"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 3:1, 15 hp

Engelskt namn: Architecture Project 3:1

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5AR300

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen syftar till att undersöka av förhållandet mellan brukare och arkitektur. Kursen undersöker och utvecklar en förståelse för globala tendenser inom arkitektur och stadsbyggnad genom att kartlägga olika aspekter av en urban kontext.

Projektarbetet baseras på kartläggning av brukaraktivitet och rumssammanhang i en urban bebyggelse. Relationen mellan den urbana bebyggelsen och invånarna undersöks och registreras i olika skalor.

Undersökningen och dokumentationen utgör basen för tolkning och gestaltning av nya sociala och kulturella arkitektoniska förslag som kan förbättra den existerande situationen inom den lokala bebyggelsen. Studenterna undersöker genom denna process, vilka roller arkitekten kan spela inom komplexa urbana kontexter.

Kursen är indelad i tre moment:

  1. Bakgrund och metod, 1.5 hp
  2. Undersökning och strategi, 6.0 hp
  3. Rumslig tolkning, 7,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utföra fältstudier och intervjuer med syfte att kartlägga sociala och fysiska aspekter av en urban kontext.
  • Använda kollaborativa arkitektoniska metoder, med utgångspunkt i en kulturell kontext, med syfte att åstadkomma rumsliga lösningar.
  • Visa förmåga att analysera och tolka komplex information.
  • Reflektera över analys och tolkning med syfte att skapa en arkitektonisk strategi.
  • Utforma ett byggnadsprogram baserat på kartläggning och strategi.
  • Utveckla och redovisa byggnaden och dess sammanhang genom ritningar, bilder och modeller.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR204: Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
5AR205: Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
5AR206: Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
5AR207: Samhällsplanering 1 (6 hp)
5AR208: Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier samt projektarbete individuellt och i grupp som består av analysövningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och kritiktillfällen.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras olika moment genom seminarier, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentation av den egna arbetsprocessen och resultaten. Kritiktillfällen med muntlig och visuell presentation hålls i slutet av moment 2 och moment 3.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid handledning, seminarier och fältstudier samt godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Arkitekthögskolan.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.