"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi B1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, 30 hp

Engelskt namn: Archaeology B1

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1AR053

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-11-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-09-14

Innehåll

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Arkeologi A. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges fördjupade insikter i ämnets samhällsrelevans och kunskap om arkeologiska forskningstraditioner, arkeologisk och miljöarkeologisk teoribildning, tolkningsproblem och synsätt. I kursen ges även en introduktion till europeisk forntid: om källmaterial, samhällsutveckling och idévärld. Vidare ges en fördjupad kunskap om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld under forntiden i norra Norden.
 
Moment 1. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
Momentet behandlar arkeologins roller och relevans i samhället, samt olika etiska förhållningssätt till kulturarv och kulturmiljöarbete. Vi diskuterar kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter. Vi drar lärdomar av ämnets historia genom att kritiskt granska tidigare bruk av förhistoria och arkeologi. Vi diskuterar även den publika arkeologin och hur ämnet kan kommuniceras med olika grupper. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande samt gruppövning/laboration och eventuella studiebesök.
 
Moment 2. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp)
Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och miljöarkeologi. Vi övar kritiskt analyserande av aktuella akademiska texter i förhållande till olika teoretiska och metodiska förhållningssätt. Vi för även en genuskritisk diskussion och tar ställning till forskningsetiska överväganden. Examinationen består av skriftlig hemtentamen och aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök.
 
Moment 3. Forntid i Europa (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till europeisk forntid. Vi behandlar huvuddragen inom samhällsförändringar, landskapsförändringar och föreställningsvärld. Vi bekantar oss vid regionala variationer av forntida materiell kultur och lämningar från olika tidsepoker. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor, inom teman som migration, idéspridning, handel, kommunikation och interaktion. Examinationen består av skriftlig hemtentamen och aktivt seminariedeltagande.
 
Moment 4. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
Momentet ger en fördjupad kunskap om forntiden i norra Norden. Vi för en kritisk diskussion om arkeologiska frågeställningar med nordlig inriktning. Momentet ger även en orientering om aktuella forskningsfrågor som berör forntida samhälls- och landskapsförändringar, materiell kultur och fornlämningar i norra Norden. Examinationen består av skriftlig hemtentamen och aktivt seminariedeltagande samt eventuell fältexkursion. 

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:
 
Moment 1. Arkeologin i samhället (7,5 hp)
 

Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om de historiskt föränderliga synsätten på forntiden
ha visat fördjupad förståelse för arkeologins och kulturmiljöarbetets roller och samhällsrelevans
ha visat breddade kunskaper om aktuella frågor kring publik arkeologi och om hur arkeologi kan kommuniceras med olika grupper
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för hur olika tids- och platsbundna perspektiv har påverkat bilden av forntiden
ha visat god förmåga att diskutera och problematisera kulturmiljöarbetets vetenskapliga, juridiska och organisatoriska aspekter
ha visat god förmåga att diskutera genuskritiska och etiska förhållningssätt till arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter göra bedömningar kring arkeologi, kulturarv och kulturmiljöarbete
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka tidigare bruk av förhistoria och arkeologi
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera samhällsrelaterade företeelser i arkeologins historia
 
Moment 2. Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp).
 

Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologin
ha visat god kunskap om tillämpliga metoder inom arkeologi och miljöarkeologi
ha visat breddade kunskaper om aktuell teoribildning och metodutveckling inom arkeologi och miljöarkeologi
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologins och miljöarkeologins teorier och metoder
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska tolkningar utifrån textexempel och relatera dessa till teoretiska och metodologiska förhållningssätt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska överväganden
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologisk argumentation
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera innehåll i arkeologisk facklitteratur
 
 
Moment 3. Forntid i Europa (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om forntida materiell kultur och fornlämningar i Europa, samt forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i Europa
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör norra Norden
ha visat god förmåga att redogöra för den regionala variationen i arkeologiskt källmaterial i Europa
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar om och tolkningar av Europas forntid
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i Europa
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar avseende Europas forntid
 
Moment 4. Nordlig arkeologi (7,5 hp)
 
Kunskap och förståelse:
ha visat fördjupad förståelse för forntida materiell kultur och fornlämningar i norra Norden, samt för forntida samhällsförändringar
ha visat breddade kunskaper om aktuella arkeologiska forskningsfrågor i norra Norden
 
Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att söka och samla relevant information om aktuella forskningsfrågor som berör norra Norden
ha visat god förmåga att redogöra för arkeologiskt källmaterial från norra Norden
ha visat god förmåga att diskutera arkeologiska frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha visat god förmåga att värdera och kritiskt tolka arkeologiskt källmaterial samt forntida skeenden i norra Norden
ha visat god förmåga att kritiskt diskutera arkeologiska begrepp, frågeställningar och tolkningar med nordlig inriktning
 

 

Behörighetskrav

Univ: Arkeologi A eller Arkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet, med godkänt resultat på minst 22.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer. Exkursioner och studiebesök kan tillkomma. Obligatoriskt deltagande gäller inom samtliga undervisningsformer med undantag för föreläsningarna.
 
 

Examination

Examination sker i form av skriftliga hemtentamensuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och laborationer; studiebesök och exkursion kan tillkomma. Studerande som inte har möjlighet att delta i samtliga obligatoriska kursinslag har möjlighet att erhålla betyget godkänd på dessa delar av examinationen genom att fullgöra ersättande examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För laborationer, seminariedeltagande och exkursioner ges något av betygen underkänd eller godkänd. God aktivitet på dessa kursinslag kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Med aktivt deltagande på seminarium avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg.  På hemtentamina  ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande
Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 
 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 26

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Arkeologin i samhället

  Bettina Arnold
  ‘Arierdämmerung’: Race and Archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology 2006, 38:1 : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 8-31.

