Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktiska miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Arctic Environments

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 5GV097

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-11-04

Innehåll

Målet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för de biogeokemiska processerna som driver förändringar i den Arktiska miljön. I kursen ingår både teoretiska moment samt praktiska fältbaserad undervisning. Som student kommer du att både uppleva och få praktisk erfarenhet av att studera de processer som är av betydelse för miljöförändringar i Arktisk, det globala klimatet samt framtida geopolitik. Inom kursen ingår en längre exkursion där studenter förväntas kunna övernatta i tält i Svensk fjällmiljö och utföra biogeokemiska studier av närmiljön. Studieort är Abisko.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs, för betyget G, skall den studerande kunna:
Modul 1 Praktik 2,5 hp 
1. Praktiskt kunna utföra och förstå metoder som används för att studera miljöproblem kopplat till den Arktiska miljön

Modul 2 Projekt 5 hp
2. Med viss handledning planera, genomföra och dokumentera en process av relevans för den Arktiska miljön samt redovisa slutsatserna av detta arbete i form av en muntlig redovisning
 
Efter avklarad kurs, för betyget VG, skall den studerande kunna under seminarier och redovisningar:
3.Uppvisa fördjupade kunskaper rörande processer i den Arktiska miljö
4.Uppvisa en god förståelse för vetenskaplig litteratur rörande kursens tema
5.Kunna integrera vetenskaplig information från flera vetenskapliga studier och bidra med relevanta vetenskapliga diskussioner
6. Utvärdera eget data och konklusioner i relation med befintlig vetenskaplig litteratur rörande den arktiska miljön

Behörighetskrav

60 hp Geovetenskap/Naturgeografi och 30 hp Biologi eller 60 hp Biologi och 30 hp Geovetenskap/Naturgeografi, eller motsvarande.

Examination

Examinationen sker dels löpande under litteraturseminarier, fältarbete, samt vid muntligpresentation av fältstudieresultat. I examinationen ingår också opposition på andra studentens studier. På seminarium och muntlig presentation sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. TILLGODORÄKNANDE prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.