"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 15 hp

Engelskt namn: Develop Learning Environments in School and Everyday Life, Intellectual Disability

Denna kursplan gäller: 2022-01-31 och tillsvidare

Kurskod: 6SP062

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-09-18

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

I kursens första modul Normer, värden och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, behandlas intellektuell funktionsnedsättning, samverkan med vårdnadshavare och olika professioner, särskolans styrdokument, speciallärarens uppdrag och lärmiljöns betydelse för elevers lärande och utveckling utifrån historiska, samhälleliga och specialpedagogiska perspektiv. Modulen behandlar även rättighetslagstiftning i relation till elevgruppen. 
 
Den andra modulen Lärmiljö, inkludering och delaktighet 7,5 hp berör relationen mellan omsorg och lärande, aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag i relation till aktuell forskning, teorier om lärande och undervisning samt hur samhälleliga processer och sociala kategorier såsom till exempel kön, etnicitet, social klass och sexualitet, möjliggör eller hindrar delaktighet och inkludering för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 15.0 hp
Develop Learning Environments in School and Everyday Life - Intellectual Disability, 15.0 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Modul 1: Normer, värden och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika perspektiv på innebörden av intellektuell funktionsnedsättning i relation till elevers behov av allsidig kunskapsutveckling
 • redogöra för intellektuell funktionsnedsättning i ett historiskt och nutida perspektiv i relation till samhällsutveckling och kunskap om lärande 
 • visa kunskap om vikten av samverkan med olika professioner samt visa förståelse för  vårdnadshavares perspektiv

Färdigheter och förmåga

 • visa kännedom om internationella och nationella styrdokument som reglerar utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning i relation till den egna yrkesprofessionen  avseende delaktighet och inkludering
 • tolka och analysera rättighetslagstiftning som omfattande individer med intellektuell funktionsnedsättning i relation till den egna yrkesprofessionen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera betydelsen av samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och andra professioner

Modul 2: Lärmiljö, inkludering och delaktighet 7,5 hp

Kunskap och förståelse

 • visa kännedom om nationella styrdokument i undervisningsplanering med tonvikt på utveckling av lärmiljöer

Färdigheter och förmåga

 • tolka och omsätta nationella styrdokumenten i undervisningsplanering som främjar elevers utveckling och lärande i relation till aktuell forskning och teorier om lärande
 • analysera hur intellektuell funktionsnedsättning samspelar med sociala kategorier så som kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass, etnicitet och ålder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att kritiskt granska och analysera faktorer i skola och vardag som kan påverka lärande och utveckling för individer med intellektuell funktionsnedsättning
 • värdera och ta ställning till hur delaktighet och inkludering framställs i styrdokument och kan omsättas i lärmiljön
 • visa förmåga att reflektera och kritiskt värdera det egna lärandet i relation till kursens innehåll och form

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet,  7,5 hp, samt  modul 1 och 2 Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion , 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar tre fysiska träffar om 2 dagar på campus och undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vissa av dessa undervisningsmoment på campus är obligatoriska. Ytterligare ett examinerande tillfälle sker i samband med att modul 1 avslutas och modul 2 påbörjas. Övrig undervisning sker via kursens plattform där även kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges vid kurstillfället gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom följande inslag:

Modul 1: Normer, värden och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp

 • muntlig individuell uppgift (U/G)
 • skriftliga och muntliga individuella reflektionsuppgifter (U/G)

Modul 2: Lärmiljö, inkludering och delaktighet 7,5 hp

 • muntlig individuell uppgift (U/G)
 • skriftliga och muntliga individuella reflektionsuppgifter (U/G/VG)

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att självständigt och med tydlig förankring i litteraturen analysera och problematisera kursinnehåll. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För kursbetyget Godkänd (G) krävs att kursens samtliga moduler är bedömda som godkända (G). För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att modul 2 är bedömd som väl godkända (VG) samt att modul 1 är bedömd som godkänd (G). 

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Allmänna bestämmelser för tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt. För information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

När en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar ska riktlinjer för hur omprov ska ske anges genom övergångsbestämmelser i kursplanen. I övergångsreglerna ska studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 5

Postschool options for pupils with intellectual disabilities
Arvidsson J., Widén S., Tideman M.
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(2), 180–193 : 2015 :
Obligatorisk

Swedish special needs teachers’ views on their work and collaborations in education for students with intellectual disabilities
Anderson L., Östlund D.
The New Educational Review, 57:3, s. 225–235 : 2019 :
Obligatorisk

Arvidsson J.
Sysselsättning och social rättvisa. En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
(Doktorsavhandling). Högskolan Halmstad : 2016 :
Obligatorisk

Berthén D.
Förberedelse för särskildhet: särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv
Karlstad: (Doktorsavhandling) : 2007 :
Obligatorisk

Eriksson Gustavsson A-L
En särskola i förändring. En studie om specialpedagogiskt reformarbete
Rapport: Linköpings universitet : 2014 :
Obligatorisk

Frithiof E.
Mening, makt och utbildning : delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning
Växjö University: (Doktorsavhandling) : 2007 :
Obligatorisk

Granberg A.
Koka sjuda steka. Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
(Doktorsavhandling). Uppsala universitet : 2018 :
Obligatorisk

Grunewald Karl
Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia
2. uppl. : Stockholm : Gothia : 2010 : 496 s. :
ISBN: 978-91-7205-717-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grunewald K.
Från idiot till medborgare
Filmad föreläsning, distribueras via din lärplattform : 2011 :
Obligatorisk

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet
Söder Mårten, Hugemark Agneta
2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 239 s. :
ISBN: 9789140693624
Se Umeå UB:s söktjänst

Göransson, K; Nilholm C.; Karlsson K
Inclusive education in Sweden? A critical analysis
International Journal of Inclusive Education, 15(5), 541-555 : 2011 :
Obligatorisk

Alternate Curricula as a Barrier to Inclusive Education for Students with Intellectual Disabilities
Hanreddy A., Östlund D.
International Electronic Journal of Elementary Education, 12:3, s. 235–247 : 2020 :
Obligatorisk

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
ISBN: 9789151101934
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bedömning och betygssättning av elever med utvecklingsstörning –attityder och erfarenheter från pedagogers perspektiv
Ineland J., Silfver E.
Pedagogisk forskning i Sverige : 2018 :
Obligatorisk

Karlsudd Peter
Det tårdränkta barnet : min berättelse om att bli pappa till ett barn med utvecklingsstörning
Lund : Palmkron : 2015 : 102 s. :
ISBN: 9789189638365
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Segregated education as a challenge to inclusive processes: a total population study of Swedish teachers´ views on education for pupils with intellectual disability
Göransson K., Bengtsson K., Hansson S., Klang N., Lindqvist G., Nilholm C.
International Journal of Inclusive Education : 2020 :
Obligatorisk

Instructional Practices for Pupils with an Intellectual Disability in Mainstream and Special Educational
Klang N., Göransson K., Lindqvist G., Nilholm C., Hansson S., Bengtsson K.
International Journal of Disability, Development and Education : 2019 :
Obligatorisk

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mineur T.
Skolformens komplexitet. Elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan
(Doktorsavhandling). Örebro universitet : 2013 :
Obligatorisk

Nilholm Claes
Perspektiv på specialpedagogik
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 148 sidor :
ISBN: 9789144138626
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilholm Claes
En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
Studentlitteratur AB : 2019 :
Obligatorisk

Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen?
Nilholm C., Göransson K.
FoU, skriftserie nummer 3. Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2013 :
Obligatorisk

Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children's agency in institutional contexts: literature review
Olli J., Salanterä S., Vehkakoski T.
Disability & Society, 27 pp. 793-807 : 2012 :
Obligatorisk

Olsson L.
Children with mild intellectual disability and their families - needs for support, service utilisation and experiences of support
(Doktorsavhandling). Jönköping University : 2016 :
Obligatorisk

Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv
Pettersson C., Takala M., Wickman K.
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2017 :
Obligatorisk

Reichenberg Monica
Gränser på gott och ont [Elektronisk resurs] : Undervisning i särskolan förr och nu
Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2012 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-57067
Obligatorisk

Rodina K. A.
Vygotsky`s Social Constructionist View on Disability: A Methodology for Inclusive Education
Department of Special Needs Education, University of Oslo : 2007 :
Obligatorisk

Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och bemötande
Swärd Ann-Katrin, Florin Katarina
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 160 s. :
ISBN: 9789144095295
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Delaktighet : ett arbetssätt i skolan
Szönyi Kristina, Söderqvist Dunkers Tove
[Reviderad utgåva] : [Härnösand] : Specialpedagogiska skolmyndigheten : [2020] : 67 sidor :
ISBN: 9789128153126
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Säljö Roger
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
ISBN: 9789144101736
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya Omsorgsboken
Söderman Lena, Antonson Sivert
5., [helt omarb., nya] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 290 s. :
ISBN: 978-91-47-09519-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 12-19, s. 235-281

Intellektuell funktionsnedsättning och arbete [Elektronisk resurs]
Tideman Magnus, Lövgren Veronica, Szönyi Kristina
Stockholm : Forte : 2017 : 8 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139475
Obligatorisk

Delaktighet, kreativitet och förundran – hälsofrämjande skolutveckling. I E. Hjörne & R. Säljö (Red.), En hälsofrämjande skolutveckling och en förstärkt elevhälsa. Vad säger forskningen och hur gör man konkret?
Wickman K., Berggren S.
Malmö: Geerups : 2020 :
Obligatorisk

Östlund
Elevassistenter: en möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet
Ingår i:
Specialpædagogik
Holte : 1981- : 37 : sid. 106-117 :
Obligatorisk

Östlund Daniel
Att anpassa undervisningen efter eleverna [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16391
Obligatorisk

Östlund Daniel
Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik
Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2012 : 264 s. :
ISBN: 9789186295325
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Östlund
Om speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är svaret – vad är då frågan?
2012b :
Obligatorisk

Ytterligare aktuella artiklar och kompendium kan tillkomma.

Övriga nationella styrdokument

Grundsärskolans kunskapsuppdrag : styrning, stöd och uppföljning
Stockholm : Riksrevisionen : [2019] : 65 sidor :
Fritt tillgänglig via Riksrevisionens webbplats
ISBN: 9789170865206
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisningen i grundsärskolan - med särskilt fokus på årskurserna 6-9
Skolinspektionen : 2020 :
Obligatorisk

Sex- och samlevnadsundervisning
Skolinspektionen. Dnr. 2016:11445. : 2018 :
Obligatorisk

Integrerade elever. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan
Skolinspektionen. Dnr. 400-2015:6583. : 2016 :
Obligatorisk

Undervisningen i svenska i grundsärskolan
Skolinspektionen. Rapport 2010:9 : 2010 :
Obligatorisk

Vi reviderar kursplaner i grundsärskolan och i specialskolan
Skolverket : 2020 :
Obligatorisk

Läroplan för grundsärskolan
Skolverket : 2018 :
Obligatorisk

Kunskapsbedömning i träningsskolan
Skolverket : 2015 :
Obligatorisk

Ytterligare aktuella styrdokument kan tillkomma.