"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, komposition och musikteori 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Arranging, composing and music theory 2

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-01

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom arrangering, komposition och musikteori. Grundinnehållet bygger på genomgångar, videoföreläsningar och diskussioner kring fördjupning av stilpraxis för arrangering och komposition inom olika musikaliska kontexter och för olika instrumentsättningar. Kontinuerlig individuell- och gruppbaserad respons fungerar som ett verktyg för lärande och utveckling i sammanhanget. Den konstnärliga kompositions- och arrangeringsprocessen sätts även i ett vetenskapligt perspektiv genom instudering och analys av litteratur och forskning inom området. Ett fortlöpande spår genom kursens gång är en tydlig fördjupad musikteoretisk förankring samt en kontinuerlig praktisk tillämpning av olika aspekter av det musikteoretiska områdets olika delar. Kursen ges helt på distans genom lärplattform.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • På ett fördjupat sätt redogöra för samt tillämpa olika tekniker inom arrangering och komposition
  • Vidareutveckla musikteoretisk kunskap samt tillämpa densamma i eget musikskapande'Hantera programvara och digitala verktyg för arrangering och komposition
  • Genomföra färdiga musikaliska verk baserade på egna fördjupade konstnärliga idéer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Arrangering, komposition och musikteori 1 7.5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är distans- och nätbaserat med både individuella och seminariebaserade moment

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursens gång. Examination grundas på individuella uppgifter och redovisningar. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes konstnärliga förmåga att omsätta musikaliska idéer, musikteoretiska kunskaper och digitala verktyg i sitt konstnärliga skapande. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 46

Ingelf Sten
Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor
Hjärup : Sting musik : 1995 : 2 vol. + :
ISBN: 91-971133-4-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

referenslitteratur

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Se Umeå UB:s söktjänst