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid. 205-445.

  Cultural Heritage in Sweden in the 2000s. Contexts, Debates, Paradoxes
  Bernsand Niklas, Narvselius Eleonora
  Politeja 2018, 15:1 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 57-94.

  Brown Sean
  Archaeology and the State
  Constellations 2012,3:1 : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 97-104.

  Elenius Lars
  Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande [Elektronisk resurs] : Föreställningen om Kvänland och Sápmi som nya former av etnopolitik bland finskspråkiga och samiskspråkiga minoriteter
  Stockholm : Svenska Historiska Föreningen : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-72482
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. [480]-509.

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.294-306. Finns online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=544025&pq-origsite=primo

  Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Bäråsen
  Hägerman Britt-Marie, Söderlind Annika
  Avdelningen för dokumentation, Rapportnummer 2012:4, Murberget, Länsmuseet Västernorrland. : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  ILO:s konvention nr 169
  ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder Kommittédirektiv 1997:103
  ILO:s konvention nr 169 : 1997 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  ILO 169. International Labour Organisation (ILO) C
  C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
  ILO 169. International Labour Organisation (ILO) Convention no. 169 : 1989 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Iregren Elisabeth
  Kan samerna lita på Sveriges arkeologer?
  Samefolket 2000, nr. 5 : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas Sid 15-18.

  Indigenous peoples’ rights and the politics of the term ’indigenous’
  Kenrick Justin, Lewis Jerome
  Anthropology Today 2004, 20:2 : 2004 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 4-9.

  Marxism, Communism and Czechoslovak Archaeology
  Krekovic Eduard, Baca Martin
  Anthropologi 2013, no. 2 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 261-270.

  Kuper Adam
  The Return of the Native
  Current Anthropology 2003, 44:3 : 2003 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 389-395.

  Lindgren Eva
  Stenåldersfynd oroar samer. Vems förfäder som var först I norr rör upp känslor bland svenska och samer
  Dagens nyheter : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas

  Loeffler David
  Chapter Three. Data and Scenarios. Interpreting and Presenting Norrland’s Prehistory. Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past
  Department of Archaeology and Sámi Studies, University of Umeå : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 107-196

  Loeffler David
  . Dokumentation av stormskadade kulturhistoriska lämningar 2014 inom 22 socknar, 5 kommuner och 2 landskap i Västernorrlands län.
  Avdelningen för kulturmiljö och samlingar, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Rapportnummer 2015:6. : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Etnicitet- och sedan? : identitet, etnicitet och arkeologi i nordligaste Europa
  Ingår i:
  Arkeologi och identitet
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet : 2008 : 311 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 101-118.

  Petersson Bodil
  Skåne mellan nationerna - arkeologi och regional identitet
  Ingår i:
  Arkeologi och identitet
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet : 2008 : 311 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 23-38.

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi: det uppdragsarkeologiska systemet
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kulturmiljölag (1988:950). Svenskförfattningssamling (SFS)
  Kulturdepartementet : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen. Skogsvårds Lagstiftningen. Gällande regler 1 april 2019
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 57-72.

  Synnestvedt Anita
  Vad är en fornlämning och vem vill besöka den? Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. [197]-230.

  Turek Jan
  Archaeo-propaganda. The History of Political Engagement in Archaeology in Central Europe
  Archaeologies 2018, 14:1 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 142-163.

  Wallerström Tomas
  Arkeologin och kampen om land och vatten. Personliga reflektioner kring ett bruk av det förflutna i Nordskandinavien
  Arkeologi och Identitet. Red. Bodil Petersson & Peter Skoglund. Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 57-70.

  Weinstock John
  Assimilation of the Sámi. Its Unforeseen Effects on the Majority Populations of Scandinavia
  Scandinavian Studies 2013, 85:4 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 411-430.

  Chapter 1. Collaborating with Stakeholders
  Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
  Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition. Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing. : 2014 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-25.

  Ulfhielm Cecillia
  Hänsynen till forn- och kulturlämningar. Resultat från Hänsynsuppföljning.
  Skogsstyrelsen. Kulturmiljöer 2013. Rapport nr 4 : 2014 :
  Online
  Obligatorisk

  Loeffler David
  Arkeologisk förundersökning av den överdämda boplatsen Holm 174:1, Fastighet: Fagerviken 1:103, Raä 174:1, Socken: Holm, Landskap: Medelpad, Kommun: Sundsvall, Län: Västernorrland.
  Avdelningen för Samlingar och Kulturmiljövård, Länsmuseet Västernorrland. Rapportnummer 2018:7. Härnösand. : 2018 :
  Online
  Obligatorisk

  Moment 2. Arkeologisk metod och tolkning

  Apel Jan
  Knowledge, Know-how and Raw Matrial. The Production of Late Neolithic Flint Daggers in Scandinavia
  Journal of Archaeological Method and Theory 2008, 15:1 : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 91-111.

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologin
  Stockholm : Högskoleverket : 2001 : 73 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9188874745
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bassett Alecia
  Pseudo-Archaeology. The Appropriation and Commercialization of Cultural Heritage
  Spectrum 2013, 3:3 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 61-67.

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Holdaway, Simon. 2014. Chapter 4. Absolute Dating. Pp. 85-117. Clarkson, Chris & O'Connor, Sue. 2014. Chapter 6. An Introduction to Stone Artifact Analysis. Pp. 151-206. Ellis, Linda. 2014. Chapter 7. Ceramics. Pp. 207-231. Fullagar, Richard. 2014. Chapter 8. Residues and Usewear. Pp. 232-263.

