"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktiska Ekosystem, 15 hp

Engelskt namn: Arctic Ecosystems

Denna kursplan gäller: 2023-01-30 och tillsvidare

Kurskod: 5BI261

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-21

Innehåll

Kursen ger utökad kunskap om processer över arktiska och subarktiska terrestra ekosystem. Den ska ge förståelse för hur ekosystemprocesser regleras av abiotiska och biotiska faktorer, såsom näringstillgång, det arktiska klimatet och interaktioner mellan växt-jord och organismer. Särskilt fokus kommer att ligga på potentiella effekter av klimatförändringar på ekosystemprocesser och på återkopplingsmekanismer från arktiska ekosystem till klimatsystem. Kursen ger en översikt över hur kontroller och effekter på ekosystemprocesser beror på tidsmässiga och rumsliga skalor. Att vara i och uppleva den arktiska miljön och dess ekosystem är en väsentlig del av kursen och exkursioner i olika ekosystem ingår. Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Center i Abisko och har en stark koppling till pågående forskning. Kostnader för resa tur och retur Abisko samt boende i Abisko står studenten för.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Teoretisk del, 7.5 högskolepoäng
Denna del består av föreläsningar, seminarier och exkursioner för att ge fördjupade kunskaper och förståelse för ekologiska processer i arktiska och subarktiska terrestra miljöer. Ekologiska frågor behandlas från processnivå till landskapsnivån och över olika tidsskalor. Klimatförändringarnas effekter på arktiska och subarktiska ekosystem och deras potentiella återkoppling diskuteras.

Modul 2, Projektarbete, 7.5 poäng
Denna del omfattar en fördjupad studie av abiotiska och biotiska processer i arktisk och subarktiska terrestra ekosystem för att ge direkt erfarenhet i arktiskt ekologisk forskning. Projektarbetet görs i mindre grupper och omfattar alla delar av ett forskningsprojekt inklusive hypotesprövning, planering och genomförande av fältarbete, analys av data och rapportskrivning. Hypotesen ska testas och resultaten kommer att presenteras både muntligt och som en skriven rapport.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:

Modul 1, Teoretisk del
FSR1 tillämpa ett analytiskt förhållningsätt till ekologin i terrestra arktiska och subarktiska ekosystem från process till ett landskapsperspektiv och över olika tidsskalor
FSR2 tillämpa ett analytiskt förhållningssätt till pågående och möjliga framtida effekter av klimatförändringar på arktiska som inkluderar subarktiska ekosystem och hur terrestra processer återkopplar till dessa.
FSR3 formulera genomförbara hypoteser som relaterar till effekterna av en eller två potentiella interagerande ekologiska faktorer i arktiska ekosystem processer. 
Modul 2, Projektarbete
FSR4 tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt för att planera och genomföra en fördjupad vetenskaplig studie inom arktisk terrester ekologi
FSR5 inhämta, bearbeta, analysera och tolka information om ekologiska processer,
FSR6 analysera och jämför resultaten i relation till publicerad litteratur inom ämnet,
FSR7 presentera resultaten i skrift i form av en individuellt skriven vetenskaplig rapport och muntligt i form av seminarium.

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
FSR8 kritiskt granska vetenskaplig litteratur för att tolka vetenskapliga resultat.
FSR9 kritiskt granska vetenskaplig litteratur för att formulera följder eller konsekvenser av egna och/eller publicerade resultat i ett vidare perspektiv
FSR10 tillämpa kursens innehåll för att formulera nya frågeställningar och hypoteser.

Behörighetskrav

120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp biologi, eller motsvarande kunskaper.
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) och är förlagd till Abisko naturvetenskapliga station. Kursen är organiserad i form av heltidsstudier. I undervisningen ingår föreläsningar, seminarier samt terrestra och akvatiska fält- och laboratoriemoment. Seminarier, redovisningar, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Ett större projektarbete är obligatoriskt vilket inkluderar en skriftlig rapport, seminarier och inlämning av insamlad forskningsdata. 

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom redovisning av projektarbete. Projektarbetet skall analysera processer relevanta för subarktiska-alpina samhällen.
Modul 1

  • På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
  • På muntligt seminarium (U) eller godkänd (G)

Modul 2

  • Skriftlig projektrapport sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
  • På metod seminarium sätts något av betygen (U) eller godkänd (G)
  • På resultat seminarium sätts något av betygen (U) eller godkänd (G)

För helkurs sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten. Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform för individuell anpassning i enlighet med Regler för betyg och examination.  

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.