Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, Komposition och Musikteori 3, 7,5 hp

Engelskt namn: Arranging, Composition and Music Theory 3

Denna kursplan gäller: 2018-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 1MU030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-29

Innehåll

Kursen innefattar grundläggande arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Kursen är en webbaserad distanskurs och är uppgiftsbaserad med ett särskilt fokus på klang som musikalisk parameter. Kursinnehållet bygger på videoföreläsningar samt ett antal liveseminarier som tas del av via digital lärplattform. Feedback och återkoppling ges kontinuerligt som ett verktyg för fortsatt fördjupning. Musikteoretisk förankring och tillämpning speglar kursen genomgående.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
  • Självständigt skapa egna kompositioner och arrangemang med fokus på klang som musikalisk parameter.
  • Hantera olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering
  • Grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i musikskapande och arrangering.
  • Förstå och sedan tillämpa grundläggande musikteori i eget skapande med fokus på klang som musikalisk parameter.
  • Skriftligt reflektera och redogöra för den egna kreativa processen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Arrangering, komposition och musikteori 2, 7.5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är en webbaserad distanskurs som ges via digital lärplattform. Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och diskussioner. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen.
 

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursens gång. Examination grundas på individuella uppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs att studenten kan förstå och redogöra för grundläggande musikteoretiska begrepp samt tillämpa dessa i egna kompositioner och arrangemang med fokus på klang som musikalisk parameter.

För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes konstnärliga förmåga och att genom gediget hantverkskunnande kunna omsätta musikaliska idéer av musikteoretiska kunskaper i sina kompositioner och arrangemang. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och om praktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.