  Fossheim Hallvard J.
  Science, Scientism and the Ethics of Archaeology
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 116-119.

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Chapter 6. Making sense of the past. Sid.249-294 Finns online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=544025&pq-origsite=primo

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Guttmann-Bond Erika
  Sustainability out of the past. How archaeology can save the planet
  World Archaeology 2010, 42:3 : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 355-366.

  Guttmann-Bond Erika
  The ethics of sustainable archaeology
  Antiquity 2019, vol. 93, Issue 372 : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas pp. 1666-1668

  Holmqvist Elisabeth m.fl
  Tracing grog and pots to reveal Neolithic Corded Ware Culture contacts in the Baltic Sea region
  Journal of Archaeological Science 2018, vol. 91 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 77-91.

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kristiansen Cristian
  The Nature of Archaeological Knowledge and its Ontological Turns
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 120-123.

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 9-30. Finns online: http://web.b.ebscohost.com.proxy.ub.umu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=581e8470-29f7-4415-a488-bea14f1eb308%40sessionmgr101

  Lidén Kerstin
  A Common Language is the Basis for Sound Collaboration
  . Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 124-126.

  Linden Marc Vander
  Reaction to a Reactionary Text
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 127-129.

  Loeffler David
  Inventeringsmetoder
  Arkeologi i Norr 1995/1996, nr. 8/9 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 69-92.

  Loeffler David
  Archaeological surveys - a few reflections. As exemplified by features and finds from Hångstaörn, Medelpad
  Arkeologi i Norr 2007, nr. 10 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 137-151.

  Loeffler David
  Scientific creativity – scientific conformity. An archaeological example and its consequences.
  On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson. Eds. Birgitta Hårdh, Kristina Jennbert & Deborah Olausson. : 2007 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. [119]-123.

  Lynott Mark J
  Ethical Principles and Archaeological Practice: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity 1997, 62:4 : 1997 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 589-599.

  Marila Marko
  Vagueness and Archaeological Interpretation. A Sensuous Approach to Archaeological Knowledge Formation through Finds Analysis
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 66-88.

  Šabatová Klára
  It’s not Culture’s Fault. Problems of One Premise
  Anthropologie, 51:2 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 243-248.

  Sörensen Tum Flohr
  The Two Cultures and a World Apart. Archaeology and Science at a New Crossroads
  . Norwegian Archaeological Review 2017, 50:2 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 101-115.

  Sörensen Tim Flohr
  Archaeological Paradigms. Pendulum or Wrecking Ball?
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:2 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 130-134.

  Grøn Ole
  Seating Spaces in Scandinavian Mesolithic Dwellings
  Vestnik of Saint Petersburg University. History 2021, vol. 66, issue 3 : 2021 :
  Online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: рp. 890-908.

  High Mobility or Gift Exchange. Early Mesolithic Exotic Chipped Lithics in Southern Finland. Mesolithic Interfaces. Variability in Lithic Technologies in Eastern Fennoscandia.
  Hertell Esa, Tallavaara Miikka
  Ed. Tujija Rankama. Monographs of the Archaeological Society of Finland : 2011 :
  Online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 11-41

  Spatial Patterns of the Early Mesolithic Sujala Site, Utsjoki, Finnish Lapland. Mesolithic Interfaces. Variability in Lithic Technologies in Eastern Fennoscandia.
  Kankaanpää Jarmo, Rankama Tuija
  Ed. Tujija Rankama. Monographs of the Archaeological Society of Finland. : 2011 :
  Online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 43-63

  Hyperspectral Imaging for Characterization of Lithic Raw Materials. The Case of a Mesolithic Dwelling in Northern Sweden
  Sciuto C, Geladi P, La Rosa L, Linderholm J, Thyrel M
  Lithic Technology 2019, vol. 44, issue 1 : 2019 :
  Online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 22-35

  Björck Niclas
  Bostäder och boplatsorganisation under stenålder
  In Situ Archaeologica 2009-2010 : 2010 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid 117-132

  Moment 3. Forntid i Europa

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Klein, Richard. Chapter 3 Pettitt, Paul. Chapter 4 Scarre, Chris. Chapter 6 Watkins, Trevor. Chapter 7 Scarre, Chris. Chapter 12 Matthews, Roger. Chapter 13 Alcock, Susan E. & Cherry, John F. Chapter 14

  Crombé, Philippe & Robinson Erick
  European Mesolithic. Geography and Culture
  Encyclopedia of global archaeology 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 2623-2645.

  Cunliffe Barry W.
  Europe between the oceans : themes and variations, 9000 BC-AD 1000
  New Haven : Yale University Press : 2011. : ix, 518 p. :
  ISBN: 9780300170863
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-13.

  Dietrich Oliver
  The Earliest Socketed Axes in Southeastern Europe. Tracking the Spread of a Bronze Age Technological Innovation. Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. Volume 2
  Eds. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha Scott Reiter & Helle Vandkilde. BAR International Series 2772 : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 39-46.

  Haak, Wolfgang; Lazaridis, Iosif m.fl.
  Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe
  Nature 2015, vol. 522 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-14.

  Hartz, Sönke; Terberger, Thomas & Zhilin, Mikhail
  New AMS-dates for the Upper Volga Mesolithic and the origin of miroblade technology in Europe
  Quartär 2010, vol. 57 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 155-169.

  Jennbert Kristina
  Archaeology and Pre-Christian Religion in Scandinavia
  Current Swedish Archaeology 2000, vol. 8 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 127-142.

  Éds. Catherine Dupont & Gregor Marchand
  Maritimes. De la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral.
  Société préhistorique francaise vol. 6 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 93-109. Garry Momber, Lauren Tidbury and Julie Satchell - The submerged lands of the Channel and North Sea: evidence of dispersal, adaptation and connectivity

  Fortifications and Enclosures in European Prehistory. A Cross-Cultural Perspective
  Parkinson William A, Duffy Raul R
  Journal of Archeological Reseaurch 2007, vol. 15 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 97-141.

  Reiter, Samantha S m.fl.
  The Ölby Woman. A Comprehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak-Coffin Burial
  Danish Journal of Archaeology 2019, vol. 8 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-22.

  Schroeder, Hannes m.fl.
  Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave
  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 2019, 116:22 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 10705-10710.

  Agricultural lime disturbs natural strontium isotope variations. Implications for provenance and migration studies
  Thomsen Erik, Andreasen Rasmus
  . Science Advances 2019, 5:3 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-11.

  First evidence of eastern Preboreal pioneers in arctic Finland and Norway
  Rankama Tjija, Kankaanpää Jarmo
  Quartär 2011, vol. 58 : 2011 :
  Online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 183-209

  Unraveling ancestry, kinship and violence in a Late Neolithic mass grave
  Schroeder Hannes, Margaryan Ashot, Szmyt Marzena, Theulot Bertrand, Wlodarczak Piotr, Rasmussen Simon, Gopalakrishnan Shyam, Szczepanek Anita, Konopka Tomasz, Jensen Theis Z.T, Witkowska Barbara, Wilk Stanislaw, Przybyla Marcin M, Pospienszny Lukasz, Sjögren Karl-Göran, Belka Zdzislaw, Olsen Jesper, Kristiansen Kristian, Willerslev Eske, Frei Karin M, Sikora Martin, Johannsen Niels N, Allentoft Morten E
  PNAS 2019, vol. 116, no, 22 : 2019 :
  Online
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 10705-10710

  Moment 4. Nordlig arkeologi

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller Baudou, Evert. 1995. Norrlands forntid: ett historiskt perspektiv. Första upplaga, tredje tryckning. Umeå: Skytteanska samfundet. Läsanvisning: hela boken. Finns som PDF i Canvas.

  Ekholm Therese
  Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden. Economy, Technology, Chronology
  Fennoscandia Archaeologica 2016, vol. 33 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 5-26.

  Forsberg Lars
  Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden. Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen
  UBAS (Universitetet i Bergen Arkkeologiske Skrifter) Nordisk 3. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 87-104.

  Forsberg Lars
  The spread of new technologies in Early Fennoscandia. A view without borders.
  CAS (Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters). Oslo : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-7.

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 1-233, 347-349, 351-353. eller Hansen, Lars Ivar & Olsen, Björnar. 2006. Samernas historia fram till 1750. Stockholm: Liber. Se bibliotekets söktjänst. eller Hansen, Lars Ivar & Olsen, Björnar. 2014. Hunters in Transition. An Outline of Early Sáme History. Leiden & Boston: Brill. https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=1576643&pq-origsite=primo

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren-Hyvönen Britta, Ramqvist Per H
  Örnsköldsvik: Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Lamnidis, Thiseas C, Majander, Kerttu m.fl.
  Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe
  Nature Communications 2018, no. 9 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-12.

  Manninen, Mikael A. & Knutsson, Kjel
  Northern Inland Oblique Point Sites. A New Look into the Late Mesolithic Oblique Point Tradition in Eastern Fennoscandia. Mesolithic Interfaces. Variability in Lithic Technologies in Eastern Fennoscandia
  Ed. Tuija Rankama. Monographs of the Archaeological Society of Finland 1 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 142-175.

  Möller, Per; Östlund, Olof; m.fl.
  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northern most Sweden
  The Holocene 2012, 21:1 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 104-116.

  Nunes Milton
  The Sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C
  Arctic Anthropology 2009, 46:1-2 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 167-175.

  Northern Connections. Interregional Contacts in Bronze Age Northern and Middle Sweden
  Ojala Karin, Ojala Carl-Gösta
  Open Archaeology 2020, 6:1 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 151-171.

  Ramqvist Per H
  Förhistoria i Medelpad. Samhälleliga förändringar ca 7000 f.Kr. – 1100 e.Kr. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 1-38.

  Ramqvist Per H
  Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå universitet : 1998 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Ramqvist Per H
  Högom. Gravar och boplatser. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 39-168.

  Ramqvist Per H
  Silverdepåer och gravhögar. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 169-186.

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Second Edition. Oxford: Oxford University : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Amsterdam: Elsevier : 2008 :
  Fulltext

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Arkeologin i samhället

  Bettina Arnold
  ‘Arierdämmerung’: Race and Archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology 2006, 38:1 : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 8-31.

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid. 205-445.

  Cultural Heritage in Sweden in the 2000s. Contexts, Debates, Paradoxes
  Bernsand Niklas, Narvselius Eleonora
  Politeja 2018, 15:1 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 57-94.

  Brown Sean
  Archaeology and the State
  Constellations 2012,3:1 : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 97-104.

  Elenius Lars
  Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande [Elektronisk resurs] : Föreställningen om Kvänland och Sápmi som nya former av etnopolitik bland finskspråkiga och samiskspråkiga minoriteter
  Stockholm : Svenska Historiska Föreningen : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-72482
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. [480]-509.

