Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, komposition och musikteori, 30 hp

Engelskt namn: Arranging, Composing and Music Theory

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU021

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2017-08-01

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla dina kunskaper inom arrangering, komposition och musi
Grundinnehållet bygger på genomgångar, videoföreläsningar, diskussioner kring grundläggande stilpraxis för arrange
och komposition inom olika musikaliska kontexter och för olika instrumentsättningar. Kontinuerlig individuell- och
gruppbaserad respons fungerar som ett verktyg för lärande och utveckling i sammanhanget. Den konstnärliga
kompositions- och arrangeringsprocessen sätts även i ett vetenskapligt perspektiv genom instudering och analys av
litteratur och forskning inom området. Ett fortlöpande spår genom kursens gång är en tydlig grundläggande
musikteoretisk förankring samt en kontinuerlig praktisk tillämpning av olika aspekter av det musikteoretiska området
olika delar. Kursen ges helt på distans, genom lärplattform.

Förväntade studieresultat

Moment 1
Momentet innefattar grundläggande arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Fokus ligger på tillämpning av dessa beståndsdelar inom ett givet tematiskt arbetsområde. Uppgifterna innefattar praktisk tillämpning av musikteoretiska kunskaper i relation till fundamentala musikaliska byggstenar såsom melodik, tvåstämmighet och harmonisering, samt musikaliska analysverktyg. Inledningsvis kommer ni få presentera musikaliska bakgrund genom ett fritt  komponerat musikstycke, samt reflekterande skriftlig rapport.

Förväntade studieresultat

Ämneskunskaper:
 • Digitala verktyg för musikskapande 1
 • Musikteori 1
 • Arrangering 1
 • Komposition 1
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om grundläggande tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering
 • om grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i musikskapan och arrangering.
 • om tillämpning av olika verktyg inom konstnärligt relaterad musikverksamhet
 • om musikens grundläggande byggstenar såsom puls, takt, rytm och tonhöjd
Färdighet och förmåga
 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa melodier, samt grundläggande stämföring och harmonisering
 • att erhålla grundläggande musikaliska analysverktyg
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att förstå och sedan tillämpa grundläggande musikteori i eget skapande
 • att skriftligt reflektera och redogöra för den egna kreativa processen
Moment 2
Momentet innefattar vidare arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition Fokus ligger på tillämpning av dessa beståndsdelar inom ett givet tematiskt arbetsområde. Uppgifterna innefattar praktisk tillämpning av  musikteoretiska kunskaper med utgångspunkt i flerstämmighet, musikaliska lager och sträng fyrstämmig sats.

Förväntade studieresultat

Ämneskunskaper:
 • Digitala verktyg för musikskapande 2
 • Musikteori 2
 • Arrangering 2
 • Komposition 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande/komposition och arrangering
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i musikskapande/arrangering
 • om tillämpning av olika verktyg inom konstnärligt relaterad musikverksamhet
 • för stämföringens klangliga och melodiska betydelse för det ljudande musikaliska resultatet.
Färdighet och förmåga
 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa melodier, harmonisering samt flerstämmiga musikaliska alster
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att förstå och sedan tillämpa musikteorin i eget skapande
 • att skriftligt reflektera och redogöra för den egna kreativa processen
Moment 3
Momentet innefattar arbete inom arrangering och komposition med fokus på klang och sound. Detta utifrån studier i analoga, såväl som digitala musikinstruments och ljudbearbetningsprograms klangliga och tekniska möjligheter och begränsningar, samt  akustiska fenomen som över- och undertonsserien.

Förväntade studieresultat

Ämneskunskaper
 • Digitala verktyg för musikskapande 3
 • Musikteori 3
 • Arrangering 3
 • Komposition 3
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering med fokus på klang och sound.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för deras användning och betydelse i musikskapande och arrangering
 • om tillämpning av olika verktyg inom konstnärligt relaterad musikverksamhet.
 • för olika klangliga möjligheter och dess betydelse för det ljudande musikaliska resultatet.
 • kunskaper om analoga och digitala instruments samt ljudbearbetningsprograms begränsningar och möjlighet
Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering med fokus på klang och sound.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikskapande  arrangering.
 • om tillämpning av olika verktyg inom konstnärligt relaterad musikverksamhet.
 • för stämföringens klangliga och melodiska betydelse för det ljudande musikaliska resultatet.
 • kunskaper om digitala och analoga instruments begränsningar och möjligheter.
Färdighet och förmåga
 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa melodier, harmonisering samt flerstämmiga musikaliska alster.
 • att bli medveten om instrumentens och stämsättningens betydelse för musikens klang och sound.
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att förstå och sedan tillämpa musikteorin i eget skapande
 • att skriftligt reflektera och redogöra för den egna kreativa processen
 • att sammanfatta, kontextualisera och i rapportform redogöra för den egna musikaliska processen
Moment 4
Momentet innefattar arbete med musikens övergripande former och strukturer. Momentet sammanbinder de tidigare momenten, vilket utmynnar i ett tvådelat musikaliskt och skriftligt examinerande projektarbete.

Förväntade studieresultat

Ämneskunskaper
 • Digitala verktyg för musikskapande 4
 • Musikteori 4
 • Arrangering 4
 • Komposition 4
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om tillämpning av olika digitala verktyg för eget musikskapande, komposition och arrangering med fokus på klang och sound.
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikskapande arrangering.
 • om tillämpning av olika verktyg inom konstnärligt relaterad musikverksamhet.
 • för stämföringens klangliga och melodiska betydelse för det ljudande musikaliska resultatet.
 • kunskaper om digitala och analoga instruments begränsningar och möjligheter.
Färdighet och förmåga
 • i att hantera musiktekniska hjälpmedel
 • att självständigt skapa melodier, harmonisering samt flerstämmiga musikaliska alster.
 • att bli medveten om instrumentens och stämsättningens betydelse för musikens klang och sound.
 • att tillämpa musikaliska analysverktyg
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att förstå och sedan tillämpa musikteorin i eget skapande
 • att skriftligt reflektera och redogöra för den egna kreativa processen
 • att sammanfatta, kontextualisera och i rapportform redogöra för den egna musikaliska processen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och diskussioner. Seminarier, enskilda och
gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i de
praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination moment 1-4
Examination sker enskilt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Redovisningsformen kan var såväl gestaltande skriftlig, beroende på momentets karaktär.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i helhet. För betyget väl godkänd, VG, läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska, praktiska och konstnärliga in För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och prakt delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.
Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten för estetiska institutionen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 22

Adler Samuel
The study of orchestration. : Enlarged music examples from The study of orchestration
64 s. :
ISBN: 0-393-95295-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ingelf Sten
Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor
Hjärup : Sting musik : 1995 : 2 vol. + :
ISBN: 91-971133-4-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ingelf Sten
Lär av mästarna : klassisk harmonilära. Faktadel
Hjärup : Sting musik : 2008 : 222 s. :
ISBN: 9197113395
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album