Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad Datorgrafik och tillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Computer Graphics and Applications

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV180

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Innehåll

Kursen behandlar den teoretiska grunden för design och utveckling av programvara för realtidsrendering/simulering av virtuella miljöer, samt erfarenhet av praktiskt design- och utvecklingsarbete.

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng
Momentet innehåller: Rendering av 3D modeller med fokus på realtid, belysningsmodeller, avancerade textureringsmodeller, programmering av hårdvaruaccelererade grafikalgoritmer, spatialt (3D) ljud; Datastrukturer för spatiell uppdelning av geometri, culling; Algoritmer och metoder för uppsnabbning av rendering; Datorhårdvara och kringutrustning för interaktion; Översikt av tillämpningar och tillämpningsområden som till exempel datorspel, utbildningssimulatorer och augmented reality.

Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara och beskriva begrepp och metoder för programmering av interaktiva applikationer med effektiv realtidsgrafik som nyttjar datorns grafikhårdvara och ljud (FSR 1)
  • förklara praktiska och teoretiska begränsningar vid implementation och utveckling av grafikrelaterade algoritmer för grafikhårdvara (FSR 2)
  • beskriva algoritmer för spatial uppdelning av geometri och algoritmer för kollisionstester (FSR 3)
  • diskutera användningen av datorgrafik i applikationssammanhang (FSR 4)
  • implementera algoritmer för avancerade belysningsmodeller och kollisionstester (FSR 5)
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • använda och utveckla programvarubibliotek ("grafikmotorer") för visuell interaktiv simulering (FSR 6)
Värdering och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • utvärdera programvarubibliotek ("grafikmotorer") för visuell interaktiv simulering (FSR 7)
  • självständigt inhämta och tillgodogöra sig ny och erforderlig kunskap inom området (FSR 8)

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram,  i båda fallen inkluderande minst 4.5hp inom Teknisk-vetenskapliga beräkningar (ges tex av kurserna 5DV005 eller 5DV154), minst 7.5hp inom området Systemnära programmering (tex kursen 5DV088) samt en kurs om minst 7.5hp som behandlar Datorgrafik (tex 5DV179 eller 5DV111) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och arbete med obligatoriska uppgifter. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 (FSR 1-4) sker genom en skriftlig salstentamen. Momentet bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2 (FSR 5-8) examineras genom ett antal obligatoriska uppgifter som redovisas skriftligt. Antalet uppgifter beror på deras omfattning men är aldrig mer än fem. Inlämningsuppgifterna innehåller normalt både teoretiska och praktiska delar. Inlämningsuppgifterna bedöms var och en som avklarade eller ej avklarade. På Moment 2 ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Momentet får betyget G först när alla obligatoriska uppgifter bedömts som avklarade. Om student deltagit i examination men inte fått samtliga uppgifter bedömda som avklarade efter ordinarie examination sätts betyget U på momentet.

På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget godkänt/3 på kursen krävs att båda momenten är godkända. För högre betyg görs en sammanvägning av resultatet på tentamen och de obligatoriska inlämningsuppgifterna och är normalt samma som betyget på moment 1 och är aldrig lägre än det betyget.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen tillsammans med kursen 5DV051 Avancerad datorgrafik och tillämpningar. Överlappet mellan dessa kurser och denna är 7.5 hp.

Litteratur