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.294-306. Finns online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=544025&pq-origsite=primo

  Kulturhistorisk förstudie avseende planerad vindkraft i området Bäråsen
  Hägerman Britt-Marie, Söderlind Annika
  Avdelningen för dokumentation, Rapportnummer 2012:4, Murberget, Länsmuseet Västernorrland. : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  ILO:s konvention nr 169
  ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder Kommittédirektiv 1997:103
  ILO:s konvention nr 169 : 1997 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  ILO 169. International Labour Organisation (ILO) C
  C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
  ILO 169. International Labour Organisation (ILO) Convention no. 169 : 1989 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Iregren Elisabeth
  Kan samerna lita på Sveriges arkeologer?
  Samefolket 2000, nr. 5 : 2000 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas Sid 15-18.

  Indigenous peoples’ rights and the politics of the term ’indigenous’
  Kenrick Justin, Lewis Jerome
  Anthropology Today 2004, 20:2 : 2004 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 4-9.

  Marxism, Communism and Czechoslovak Archaeology
  Krekovic Eduard, Baca Martin
  Anthropologi 2013, no. 2 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 261-270.

  Kuper Adam
  The Return of the Native
  Current Anthropology 2003, 44:3 : 2003 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 389-395.

  Lindgren Eva
  Stenåldersfynd oroar samer. Vems förfäder som var först I norr rör upp känslor bland svenska och samer
  Dagens nyheter : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas

  Loeffler David
  Chapter Three. Data and Scenarios. Interpreting and Presenting Norrland’s Prehistory. Contested Landscapes/Contested Heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past
  Department of Archaeology and Sámi Studies, University of Umeå : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. 107-196

  Loeffler David
  . Dokumentation av stormskadade kulturhistoriska lämningar 2014 inom 22 socknar, 5 kommuner och 2 landskap i Västernorrlands län.
  Avdelningen för kulturmiljö och samlingar, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Rapportnummer 2015:6. : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Etnicitet- och sedan? : identitet, etnicitet och arkeologi i nordligaste Europa
  Ingår i:
  Arkeologi och identitet
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet : 2008 : 311 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 101-118.

  Petersson Bodil
  Skåne mellan nationerna - arkeologi och regional identitet
  Ingår i:
  Arkeologi och identitet
  Lund : Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet : 2008 : 311 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 23-38.

  Riksantikvarieämbetet
  Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi: det uppdragsarkeologiska systemet
  Stockholm: Riksantikvarieämbetet : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Kulturmiljölag (1988:950). Svenskförfattningssamling (SFS)
  Kulturdepartementet : 1988 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen. Skogsvårds Lagstiftningen. Gällande regler 1 april 2019
  Jönköping: Skogsstyrelsen : 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 57-72.

  Synnestvedt Anita
  Vad är en fornlämning och vem vill besöka den? Fornlämningsplatsen. Kärleksaffär eller trist historia
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. [197]-230.

  Turek Jan
  Archaeo-propaganda. The History of Political Engagement in Archaeology in Central Europe
  Archaeologies 2018, 14:1 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 142-163.

  Wallerström Tomas
  Arkeologin och kampen om land och vatten. Personliga reflektioner kring ett bruk av det förflutna i Nordskandinavien
  Arkeologi och Identitet. Red. Bodil Petersson & Peter Skoglund. Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 57-70.

  Weinstock John
  Assimilation of the Sámi. Its Unforeseen Effects on the Majority Populations of Scandinavia
  Scandinavian Studies 2013, 85:4 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 411-430.

  Chapter 1. Collaborating with Stakeholders
  Zimmerman Larry J, Branam Kelly M
  Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Second Edition. Eds. Jane Balme & Alistair Paterson. Malden, MA: Blackwell Publishing. : 2014 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-25.

  Moment 2. Arkeologisk metod och tolkning

  Apel Jan
  Knowledge, Know-how and Raw Matrial. The Production of Late Neolithic Flint Daggers in Scandinavia
  Journal of Archaeological Method and Theory 2008, 15:1 : 2008 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 91-111.

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologin
  Stockholm : Högskoleverket : 2001 : 73 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9188874745
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bassett Alecia
  Pseudo-Archaeology. The Appropriation and Commercialization of Cultural Heritage
  Spectrum 2013, 3:3 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 61-67.

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc, 2013 : 2013 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Holdaway, Simon. 2014. Chapter 4. Absolute Dating. Pp. 85-117. Clarkson, Chris & O'Connor, Sue. 2014. Chapter 6. An Introduction to Stone Artifact Analysis. Pp. 151-206. Ellis, Linda. 2014. Chapter 7. Ceramics. Pp. 207-231. Fullagar, Richard. 2014. Chapter 8. Residues and Usewear. Pp. 232-263.

  Fossheim Hallvard J.
  Science, Scientism and the Ethics of Archaeology
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 116-119.

  George Ola
  Neolitiska människor och svin i Ångermanland
  Arkeologi i Norr 2012, nr. 13 : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 29-44.

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Chapter 6. Making sense of the past. Sid.249-294 Finns online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=544025&pq-origsite=primo

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Guttmann-Bond Erika
  Sustainability out of the past. How archaeology can save the planet
  World Archaeology 2010, 42:3 : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 355-366.

  Guttmann-Bond Erika
  The ethics of sustainable archaeology
  Antiquity 2019, vol. 93, Issue 372 : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som PDF i Canvas pp. 1666-1668

  Holmqvist Elisabeth m.fl
  Tracing grog and pots to reveal Neolithic Corded Ware Culture contacts in the Baltic Sea region
  Journal of Archaeological Science 2018, vol. 91 : 2018 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 77-91.

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kristiansen Cristian
  The Nature of Archaeological Knowledge and its Ontological Turns
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 120-123.

