"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, komposition och musikteori B, 30 hp

Engelskt namn: Arranging, Composing and Music Theory B

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1MU050

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-08

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill fortsätta utveckla sina kunskaper inom arrangering, komposition och musikteori och är en fortsättningskurs som bygger vidare på ämnesinnehållet i kursen Arrangering, Komposition och Musikteori 30 hp. Innehållet bygger på genomgångar, videoföreläsningar, diskussioner kring stilpraxis för arrangering och komposition inom olika musikaliska kontexter och för olika instrumentsättningar. Kontinuerlig individuell- och gruppbaserad respons fungerar som ett verktyg för lärande och utveckling i sammanhanget. Den konstnärliga kompositions- och arrangeringsprocessen sätts även i ett vetenskapligt perspektiv genom instudering och analys av litteratur och forskning inom området. Ett fortlöpande spår genom kursens gång är en tydlig musikteoretisk förankring samt en kontinuerlig praktisk tillämpning av olika aspekter av det musikteoretiska områdets olika delar.
 
Moment 1
Momentet innefattar arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Fokus ligger på tillämpning av dessa beståndsdelar inom temana; melodiskapande och harmonik. Uppgifterna innefattar praktisk tillämpning av musikteoretiska kunskaper i relation till fundamentala musikaliska byggstenar såsom melodik, och harmonisering, samt musikaliska analysverktyg.

Moment 2
Momentet innefattar vidare arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Fokus ligger på tillämpning av dessa beståndsdelar inom temat; flerstämmighet. Uppgifterna innefattar praktisk tillämpning av musikteoretiska kunskaper med utgångspunkt i flerstämmighet, musikaliska lager och fyrstämmig sats.
 
Moment 3
Momentet innefattar arbete inom arrangering och komposition med fokus på klang och sound. Detta utifrån studier i analoga, såväl som digitala musikinstruments och ljudbearbetningsprograms klangliga och tekniska möjligheter och begränsningar.
 
Moment 4
Momentet innefattar arbete med musikens övergripande former och strukturer. Momentet sammanbinder de tidigare momenten, vilket utmynnar i ett tvådelat musikaliskt och skriftligt examinerande projektarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Moment 1 - 7,5 HP
 
Kunskap och förståelse

 • om tillämpning av olika digitala verktyg i arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik.
 • om musikens byggstenar såsom puls, takt, rytm och tonhöjd i arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik. 

Färdighet och förmåga

 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa samt utveckla melodier
 • att självständigt skapa samt utveckla harmonik i förhållande till melodik
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att förstå och sedan tillämpa musikteori i eget skapande
 • att värdera och redogöra för den egna kreativa processen 

 Moment 2 - 7,5 HP

Kunskap och förståelse

 • om tillämpning av olika digitala verktyg i arrangerings- och kompositionsarbete med flerstämmighet.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i arrangerings- och kompositionsarbete med flerstämmighet.
 • för stämföringens klangliga och melodiska betydelse för det ljudande musikaliska resultatet. 

Färdighet och förmåga

 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa och utveckla melodier, harmonisering samt flerstämmiga musikaliska alster
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att förstå och sedan tillämpa musikteori i eget skapande
 • att värdera och redogöra för den egna kreativa processen 

Moment 3 - 7,5 HP

Kunskap och förståelse

 • om tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering med fokus på klang och sound.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i musikskapande och arrangering med fokus på klang och sound.
 • för olika klangliga möjligheter och dess betydelse för det ljudande musikaliska resultatet.
 • kunskaper om analoga och digitala instruments samt ljudbearbetningsprograms begränsningar och möjligheter. 

Färdighet och förmåga

 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa och utveckla musikaliska strukturer med fokus på klang.
 • att bli medveten om instrumentens och stämsättningens betydelse för musikens klang och sound.
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att förstå och sedan tillämpa musikteori i eget skapande med fokus på klang.
 • att värdera och redogöra för den egna kreativa processen 

Moment 4 - 7,5 HP

Kunskap och förståelse

 • om tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering med fokus på musikalisk form.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för musikalisk form utifrån olika perspektiv
 • för den musikaliska formens betydelse för det ljudande musikaliska resultatet. 

Färdighet och förmåga

 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa och utveckla ett större musikaliskt alster utifrån en given och definierad musikalisk storform.
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att värdera och i rapportform redogöra för den egna kreativa processen

Behörighetskrav

Univ: Arrangering, komposition och musikteori med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och diskussioner. Föreläsningar och seminarier förekommer både i realtid via lärplattform och som inspelade videoföreläsningar som tas del av via lärplattform. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Studenterna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, vid seminarium, samt vid slutdokumentation av enskilt arbete. Vid betygsättning används betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande uppgifter och delmoment är godkända.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som har underkänts vid ordinarie prov samt omprov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära ny examinator vid nästa omprov, om inte särskilda skäl talar emot detta..
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.