Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad biostatistik och epidemiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced biostatistics and epidemiology

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3FH065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-05-18

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-09-15

Innehåll

Fokus i kursen ligger på tillämpningen av statistiska och epidemiologiska metoder inom folkhälso-vetenskaplig forskning där val av metod är en central del. Regressionsanalys är en familj av statistiska metoder som används för att analysera sambandet mellan utfallsvariabel (beroende variabel) och förklaringsvariabler (oberoende variabler). I den här kursen kommer flera regressionsmodeller att beskrivas och tillämpas. Kursen startar med en repetition av linjär och logistisk regression. Senare introduceras och diskuteras andra regressionsmodeller inklusive Poisson-, Cox- samt "multilevel"-regression. Grundläggande begrepp inom överlevnadsanalys, kommer att behandlas. Vidare introduceras olika epidemiologiska metoder för att analysera kausalitet samt aspekter av datahantering och stickprovsberäkning. Folkhälsovetenskapliga forskningsartiklar kommer att användas för gruppdiskussioner, där studenterna fokuserar på tillämpningen av de statistiska och epidemiologiska metoderna. De teoretiska delarna kommer att illustreras med hjälp av folkhälsorelaterade exempel och studenterna kommer att tillämpa de olika analysmetoderna i datorövningar och praktiska övningar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Förstå och klargöra betydelsen av statistisk och epidemiologisk teori och metodik inom folkhälsovetenskaplig forskning;
  • Förstå och klargöra grundläggande statistisk teori gällande de olika regressionsmodeller som behandlas i kursen samt ha kunskap om grundläggande koncept inom överlevnadsanalys och stickprovsberäkning; 
  • Förstå avancerade epidemiologiska metoder för att analysera kausalitet.

Färdigheter och förmåga:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Genomföra analyser av data med de metoder som ingår i kursen;
  • Tolka, klargöra och diskutera resultatet av dessa analyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
  • Kritiskt diskutera och utvärdera tillämpningen av statistisk och epidemiologisk metodik i folkhälsovetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH072 Biostatistik samt kursen 3FH038 Epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av salsföreläsningar, webföreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar och seminarier. Vissa delar av kursen använder "flipped classroom"-pedagogik. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar: (1) Hemuppgift och (2) Skriftlig tentamen. Hemuppgiften betygsätts med betygen underkänd (U) och godkänd (G). Den skriftliga tentamen betygsätts med betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda delar av examinationen är godkända. För att få betyget väl godkänd (VG) krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga tentamen. För student som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast 3 månader efter ordinarie provtillfälle.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.