Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktisk vetenskap A, 4,5 hp

Engelskt namn: Arctic Science A

Denna kursplan gäller: 2012-10-15 och tillsvidare

Kurskod: 5FY105

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-01-09

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-17

Innehåll

Kursen omfattar tre moment: Moment 1, teoridel; 1,5 hp: Momentet ger en introduktion till magnetosfärsfysik, norrskensfysik och observationer, optiska fenomen i polarregionerna, pärlemormoln, snö- och isrelaterade fenomen samt klimatets påverkan på den arktiska miljön. Kursen inkluderar också en presentation av forskningsverksamheten i Kirunaområdet och studiebesök. Ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter ingår. Moment 2, laborationsdel; 1,5 hp: Delmomentet utgörs av en laborationskurs som redovisas skriftligt. Moment 3, projektdel; 1,5 hp: Delmomentet utgörs av ett projektarbete som redovisas skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - förklara hur norrsken uppstår och hur de ser ut, - beskriva hur iskristaller formas i luften, - beskriva optiska fenomen som man kan se i Arktis och förklara hur de uppstår, - diskutera anledningen till att man bedriver forskning på nordliga breddgrader, - ge exempel på hur klimatförändringar påverkar den arktiska miljön.

Behörighetskrav

Fysik B. Eller: Fysik 2 (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning, projekthandledning och handledning vid laborationer. Laborationer och projekt är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom skriftlig redovisning av delmomenten. På moment 2 och 3 sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På moment 1 och på hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för fysik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur