Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avancerad biostatistik och epidemiologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Fokus i kursen är att ge en förståelse för det statistiska resonemanget. Mätprocessen diskuteras i samband med statistiska modellval och datahantering. Regressionsanalys är en statistik teknik som används för att studera samband mellan utfallsvariabel (beroende
variabel) och förklarande variabler (oberoende variabler). Olika typer av regressionsanalyser behandlas under kursen. Inledningsvis diskuterar vi linjär regression där utfallsvariabeln är normalfördelad. Sedan behandlas logistisk regression där responsvariabeln är binär,
 poissonregression där utfallsvariabeln är heltal och coxregression där utfallsvariabeln är ”tid till en viss händelse”. Grundläggande begrepp inom överlevnadsanalys (t.ex. censurering, överlevnads- och hazardfunktion) diskuteras. Vidare introduceras enklare varianter av”multilevel modeling”. Avancerade epidemiologiska metoder för att analysera kausalitet introduceras och diskuteras, t.ex. “mediation analysis”, “propensity score matching”, och ”instrumental variable analysis” Metoder för att hantera komplicerade situationer inom
forskning diskuteras, t.ex. ”bias”, ”confounding” och effektmodifiering. Epidemiologiska forskningsartiklar diskuteras med fokus på statistisk och epidemiologisk metodologi. Under hela kursen kommer de teoretiska delarna att illusteras med diskussionsuppgifter och datorövningar med epidemiologiska data.

Undervisning: Webföreläsningar, Föreläsningar, Lektioner, Seminarier, Datorövningar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson