : en gård bland många andra
  Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
  ISBN: 9789185908721
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Viklund, Karin 2009. Hållbart jordbruk vid Kallerstad. Hela artikeln, 14 s.

  Widgren Mats
  Reading the prehistoric landscape
  Ingår i:
  Ymer
  Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : 1881- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s 69-86

  Extra läsning (frivillig)

  Branch Nick
  Environmental archaeology : theoretical and practical approaches
  London : Arnold : 2005 : 240 s. :
  ISBN: 0-340-80871-3
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 240 s

  Grabowski Radoslaw
  Cereal husbandry and settlement: expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age.
  Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet : 2014 :
  Läsanvisning: sid 1-69, 69 s Avhandling till nedladdning

  Human osteology method statement
  Museum of London :
  Läsanvisning: dokument till nedladdning

  O'Connor Terry
  The archaeology of animal bones
  Stroud : Sutton : 2000 : 206 s. :
  ISBN: 0-7509-2251-6
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 1-176, 176 s

  Environmental Archaeology [Elektronisk resurs]
  Reitz Elizabeth J., Shackley Myra.
  Boston, MA : Springer US : 2012. : XLIV, 516 p. 151 illus., 7 illus. in color. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781461433392
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: hela boken, 516 s