"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Artificiell Intelligens i samhället, 7,5 hp

Engelskt namn: Artificial Intelligence in society

Denna kursplan gäller: 2020-03-02 och tillsvidare

Kurskod: 2IN306

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-27

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-27

Innehåll

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Kursen fokuserar AI i historisk, nutida och framtida kontext. Särskilt fokus läggs vid demokratiska och etiska problem inom AI-området.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1 Identifiera och redogöra för exempel på artificiell intelligens i kulturen.
2 Redogöra för artificiell intelligens i historisk och nutida kontext.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3 Analysera aktuella exempel på AI i samhället ur ett demokratiskt perspektiv

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment
kunna:

4 Identifiera etiska problem som artificiell intelligens kan generera i ett framtida samhälle och föreslå lösningar till problemen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 10

AIQ : hur artificiell intelligens fungerar
Polson Nick, Scott James
Göteborg : Bokförlaget Daidalos : [2018] : 333 sidor :
ISBN: 9789171735539
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dignum Virginia
Responsible artificial intelligence : how to develop and use AI in a responsible way
Cham : Springer : [2019] : viii, 127 pages :
ISBN: 3030303705
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst