Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, komposition och musikteori 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Arranging, composing and music theory 1

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2017-08-01

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att vidareutveckla dina kunskaper inom arrangering, komposition och
musikteori. Grundinnehållet bygger på genomgångar, videoföreläsningar, diskussioner kring fördjupning av stilpraxis
arrangering och komposition inom olika musikaliska kontexter och för olika instrumentsättningar. Kontinuerlig individ
och gruppbaserad respons fungerar som ett verktyg för lärande och utveckling i sammanhanget. Den konstnärliga
kompositions- och arrangeringsprocessen sätts även i ett vetenskapligt perspektiv genom instudering och analys av
litteratur och forskning inom området. Ett fortlöpande spår genom kursens gång är en tydlig musikteoretisk förankrin
fördjupning, samt en kontinuerlig praktisk tillämpning av olika aspekter av det musikteoretiska områdets olika delar.
Kursen ges helt på distans, genom lärplattform.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
 • Redogöra för samt tillämpa olika tekniker inom arrangering och komposition
 • Tillägna sig och vidareutveckla musikteoretisk kunskap samt tillämpa densamma i eget musikskapande
 • Hantera grundläggande programvara och digitala verktyg för arrangering och komposition
 • Genomföra färdiga musikaliska verk baserade på egna konstnärliga

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och diskussioner. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursens gång. Examination grundas på individuella uppgifter o
redovisningar. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes konstnärliga förmåga
omsätta musikaliska idéer, musikteoretiska kunskaper och digitala verktyg i sitt konstnärliga skapande. Vid betygsätt
används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov
erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan uppre
enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehå
sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har
underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen begära att anna
examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller
yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
 

Övriga föreskrifter

 I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Ingelf Sten
  Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor. Faktadel
  Hjärup : Sting musik : 1995 : 160 s. :
  ISBN: 9197113344
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ingelf Sten
  Lär av mästarna : klassisk harmonilära. Faktadel
  Hjärup : Sting musik : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 9197113395
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Roine
  Stora musikguiden : musikteori för alla
  2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-86825-04-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma. Ytterligare kurslitteratur kommer även tillhandahållas av lärare under kursens gång.

  Referenslitteratur

  Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
  Hjortek Hans, Johansson K. G.
  [Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
  ISBN: 9789186825508
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tyboni Börje
  Noter :b handbok i traditionell notering
  Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
  ISBN: 91-7748-029-5
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 24

  Adler Samuel
  The study of orchestration
  3. ed. : New York : Norton : 2002 : 839 s. :
  ISBN: 039397572X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Alvehus Johan
  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
  ISBN: 978-91-47-09915-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
  Hjortek Hans, Johansson K. G.
  [Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
  ISBN: 9789186825508
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ingelf Sten
  Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor
  Hjärup : Sting musik : 1995 : 2 vol. + :
  ISBN: 91-971133-4-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ingelf Sten
  Lär av mästarna : klassisk harmonilära. Faktadel
  Hjärup : Sting musik : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 9197113395
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Roine
  Stora musikguiden : musikteori för alla
  2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-86825-04-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tyboni Börje
  Noter :b handbok i traditionell notering
  Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
  ISBN: 91-7748-029-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma. Ytterligare kurslitteratur kommer även tillhandahållas av lärare under kursens gång