Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Investigating and Evaluating Digital Environments

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2022-05-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN118

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen behandlar produktion av vetenskaplig kunskap inom informatikämnet. Utifrån några aktuella forskningsområden studeras kvalitativ, kvantitativ och experimentell ansats till vetenskapliga studier. Ansatsernas skillnader och likheter studeras med avseende på centrala delar i forskningsprocessen som exempelvis ämnesval, problemformulering, begreppsdefinitioner, kunskapsprodukt, val av datainsamlings- och analysmetoder samt redovisning av resultat. Under kursen behandlas även paradigmbegreppet och olika forskningsetiska frågor.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.     Beskriva olika kunskapsprodukter som kan utgöra resultatet av en vetenskaplig studie.
2.     Redogöra för val av forskningsansats i relation till mål, kunskapsbidrag och kunskapsprodukter.
3.     Redogöra för olika vetenskapliga metoder för datainsamling och analys.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4.     Planera och utforma en vetenskaplig studie inom ämnet informatik.
5.     Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6.     Visa förmåga att att reflektera över egna ställningstaganden i samband med forskningsdesign.
7.     Identifiera situationer där behov av ytterligare kunskap finns, och där den egna kompetensen behöver utvecklas.
8.     Uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till teorier, litteratur och kunskapskällor av olika slag.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och ett grupparbete. Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 11

  Kurslitteratur

  Researching information systems and computing
  Oates Briony J., Griffiths Marie, McLean Rachel
  Second edition : Thousand Oaks : SAGE : [2022] : xxii, 349 pages :
  ISBN: 9781529732689
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Kurslitteratur

  Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok
  Eriksson Lars Torsten, Hultman Jens
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 211 s. :
  ISBN: 9789147114382
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kvalitativ forskning från start till mål
  Yin Robert K., Retzlaff Joachim
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 324 s. :
  ISBN: 978-91-44-07830-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen).