Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 2:1, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 2:1

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR202

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-25

Innehåll

Kursen behandlar den västerländska arkitekturens stilhistoria samt de västerländska städernas utformning i ett historiskt
perspektiv. Stilbegreppet och historieskrivningen undersöks och omvärderas genom utblickar mot andra kultursfärer
samt genom undersökningar av begreppen komposition, transformation och intervention. Studierna kommer att vara
både teoretiska och praktiska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för arkitekturens stilhistoria
- redogöra för stadens utformning i ett historiskt perspektiv
- beskriva och reflektera kring stilbegreppet och historieskrivningen
- analysera en historisk byggnad med hjälp av arkitektens verktyg

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna: 5AR131: Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp), 5AR132: Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp), 5AR133: Arkitekturteknik 1:1 (3 hp), 5AR134: Arkitekturteori 1:1 (6 hp), 5AR135: Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp), 5AR136: Arkitekturteknik 1:2 (3 hp), 5AR137: Arkitekturteori 1:2 (6 hp), 5AR138: Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier och praktiska övningar i grupp.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär samt godkänt på de muntliga och skriftliga uppgifterna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Benevolo Leonardo
History of modern architecture : Vol. 1 The tradition of modern architecture
Cambridge, Mass. : M.I.T. press : 1977 : xxxiv, 374 s. :
ISBN: 0262020815
Se bibliotekskatalogen Album

Collins Peter
Changing ideals in modern architecture, 1750-1950 [Elektronisk resurs]
Montreal : McGill-Queen's University Press : c1998. : xiv, 308 p. :

A history of architecture on the comparative method
Fletcher Banister, Cordingley R.A.
17. ed. : London : Athlone Pr. : 1961 : 1364 s. :

Frampton Kenneth
Modern architecture : a critical history
Rev. and enl. ed. : London : Thames and Hudson : 1985 : 360 s. :
ISBN: 050020201X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Frampton Kenneth
Modern architecture : a critical history
4. ed., rev., expanded and updated : London : Thames & Hudson : 2007 : 424 s. :
ISBN: 0-500-20395-4
Se bibliotekskatalogen Album

Gothic architecture
Grodecki Louis, Prache Anne, Recht Roland
New York : Electa/Rizzoli : 1985 : 221 s. :
ISBN: 0-8478-0473-9
Se bibliotekskatalogen Album

Hitchcock Henry-Russell
Architecture : nineteenth and twentieth centuries
Harmondsworth : 1958 : 498 s., pl.-bl. :

Kaufmann Emil
Architecture in the age of reason : baroque and post-baroque in England, Italy, and France
Cambridge, Mass. : Harvard University Press : 2013 : 293 s. :
ISBN: 9780674334007
Se bibliotekskatalogen Album

Martin Roland
Greek architecture : architecture of Crete, Greece, and the Greek world
London : Faber : 1988 : 201 s. :
ISBN: 0-571-15069-1
Se bibliotekskatalogen Album

Neoclassical and 19th century architecture. : 2 The diffusion and development of classicism and the Gothic revival
Middleton Robin, Watkin David
415 s. :
ISBN: 0-8478-0851-3
Se bibliotekskatalogen Album

Neoclassical and 19th century architecture : 1 The enlightenment in France and in England
Middleton Robin, Watkin David
1987 : 206 s. :
ISBN: 0847808505
Se bibliotekskatalogen Album

Murray Peter
The architecture of the Italian Renaissance
2. enl. ed. : London : cop. 1969 : 252 s. :
ISBN: 0-500-18101-2
Se bibliotekskatalogen Album

Norberg-Schulz Christian
Meaning in western architecture
Rev. ed. : New York : Rizzoli : 1980 : 236 s. :
ISBN: 0-8478-0319-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pevsner Nikolaus
An outline of European architecture
7. [rev.] ed. with new bibliogr. : Harmondsworth : 1963, pr. 1968 : 496 s. :
ISBN: 0140135243
Se bibliotekskatalogen Album

Wittkower Rudolf
Architectural principles in the age of humanism.
New York : 1971 : 173 s. :
ISBN: 0-393-00599-2
Se bibliotekskatalogen Album