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 9-30. Finns online: http://web.b.ebscohost.com.proxy.ub.umu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=581e8470-29f7-4415-a488-bea14f1eb308%40sessionmgr101

  Lidén Kerstin
  A Common Language is the Basis for Sound Collaboration
  . Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 124-126.

  Linden Marc Vander
  Reaction to a Reactionary Text
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 127-129.

  Loeffler David
  Inventeringsmetoder
  Arkeologi i Norr 1995/1996, nr. 8/9 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 69-92.

  Loeffler David
  Archaeological surveys - a few reflections. As exemplified by features and finds from Hångstaörn, Medelpad
  Arkeologi i Norr 2007, nr. 10 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 137-151.

  Loeffler David
  Scientific creativity – scientific conformity. An archaeological example and its consequences.
  On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson. Eds. Birgitta Hårdh, Kristina Jennbert & Deborah Olausson. : 2007 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Pp. [119]-123.

  Lynott Mark J
  Ethical Principles and Archaeological Practice: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity 1997, 62:4 : 1997 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 589-599.

  Marila Marko
  Vagueness and Archaeological Interpretation. A Sensuous Approach to Archaeological Knowledge Formation through Finds Analysis
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:1 : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 66-88.

  Šabatová Klára
  It’s not Culture’s Fault. Problems of One Premise
  Anthropologie, 51:2 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 243-248.

  Sörensen Tum Flohr
  The Two Cultures and a World Apart. Archaeology and Science at a New Crossroads
  . Norwegian Archaeological Review 2017, 50:2 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 101-115.

  Sörensen Tim Flohr
  Archaeological Paradigms. Pendulum or Wrecking Ball?
  Norwegian Archaeological Review 2017, 50:2 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 130-134.

  Moment 3. Forntid i Europa

  Scarre Christopher
  The human past : world history and the development of human societites
  4th edition. : New York, NY : Thames & Hudson : 2018 : 768 pages :
  ISBN: 9780500293355
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Klein, Richard. Chapter 3 Pettitt, Paul. Chapter 4 Scarre, Chris. Chapter 6 Watkins, Trevor. Chapter 7 Scarre, Chris. Chapter 12 Matthews, Roger. Chapter 13 Alcock, Susan E. & Cherry, John F. Chapter 14

  Crombé, Philippe & Robinson Erick
  European Mesolithic. Geography and Culture
  Encyclopedia of global archaeology 2019 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp 2623-2645.

  Cunliffe Barry W.
  Europe between the oceans : themes and variations, 9000 BC-AD 1000
  New Haven : Yale University Press : 2011. : ix, 518 p. :
  ISBN: 9780300170863
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-13.

  Dietrich Oliver
  The Earliest Socketed Axes in Southeastern Europe. Tracking the Spread of a Bronze Age Technological Innovation. Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. Volume 2
  Eds. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha Scott Reiter & Helle Vandkilde. BAR International Series 2772 : 2015 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 39-46.

  Haak, Wolfgang; Lazaridis, Iosif m.fl.
  Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe
  Nature 2015, vol. 522 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-14.

  Hartz, Sönke; Terberger, Thomas & Zhilin, Mikhail
  New AMS-dates for the Upper Volga Mesolithic and the origin of miroblade technology in Europe
  Quartär 2010, vol. 57 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 155-169.

  Jennbert Kristina
  Archaeology and Pre-Christian Religion in Scandinavia
  Current Swedish Archaeology 2000, vol. 8 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 127-142.

  Éds. Catherine Dupont & Gregor Marchand
  Maritimes. De la fonction des habitats à l’organisation de l’espace littoral.
  Société préhistorique francaise vol. 6 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 93-109. Garry Momber, Lauren Tidbury and Julie Satchell - The submerged lands of the Channel and North Sea: evidence of dispersal, adaptation and connectivity

  Fortifications and Enclosures in European Prehistory. A Cross-Cultural Perspective
  Parkinson William A, Duffy Raul R
  Journal of Archeological Reseaurch 2007, vol. 15 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 97-141.

  Reiter, Samantha S m.fl.
  The Ölby Woman. A Comprehensive Provenance Investigation of an Elite Nordic Bronze Age Oak-Coffin Burial
  Danish Journal of Archaeology 2019, vol. 8 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-22.

  Schroeder, Hannes m.fl.
  Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave
  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 2019, 116:22 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 10705-10710.

  Agricultural lime disturbs natural strontium isotope variations. Implications for provenance and migration studies
  Thomsen Erik, Andreasen Rasmus
  . Science Advances 2019, 5:3 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-11.

  Moment 4. Nordlig arkeologi

  Badou Evert
  Norrlands forntid. Ett historiskt perspektiv.
  Höganäs:Wiken : 1992 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller Baudou, Evert. 1995. Norrlands forntid: ett historiskt perspektiv. Första upplaga, tredje tryckning. Umeå: Skytteanska samfundet. Läsanvisning: hela boken. Finns som PDF i Canvas.

  Ekholm Therese
  Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden. Economy, Technology, Chronology
  Fennoscandia Archaeologica 2016, vol. 33 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 5-26.

  Forsberg Lars
  Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden. Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen
  UBAS (Universitetet i Bergen Arkkeologiske Skrifter) Nordisk 3. :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid. 87-104.

  Forsberg Lars
  The spread of new technologies in Early Fennoscandia. A view without borders.
  CAS (Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters). Oslo : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-7.

