"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Audiologi/Otorhinolaryngologi, 3 hp

Engelskt namn: Audiology/Otorhinolaryngology

Denna kursplan gäller: 2017-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 3OR003

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Öron- näs- och halssjukdomar

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Innehåll

Kursen behandlar: Sjukdomar i öron, näsa, bihålor, mun, svalg, struphuvud och matstrupe, inklusive tumörsjukdomar. Audiologi. Symtom, undersökningsmetoder, diagnostik och behandling av de vanligaste sjukdomstillstånden. Andningsförbättrande åtgärder. Förståelse av rehabilitering och habilitering vid hörselnedsättning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • exemplifiera och beskriva sjukdomar i öra, näsa, bihålor, mun, svalg, struphuvud och matstrupe i förhållande till anatomi och fysiologi
  • tolka basala hörselmätningar
  • redogöra för balansorganets funktion, normalt och vid störning
  • beskriva undersökningsmetoder vid sjukdomar i struphuvud och matstrupe
  • exemplifiera orsaker till höga andningshinder och behandling

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Studenten skall kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för och reflektera över den egna utvecklingen inom området.
 

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i logopedprogrammets termin 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och demonstrationer. All undervisning utom föreläsningar är examinerande och kräver därför aktiv närvaro.

Examination

Examinationen sker muntligt och/eller skriftigt samt löpande under kursens gång. För att bli godkänd krävs att samtliga obligatoriska moment är fullgjorda samt godkänd tentamen.

Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I de fall obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas ersätts de med annan uppgift, vars omfattning och innehåll står i proportion till det missade obligatoriska momentet. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Rekommenderad litteratur

Logopedi
Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
1. uppl. : Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-03886-5 : 2007 :

ÖNH-handboken
Friis-Liby J, Groth A
1. uppl. : Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-04883-3 : 2010 :

Anniko M
Önh. (Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi)
4. uppl. : Liber. ISBN: 978-91-47-10776-6 : 2012 :