Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Att tillgängliggöra kulturarv, 7,5 hp

Engelskt namn: Making Cultural Heritage available

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1MU008

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-09

Innehåll

Kursens syfte är att ge teoretiska och metodologiska verktyg för att hantera frågor om tillgängliggörande och brukande av kulturarv, praktiskt såväl som teoretiskt.
Med utgångspunkt i teman kring historiebruk samt så kallad storytelling ger kursen ingångar till att bättre förstå hur teorier kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism.
Omvänt vill kursen även ge ingångar till att tolka hur den tillämpade verksamheten kan analyseras ur teoretisk synvinkel. Kursen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av kulturarvsfrågor.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten:
  • visa grundläggande kunskaper om historiebruk och så kallad storytelling
  • visa förståelse för centrala idéer om hur historiebruk och platsmarknadsföring och/eller storytelling kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism
  • visa grundläggande kunskap om olika aspekter av kulturarv
  • vara bekant med frågor om kulturarvs tillgängliggörande
  • självständigt kunna formulera och utföra en fördjupningsuppgift med utgångspunkt från de teoretiska begreppen historiebruk och storytelling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning. Undervisning på kursen sker via Internet. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande uppgifter i text och genom en individuellt vald uppgift i linje med kursens mål. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

-

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Aronsson Peter
Historiebruk : att använda det förflutna
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 327 s. :
ISBN: 91-44-03679-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Häger Gunnar
Öppet för alla : tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar
Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund : 2010 : 39 s. :
ISBN: 978-91-978928-0-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
ISBN: 91-7203-672-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mossberg Lena
Att skapa upplevelser : från OK till WOW!
2. rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 176 s. :
ISBN: 9789144091747
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

RAÄ rapport från 2015: Plattform Kulturhistorisk värdering och urval
Riksantikvarieämbetet : 2015 :
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%c3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%c3%a4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Obligatorisk

Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer