Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 3:1, 8 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 3:1

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5AR303

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen syftar till att introducera metoder för forskning och kartläggning av samtida arkitektur och urbana system med syfte att undersöka framväxande spatiala svar.

Fokus ligger på komplexa urbana system, att observera hur de uppstår och utforska hur dessa nya system påverkar de etablerade koncepten privat, offentlig och gemensam samt att utveckla samhälleliga koncept för formella och informella system genom arkitektur.

Denna kunskap produceras genom reflekterande utövande, d.v.s. genom att reflektera över handlingar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • genom gestaltning av rum undersöka urbana miljöers komplexitet, liksom begreppen privat, offentlig och gemensam i dessa kontexter.
  • producera och uppnå kunskap och insikt om arkitektonisk gestaltning genom konstnärliga undersökningar, baserad på en reflekterande praxis.
  • kartlägga komplexa realiteter och utveckla en arkitektonisk ståndpunkt med utgångspunkt i sin individuella motivation och engagemang i samhället.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR204: Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
5AR205: Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
5AR206: Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
5AR207: Samhällsplanering 1 (6 hp)
5AR208: Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständigt arbete individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom seminarier och obligatoriska inlämningsuppgifter. Examinationen sker muntligt, skriftligt och visuellt, både individuellt och i grupp.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid seminarier, samt godkänt på de muntliga och skriftliga examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Arkitekthögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.