Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 1:1, 6 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 1:1

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR134

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Innehåll

Genom undersökande av olika metoder för kommunikation och reflektion syftar kursen till att ge grundläggande
orientering i ämnet arkitekturteori samt verktyg för arkitektonisk analys.
Terminens centrala begrepp rum, objekt och kropp undersöks utifrån teoretiska, filosofiska och kommunikativa aspekter.
Studenten får lära sig att utveckla metoder för att analysera, reflektera och argumentera kring dessa begrepp samt att se
samband mellan praktisk och teoretisk kunskap. I kursen introduceras för arkitektyrket väsentliga kompetenser och
verktyg så som omvärdering, analys och argumentation, komposition, text och skiss.
Kursen består till stor del av workshops och gruppövningar i seminarieform. Det individuella arbetet är organiserat runt
studentens prövande och jämförande av nya verktyg och metoder samt kritisk läsning av och reflektion kring relevanta
texter. I detta undersöker studenten framförallt förberedelse, presentation och argumentation men även textförståelse och
kritiskt tänkande. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som bedömning.

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Kommunikation;”Arkitektoniska metoder” 2 hp
Moment 2: Arkitekturteori;”Concept of Space” 2 hp
Moment 3: Filosofi;”Rum och kropp” 2 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förklara behovet av att som arkitekt ha en reflekterande inställning
- beskriva arkitekturämnets interaktion mellan teori och praktik
- diskutera begreppen rum, objekt och kropp
- tillämpa grundläggande metoder för arkitektonisk analys och kommunikation

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska
övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och
studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment
löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att
samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den
lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär, muntlig och skriftlig presentation av en gruppuppgift samt en
godkänd individuell skriftlig examination.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid
Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.