Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteknik 2:1, 3 hp

Engelskt namn: Architectural Technology 2:1

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5AR203

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-25

Innehåll

Kursen behandlar klimatskyddets byggnadsfysiska grunder. Byggnadsfysiska principer, material samt teknologiska
lösningar undersöks genom teoretiska och praktiska övningar.
Kursen är indelad i två moment:
Moment 1: Klimatskydd som fasad 1,5 hp
Moment 2: Principer för klimatskydd 1,5 hp

 

Förväntade studieresultat

Syfte/Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- analysera klimatskyddet som en del av den arkitektoniska utformningen
- tillämpa byggnadsfysiska principer för klimatskydd i detaljerade studier
- beskriva betydelsen av arkitektur som klimatskydd

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna: 5AR131: Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp), 5AR132: Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp), 5AR133: Arkitekturteknik 1:1 (3 hp), 5AR134: Arkitekturteori 1:1 (6 hp), 5AR135: Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp), 5AR136: Arkitekturteknik 1:2 (3 hp), 5AR137: Arkitekturteori 1:2 (6 hp), 5AR138: Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbete.

 

Examination

Examination sker genom redovisning av en praktisk uppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär samt godkänt på att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.