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 1-233, 347-349, 351-353. eller Hansen, Lars Ivar & Olsen, Björnar. 2006. Samernas historia fram till 1750. Stockholm: Liber. Se bibliotekets söktjänst. eller Hansen, Lars Ivar & Olsen, Björnar. 2014. Hunters in Transition. An Outline of Early Sáme History. Leiden & Boston: Brill. https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=1576643&pq-origsite=primo

  Hennius Andreas
  Towards a Refined Chronology of Prehistoric Pitfall Hunting in Sweden
  European Journal of Archaeology 2020 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-17.

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren-Hyvönen Britta, Ramqvist Per H
  Örnsköldsvik: Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Lamnidis, Thiseas C, Majander, Kerttu m.fl.
  Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe
  Nature Communications 2018, no. 9 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1-12.

  Manninen, Mikael A. & Knutsson, Kjel
  Northern Inland Oblique Point Sites. A New Look into the Late Mesolithic Oblique Point Tradition in Eastern Fennoscandia. Mesolithic Interfaces. Variability in Lithic Technologies in Eastern Fennoscandia
  Ed. Tuija Rankama. Monographs of the Archaeological Society of Finland 1 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 142-175.

  Möller, Per; Östlund, Olof; m.fl.
  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northern most Sweden
  The Holocene 2012, 21:1 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 104-116.

  Nunes Milton
  The Sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C
  Arctic Anthropology 2009, 46:1-2 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 167-175.

  Northern Connections. Interregional Contacts in Bronze Age Northern and Middle Sweden
  Ojala Karin, Ojala Carl-Gösta
  Open Archaeology 2020, 6:1 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 151-171.

  Ramqvist Per H
  Förhistoria i Medelpad. Samhälleliga förändringar ca 7000 f.Kr. – 1100 e.Kr. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 1-38.

  Ramqvist Per H
  Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå universitet : 1998 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Ramqvist Per H
  Högom. Gravar och boplatser. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr.
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 39-168.

  Ramqvist Per H
  Silverdepåer och gravhögar. Mittnorden under det första Årtusendet e.Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid. 169-186.

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Second Edition. Oxford: Oxford University : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Amsterdam: Elsevier : 2008 :
  Fulltext

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Den angivna litteraturen omfattar ca 3000 sidor. På samtliga moment kan tillkomma artiklar som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Arkeologin i samhället

  Arnold Bettina
  "Arierdämämerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 :
  http://http:www.jstor.org/stable/40023592
  Obligatorisk

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 205-445 (241 s)

  Biörnstad Margareta
  Vindelälven - ett genombrott för en ny syn på bevarande.
  En lång historia ... Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology and Ennvironment 19: 67-79 Umeå (13 s) : 2005 :
  Obligatorisk

  Danielsson Robert
  Handbok i fornminnesvård.
  Riksantikvarieämbetet. Huskvarna : 2006 :
  http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
  Obligatorisk

  Kulturmiljölagen
  Kulturmiljölagen :
  kulturmiljölagen
  Obligatorisk

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Obligatorisk

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi (2kap, 10-13 §§)
  Riksantikvarieämbetet : 2012 :
  http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/Vägledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 123 s

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Wahlberg Katty
  Nordic academic press : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 152 s

  Referenslitteratur: Trigger, Bruce 2006. A History of Archaeological Thought (2nd Ed.) Cambridge University Press (710 s).

  Moment 2. arkeologisk metod och teori

  Andrefsky William
  The Analysis of stone tool procuremment, productio and matintenance
  Online : 2009 :
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10814-008-9026-2
  Obligatorisk

  Antonson Hans
  Landskap och ödesbölen : Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen
  Stockholm : Univ. : 2004 : 251 s. :
  ISBN: 91-7265-831-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 213-221

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkelogi.
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/
  Obligatorisk

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsson Stefan
  Om strategiska metoder vid stadsarkeologiska undersökningar. Aktuella metodfrågor
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (9 s) : 2004 :
  Obligatorisk

  Olsen Björnar
  Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
  Universitetsforlaget. Oslo. Svensk utgåva 2003: Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. (319 s) : 1997 :
  Obligatorisk

  Petersson Håkan
  Analys av västsvensk mesolitisk kronologi. en illustration av korrespondensanalysens fördelar. Aktuella metodfrågor
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 58. (22 s) : 2004 :
  Obligatorisk

  Rundkvist Martin
  Domed oblong brooches of Vendel period Scandinavia : Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the early Viking period
  Academia.edu : 2012 :
  http://www.academia.edu/217395/Domed_oblong_brooches_of_Vendel_Period_Scandina_via
  Obligatorisk

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Obligatorisk

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Archaeology : the key concepts
  Renfrew Colin, Bahn Paul G.
  London : Routledge : 2005 : 298 s. :
  ISBN: 0-415-31757-6 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 312 s. Referenslitteratur

  Trigger Bruce G.
  A history of archaeological thought
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : xx, 710 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006007559-d.html
  ISBN: 0-521-84076-7 (hbk.) :
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Hulthen, Birgitta 2013. Keramikkompendium. Rererenslitteratur

  Moment 3. Forntid i Europa

  Cunliffe Barry W.
  The Oxford illustrated history of prehistoric Europe
  Oxford : Oxford Univ. Press : 2001 : ix, 532 s., [24] pl.-s. :
  ISBN: 0-19-285441-0 (hft.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 544 s

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The rise of Bronze Age society : travels, transmissions and transformations
  Kristiansen Kristian, Larsson Thomas B.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2005 : 449 s. :
  ISBN: 0-521-60466-4 (paperback)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur: Jensen, Jörgen 2006. Danmarks Oldtid. Online: http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid

  Moment 4. Nordlig arkeologi

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samernas historia fram till 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjornar
  Stockholm: Liber : 2006 :
  Obligatorisk

