Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 3:2, 5 hp

Engelskt namn: Architecture Project 3:2

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 5AR304

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till begreppet stegvis design och undersöker hur det kan tillämpas på olika arkitektoniska skalor, från stadsstrukturens skala till den detaljerade materialskalan. Det främsta syftet med att utforska processen för stegvis design är att få en förståelse för hur man producerar maximal nytta med minimala resurser.
 
Kursen undersöker hur den befintliga kontexten kan ses som en resurs bestående av samhällsstrukturer, social hållbarhet, lokalt tillgängliga material, lokal tektonik, lokal expertis och programmatiska element. Dessa faktorer kommer att utvecklas och kompletteras där det finns behov av att utveckla strategier för interventioner både i den urbana skalan och i byggnadsskalan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Identifiera befintliga resurser inom en given kontext samt utveckla innovativa arkitektoniska strategier baserade på dessa resurser.
  • Analysera och diskutera begreppet stegvis design i relation till utvecklingsstrategier och deltagandeprocesser.
  • Identifiera och kritiskt bedöma de olika resurser som påverkar olika arkitektoniska skalor.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR300: Arkitekturprojekt 3:1 (15 hp)
5AR301: Samhällsplanering 2 (3 hp)
5AR302: Arkitekturhistoria 3 (4 hp)
5AR303: Arkitekturteori 3:1 (8 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier samt projektarbete individuellt och i grupp består av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning och gruppdiskussioner.

Examination

Examinationen sker skriftligt och i form av muntlig presentation med stöd av diagram, arkitektoniska modeller och annat relevant visuellt material som förberetts individuellt eller i grupp. Resultatet bedöms genom obligatoriska uppgifter samt utvärdering av dokumentationen av den egna arbetsprocessen och resultaten.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid handledning, seminarier och fältstudier samt godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinator bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.