Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad GIS-analys, 15 hp

Engelskt namn: Advanced GIS Analysis

Denna kursplan gäller: 2019-10-28 och tillsvidare

Kurskod: 2KG603

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-18

Innehåll

Kursen behandlar utvalda kvalificerade metoder för GIS-analys, men även avancerade former av redigering, geobearbetning och tematisk kartering. Automatisering av arbetsflöden i ArcGIS med hjälp av applikationen ModelBuilder och skript i programspråket Python utgör centrala teman i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
(1) Redogöra för utbudet av centrala GIS-verktyg för redigering, geobearbetning och analys,
Färdighet och förmåga
(2) tillämpa utvalda GIS-verktyg för att utföra generalisering, överlagring och rumslig klusteranalys med tidsdjup,
(3) implementera automatisering av arbetsflöden med hjälp av applikationen ModelBuilder och programspråket Python,
(4) genomföra felsökning och identifiera och åtgärda fel i datakällor och arbetsgång, och
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
(5) självständigt identifiera lämplig GIS-baserad analysmetod utifrån problemställning och uppdrag.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15  ECTS i geografiska informationssystem (GIS).
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, arbetsuppgifter och seminarier. Arbetsuppgifterna - som delvis äger rum under handledning av lärare - utgör ett väsentligt kursinslag.
I kursen används GIS-programmen ArcGIS Desktop och ArcGIS Pro.
Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig/grafisk redovisning av arbetsuppgifter och en hemtentamen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.
 
Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 37

  Mitchell Andy.
  The ESRI guide to GIS analysis.
  Redlands, CA : ESRI Press : 2012. : 419 s. :
  ISBN: 1-58948-305-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: volym 3 se bibliotekets söktjänst

  Allen, D.W.
  Getting to Know ArcGIS ModelBuilder
  Redlands, CA: ESRI Press. ISBN: 978-1-58948-255-5 : 2011 :
  Läsanvisning: Institutionen för geografi lånar ut boken.

  Zandbergen Paul A.
  Python scripting for ArcGIS pro
  First edition. : Redlands, California : Esri Press : [2020] : ix, 398 pages :
  ISBN: 9781589484993
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.

 • Giltig från: 2019 vecka 44

  Mitchell Andy.
  The ESRI guide to GIS analysis.
  Redlands, CA : ESRI Press : 2012. : 419 s. :
  ISBN: 1-58948-305-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: volym 3 se bibliotekets söktjänst

  Allen, D.W.
  Getting to Know ArcGIS ModelBuilder
  Redlands, CA: ESRI Press. ISBN: 978-1-58948-255-5 : 2011 :
  Läsanvisning: Institutionen för geografi lånar ut boken.

  Zandbergen Paul A.
  Python scripting for ArcGIS pro
  First edition. : Redlands, California : Esri Press : [2020] : ix, 398 pages :
  ISBN: 9781589484993
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Getting to Know ArcGIS Pro, second Edition
  Law Michael, Collins Amy
  ESRI : 2019 :
  Getting to Know ArcGIS

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.