"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer, 15 hp

Engelskt namn: Reconstruction after Crises and Disasters

Denna kursplan gäller: 2020-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 2KG055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: AF

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-12

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur planering och utvecklingsarbete kan bidra till att minska samhällets sårbarhet, med särskild betoning på hållbarhet samt hanteringen av risker av olika slag. Kursen ger en orientering om olika typer av extrema händelser, t ex naturkatastrofer, tekniska haverier, ekonomiska kriser, sjukdomar/pandemier, social oro och konflikter. För dessa belyses både orsaker och konsekvenser. Särskilt uppmärksammas risker relaterade till klimatförändringar. En central utgångspunkt är FNs målsättningar inom Agenda 2030. Fokus ligger emellertid på arbetet med att analysera och förebygga framtida olyckshändelser ur ett systemperspektiv. Det senare kan ske genom planering och arbete för en hållbar utveckling. I mer extrema fall kan det handla om återuppbyggande och en strävan efter att skapa mer robusta samhällsstrukturer från grunden, t ex efter omfattande naturkatastrofer eller storskaliga väpnade konflikter. Vetenskapliga studier och planeringsinstrument inom området behandlas fortlöpande under kursen. Exempel hämtas från såväl lokala och nationella/svenska sammanhang som internationella kontexter, bland annat från utvecklingsländer inom Globala Syd.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
1 visa kunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till risker och sårbarhet,
2 visa förståelse för hur kriser och katastrofer påverkar förutsättningar för en hållbar utveckling i olika geografiska sammanhang,
3 visa kunskaper om hur riskanalyser, planering och utvecklingsstrategier kan användas för att minska samhällets sårbarhet och bidra till en mer långsiktigt hållbar utveckling,
 
Färdighet och förmåga
4 visa förmåga att applicera relevanta begrepp och teorier på en konkret planeringssituation, särskilt avseende risker och sårbarhet
5 genomföra en studie med fokus på kriser och katastrofer utifrån ett hållbarhets- och planeringsperspektiv, samt att skriftligt och muntligt presentera densamma,
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6 visa förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier utifrån ett hållbarhets- och planeringsperspektiv, samt
7 visa förmåga att kritiskt granska och diskutera risk- och sårbarhetsanalyser.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella arbeten.
All undervisning på kursen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- fyra litteraturseminarier
- en  skriftlig inlämningsuppgift (PM) som genomförs i grupp och presenteras muntligt vid ett seminarium
- en skriftlig inlämningsuppgift (term paper) som genomförs individuellt och presenteras muntligt vid ett seminarium
 
Litteraturseminarierna bedöms med Godkänd eller Underkänd. Den individuella inlämnings­uppgiften (term paper) bedöms med 0-40 poäng. Den gruppvisa uppgiften bedöms med 0-20 poäng. Maxpoäng på kursen är 60. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga prov är godkända. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Gender and poverty: what we know, don’t know, and need to know for Agenda 2030
Bradshaw S, Chant S, Linneker B
Gender Place and Culture; 24;12; 1667-1688 : 2017 :

Caradonna Jeremy L.
Sustainability : a history
Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 331 pages :
ISBN: 9780199372409
Se Umeå UB:s söktjänst

Urban resilience : planning for risk, crisis and uncertainty
Coaffee Jon, Lee Peter
London : Palgrave Macmillan : 2016 : 306 sidor :
ISBN: 9781137288820
Se Umeå UB:s söktjänst

A summary of risk areas and scenario analyses 2012-2015
Karlstad : Swedish Civil Contingencies Agency : 2016 : 122 s. :
ISBN: 978-91-7383-681-4
Se Umeå UB:s söktjänst

There is no such thing as natural disaster : race, class, and hurricane Katrina
Squires Gregory, Hartman Chester
Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2006 : 311 s. :
ISBN: 0-415-95487-8
Se Umeå UB:s söktjänst

A first step towards a national risk assessment: National risk identification
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Karlstad. : 2011 :

Wildfires, responsibility and trust [Elektronisk resurs] : public understanding of Sweden's largest wildfire
Lidskog Rolf, Johansson Johanna, Sjödin Daniel
2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-37882

Liverman Diana
) Geographic perspectives on development goals: Constructive engage¬ments and critical perspectives on the MDGs and the SDGs Dialogues in Human Geography
Dialogues in Human Geography, Vol. 8(2) 168-185 : 2018 :

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, motsvarande ca 300-500 sidor.

Instructors may assign additional literature up to 500 pages