"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologisk studiepraktik (fritt val), 15 hp

Engelskt namn: Practical Training in Archaeology

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 1AR064

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Under kursen tillämpar studenten sina teoretiska kunskaper inom ämnet arkeologi/miljöarkeologi praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta teoretiska kurser och framtida yrkesverksamhet.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse:
- ha visat god förståelse för hur tidigare tillägnade teoretiska kunskaper och färdigheter kan användas i praktiska tillämpningar

Färdighet och förmåga:
- ha visat god förmåga att självständigt tillämpa sina ämneskunskaper i sin yrkesroll
- ha visat god förmåga att samarbeta i arbetsgrupper på ett tillfredsställande sätt
- ha visat god förmåga att verkställa tilldelade arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt
- ha visat god förmåga att planera och organisera sitt arbete
- ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha visat god förmåga att bedöma utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

 

Behörighetskrav

Univ.: 90 hp kurser i arkeologi eller miljöarkeologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar praktik på heltid under minst nio veckor och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med praktikhandledaren vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatspraktikhandledare. Efter avslutad praktik ska studenten delta i ett kursgemensamt seminarium.

Examination

Examination
Efter avlutad praktik sker examinationen genom aktivt seminariedeltagande och genom inlämning av en skriftlig rapport. På seminariet och i rapporten ska studenten redogöra för praktikens uppläggning, innehåll och genomförande. Rapporten ska därutöver innehålla studentens bedömning av utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna.

I examinationen ingår också arbetsplatspraktikhandledarens skriftliga bedömning av hur väl studenten har uppnått målen avseende självständighet, samarbetsförmåga samt förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifterna.

Betyg
På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att seminariedeltagandet, rapporten och arbetsplatspraktikhandledarens bedömning är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Underkännande av student under pågående praktik
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Praktiken avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat
 
I samband med ett beslut om underkännande under pågående praktik ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja praktik på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 
Begränsning av provtillfällen
Antalet praktikperioder en student kan genomgå för att uppnå godkänt resultat är begränsat till två.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.