"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteknik 2:1, 3 hp

Engelskt namn: Architectural Technology 2:1

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 5AR203

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-28

Innehåll

Kursen behandlar klimatskyddets byggnadsfysiska grunder. Byggnadsfysiska principer, material samt teknologiska lösningar undersöks genom teoretiska och praktiska övningar.

Kursen är indelad i två moduler:

  1. Klimatskydd som fasad (1,5 hp)
  2. Principer för klimatskydd (1,5 hp)

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:

  • analysera klimatskyddet som en del av den arkitektoniska utformningen
  • tillämpa byggnadsfysiska principer för klimatskydd i detaljerade studier
  • beskriva betydelsen av arkitektur som klimatskydd

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna:
Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp)
Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp)
Arkitekturteknik 1:1 (3 hp)
Arkitekturteori 1:1 (6 hp)
Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp)
Arkitekturteknik 1:2 (3 hp)
Arkitekturteori 1:2 (6 hp)
Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbete.

Examination

Examination sker genom redovisning, skriftligt och muntligt av en praktisk uppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär samt godkänt på samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla. 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.