Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Infectious Disease Epidemiology and One Health Response

Denna kursplan gäller: 2020-10-26 och tillsvidare

Kurskod: 3IS016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk mikrobiologi

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-02-04

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-03-23

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och praktisk utbildning inom området för infektionsepidemiologi. Kursen kommer att diskutera risk och förekomst av viktiga grupper av infektionssjukdomar, som sexuellt överförda sjukdomar, luftvägssjukdomar, vektorburna sjukdomar, blodburna sjukdomar, zoonoser och försummade tropiska sjukdomar, samt effekterna av folkhälsoinsatser utformade för att förhindra eller kontrollera dem. Kursens kärna kommer att inramas av "One Health" -paradigmet, ett framväxande koncept för att hantera hälsa som relation mellan människor, djur och miljö och som nu används globalt som en av de bästa strategierna för att bekämpa och förhindra infektionssjukdomar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten:
* ha kunskap om epidemiologi för sexuellt överförda sjukdomar, luftvägssjukdomar, vektorburna sjukdomar, blodburna sjukdomar, zoonoser och försummade tropiska sjukdomar av betydelse för folkhälsan,
* kunna reflektera över de internationella hälsoreglerna (IHR) angående infektionssjukdomar som hotar att spridas över landgränser,
* kunna diskutera vaccinepidemiologi,​​
* kunna diskutera modellering av infektionssjukdomar,
* kunna diskutera principerna för att utarbeta policys för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar.
 
Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
* göra riskbedömningar för olika kategorier av infektionssjukdomar,
* utveckla ett system för tidig varning, inkluderande övervakning, för att upptäcka infektionssjukdomar av intresse,
* utveckla "One Health"-övervakningssystem för smittsamma hot i kontaktytan mellan människor, djur och miljö,
* analysera och tolka uppgifter om infektionssjukdomar på en hälso- och sjukvårdsnivå och på en generell populationsnivå,
* genomföra integrerad kontroll av hanteringen för olika kategorier av infektionssjukdomar av folkhälsoproblem.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
* kritiskt utvärdera och införa tillämpningar av epidemiologiska metoder och "One Health"-metoden för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar som medför folkhälsoproblem.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inkluderande minst 30 hp inom ett av följande områden: biomedicin, medicin, hälsovetenskap, miljöhälsa,
ekonomi, samhällsvetenskap ELLER ha godkänt betyg från kursen infektionsepidemiologi och One Health response (kurskod 3IS015, 7,5 hp) ELLER annan relevant epidemiologisk
kurs motsvarande 7,5 poäng.
Engelska kunskaper motsvarande engelska A från svensk gymnasieutbildning.

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att undervisas genom flexibla undervisningsmetoder som gör det möjligt för studenter att få djup förståelse. Dessa kan inkludera föreläsningar, seminarier, fallstudier, gruppdiskussioner, läsning av vetenskapliga artiklar, datalabb, platsbesök, scenarier och filmvisning. Deltagande vid samtal, fallstudier och seminarier är obligatoriskt. Kursen ges på engelska.

Examination

Examen utförs i två delar, en är en kontinuerlig bedömning under kursen när det gäller uppgifter och seminarier. Den andra är en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G) tilldelas för uppdrag och seminarier. Den skriftliga tentamen tilldelas följande betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Godkänd (VG). Hela kursen är graderad Underkänd (U), Godkänd (G) eller Godkänd (VG). För att få godkänd (G) kurs för hela kursen krävs att båda tentamensdelarna måste godkännas. För att bli väl godkänd (VG) krävs att den skriftliga tentamen tilldelats VG.
 
Om det finns särskilda skäl har examinator rätt att avgöra om en annan examensform kan användas. En student som har misslyckats med kursen två gånger kan begära en ny examinator genom prefekten vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. För varje kurs arrangeras ett ordinarie prov och två omprov. Antalet provmöjligheter är begränsat till tre/akademiska år. Efter tre prov rekommenderas studenten att ta om kursen när en studieplats på kursen är tillgänglig.

Övriga föreskrifter

Andra regler
Studenter har rätt att få pröva om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 
 
I händelse av att kursplanen löper ut eller genomgår stora förändringar, garanteras studenterna minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationsmöjlighet) enligt reglerna i den kursplan som studenten ursprungligen registrerades för under en period av högst två år från tiden föregående kursplan gick ut.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.