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Svensk utgåva 2006

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 129 s

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Obligatorisk

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Obligatorisk

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  -2005. Mittnorden under det första årtusendet e Kr. Kompendium. (ca 150). Obligatorisk

 • Giltig från: 2017 vecka 45

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Arkeologin i samhället

  Arnold Bettina
  "Arierdämmerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 : : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.294-312

  Kulturmiljölag (1988:950)
  Svensk författningssamling 1988:950 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Obligatorisk

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Wahlberg Katty
  Nordic academic press : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 152 s

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi
  Riksantikvarieämbetet : 2012-2016 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Moment 2. Arkeologisk metod och tolkning

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologi
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 6-8

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.249-294

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Obligatorisk

  Moment 3. Forntid i Europa

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 3-6 och kapitel 11-13

  Moment 4. Nordlig arkeologi

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns till salu hos studieadministratör på institutionen

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Relevanta sidor

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 129 s

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Obligatorisk

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Obligatorisk

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ramqvist Per H
  Mittnorden under det första årtusendet e Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kompendium (ca 150 s). 2005

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Science: 2007 : 2007 :
  Fulltext

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 1

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Moment 1. Arkeologin i samhället

  Arnold Bettina
  "Arierdämmerung": race and archaeology in Nazi Germany
  World Archaeology. Vol. 38, No 1. taylor Francis Ltd (25 s) : 2006 : : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1

  Baudou Evert
  Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
  ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.205-445

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.294-312

  Kulturmiljölag (1988:950)
  Svensk författningssamling 1988:950 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Lynott Mark
  Ethical Principles and Archaeological Practive: Development of an Ethics Polity
  American Antiquity, vol. 62, No. 4 : 1997 :
  http://www.jstor.org/stable/281879?seq=1
  Obligatorisk

  Ojala Carl-Gösta
  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe.
  Occasional papers in archaeology 47. Uppsala universitet. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala (353 s) : 2009 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108857
  Obligatorisk

  Publik arkeologi
  Svanberg Fredrik, Wahlberg Katty
  Nordic academic press : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 152 s

  Vägledning för tillämpning av KML Uppdragsarkeologi
  Riksantikvarieämbetet : 2012-2016 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Moment 2. Arkeologisk metod och teori

  Arwill-Nordbladh Elisabeth
  Genusforskning inom arkeologi
  Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
  Balme Jane, Paterson Alistair
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 6-8

  Archaeology : an introduction
  Greene Kevin, Moore Tom
  5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
  ISBN: 9780415496384 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid.249-294

  Gräslund Bo
  Arkeologisk datering
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
  ISBN: 91-44-61921-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johnson Matthew
  Archaeological theory : an introduction
  2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. :
  ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Spång Lars-Göran
  Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.
  Länsmuseet i Västernottland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9 (39 s). Online : 2005 :
  http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/53349_ca_object_representations_media_39267_original.pdf
  Obligatorisk

  Moment 3. Forntid i Europa

  Tusen års europahistorie : romere, germanere og nordboere
  Hedeager Lotte, Tvarnø Henrik
  Oslo : Pax : 2001 : 323 s. :
  ISBN: 82-530-2251-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vandkilde Helle
  Culture and change in Central European prehistory : 6th to 1st millennium BC
  Aarhus : Aarhus Universtity Press : 2007 : 215 s. :
  ISBN: 9788779342453
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 3-6 och kapitel 11-13

  Moment 4. Nordlig arkeologi

  Baudou Evert
  Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
  1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
  ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns till salu hos studieadministratör på institutionen

  Carlsson Anders
  Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
  Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
  ISBN: 9789163787638
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Relevanta sidor

  Samenes historie fram til 1750
  Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
  Oslo : Cappelen : 2004 : 427 s. :
  ISBN: 82-02-19672-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hällbilder & hällbildernas rum
  Klang Lennart, Lindgren Hyvönen Britta, Ramqvist Per H.
  Örnsköldsvik : Regional arkeologi, Mitthögskolan : 2002 : 132 s. :
  ISBN: 91-631-2322-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: 129 s

  Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal. Yr BP
  Larsson Thomas, Rosqvist Gunhild, Ericsson Göran, Heinerud Jans
  Journal of Northern Studies, vol 8, Nr 1: 9-30. (23 s) : 2012 :
  Obligatorisk

  Living at the margin of the retreating Fennoscandian Ice Sheet: The early Mesolithic sites at Aarevaara, northernmost Swseden
  Möller Per, Östlund Olof, Barnekow Lens, Sandgren Per, Palmbo Frida, Willerslev Eske
  The Holocene 22 (12 s) : 2012 :
  http://hol.sagepub.com/content/23/1/104.short
  Obligatorisk

  Nunes Milton
  The sea Giveth. The Sea Taketh: The Role of Marine Resources in Northern Ostrobothnia, Finland, 4000-2000 B.C.
  Arctic Anthropology, vilume 46, Numbers 1-2, 2009. Univeristy of Wisconsin Press. (s.167-175). : 2009 :
  http://muse.jhu.edu/journals/arctic_anthropology/v046/46.1-2.nunez.pdf
  Obligatorisk

  Price Theron Douglas
  Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
  New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
  ISBN: 9780190231972
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Relevanta sidor

  Ramqvist Per H.
  Arnäsbacken : en gård från yngre järnålder och medeltid
  Umeå : [Univ.] : 1998 : [8], 149 s. :
  ISBN: 91-7191-495-1 ; 152:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ramqvist Per H
  Mittnorden under det första årtusendet e Kr
  Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kompendium (ca 150 s). 2005

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 : 2008 :
  Fulltext

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Science: 2007 : 2007 :
  Fulltext