Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 2:2, 3 hp

Engelskt namn: History of Architecture 2:2

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5AR206

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-09

Innehåll

Kursen behandlar det offentliga rummets historia. Kursen syftar till att ge studenten kännedom om hur makt har
medierats och representerats i offentliga rum samt ge olika teoretiska och praktiska perspektiv på hur detta kan
analyseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för det offentliga rummets historia
- analysera det offentliga rummet ur teoretiska och praktiska perspektiv
- dokumentera en analys av ett offentligt rum ur olika perspektiv

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR200: Arkitekturprojekt 2:1 (15 hp)
5AR201: Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
5AR202: Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
5AR203: Arkitekturteknik 2:1 (3 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och fältstudier samt en studieresa eller alternativ uppgift.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att den obligatoriska skriftliga uppgiften är godkänd.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande
innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.